BABIŠ A DEMOKRACIE
Úterý, 12 září 2017
Dnes se projevuje vyčichlost obou hlavních ideálů Západu – marxismu a liberalismu. Proto je možné, aby se uplatnily nihilistické programy, které už žádný ideál neobsahují a reagují pouze na momentální lidská přání, mnohdy protichůdná a bez zřetelné jednotící myšlenky.

 

 

 

 

 

Marxismus staví na absolutní morálce „pracujícího lidu“, která není přirozená, režim na ní založený je nefunkční, historicky neudržitelný a musí používat násilí, aby se udržel alespoň dočasně. Odnože marxismu, které odmítly násilí, už dnes mají jen populismus a neomarxismus.

 

Liberalismus spočívá na přirozeném mechanismu tržní ekonomiky, který funguje samovolně, a proto je stabilní a výkonný. Tržní mechanika je založena na spíše špatných lidských vlastnostech, a proto sama o sobě morální pravidla nevytváří. Minulé liberální společnosti čerpaly morální pravidla z tradičního řádu. Tento řád dnes téměř neexistuje. Morální rovnováha se udržovala od šedesátých let tím, že pravidla dodával neomarxismus a liberalismus mu to toleroval nebo jen slabě protestoval.

 

Neomarxismus je v podstatě ničivý chaos, postrádá hlavní parametr řádu – rovnováhu práv a povinností, vytváří jen požadavky a zbožná přání (lidská práva jsou jen lidská přání), která mohou růst donekonečna, nebudou nikdy splnitelná a stále bude jen nespokojenost, protože není žádná mez požadavků. Ničivost spočívá v odmítnutí povinností a rozdávání práv lidským skupinám, které vlastně dostávají nezasloužené výsady. Neomarxismus netvoří celkový vyzkoušený funkční systém obsahující občanské povinnosti v rovnováze s právy. Tradiční občanský systém už nefunguje, realita dnes už žádný ze starých ideálů neposlouchá.

 

Viditelné je to ve střetu s islámem, který má svůj tradiční řád, má vnitřní soudržnost, kolektivní sounáležitost, pravidla pro vznik a rozvoj rodin, která znamenají zajištění budoucnosti, a výchovný systém. V prostředí morálního chaosu Západu je potom islám neporazitelný a vítězí proto, že jeho příslušníci se řídí pravidly svého řádu, a postupně pomocí generační výměny zvítězí v populačním zápase.

 

Hluboký stát jsou intelektuální instituce státní i soukromé (sdělovací prostředky, státní úřady, vysoké školy, neziskové organizace, různé vzdělávací organizace, establishmenty některých politických stran apod.), které už dávno ovládli neomarxisté, kteří si u nás říkají havlisté a jejichž tvrdé jádro se někdy nazývá „pražská kavárna“. Dostat je z jejich funkcí je těžké, mají velkou, nikoliv však převažující podporu veřejnosti, zvláště mladých lidí v tomto duchu vychovaných. Hluboký stát je tedy složen z lidí velmi vlivných, a jak vidíme dnes v USA, dokáže svázat i demokraticky zvoleného prezidenta tak, že není schopen prosadit svoji a tím i lidovou vůli. Tento stav je jakýmsi konfliktem mezi lidem a institucemi, ve kterém demokraticky zvolené orgány nemají moc nic změnit.

 

Co ovšem v tom zmůže Babiš? Bude sice řídit stát jako firmu, což může být zajímavý experiment, ale jaká morální pravidla budou tomuto státu–firmě nadřízena? Kdo je bude vymáhat? „Hluboký stát“, který by měl pravidla tvořit a vymáhat, je má odvozena od neomarxismu. Babiš nemá připravena pravidla jiná, konzervativní, bude proti hlubokému státu bojovat jen v zájmu svého udržení a za prosazení nihilistického programu založeného eklekticky jen na nějakých slibech. Babišův program nemá jasné konzervativní cíle směřující k vytvoření toho, co ve společnosti chybí, k vytvoření pravidel odstraňujících neomarxistický chaos a zařazených v pevném řádu s přirozenými pravidly. K jeho obhajobě je zapotřebí říci, že to nemá žádná ze zatím ve volbách úspěšných stran.

 

Demokracie vyžaduje národní sounáležitost. Bez morálních pravidel zakotvených v lidech nefunguje ani demokracie. K čemu je demokracie, když lidé jsou jen konzumně založeni a volí jen ty politiky, kteří jim slibují nějaké materiální výhody? Potom vítězí populisté, slibovači zářných zítřků na dluh, nikoliv ovšem programy, které by řešily budoucnost. Řešit budoucnost vyžaduje morální akci, vyžaduje nejen znalosti, ale i schopnost si dnes něco odříct, abych měl lepší budoucnost. Nemorální politici ovšem toto myšlení z lidí odstranili, naučili je, starat se jen o sebe a stát používat jen jako „dojnou krávu“. Dnes nikdo nemá morální program, má jen populismus.

 

Strany, které mají program, který zcela jasně dává najevo, že bude vyžadovat od lidí práci a oběti, jsou dnes na okraji a nemají šanci zvítězit. Kdyby je lidé dovedli vybrat a opravdu zvolit, mohla by to být konečně vítaná změna. Ale lidé to pravděpodobně neudělají z důvodů, které jsem sdělil shora.

 

 

 

 

 

 

Víme, že demokracie vyžaduje svoji státotvornou skupinu občanů, obvykle ze střední třídy, která byla v zemi ukořeněna svým majetkem a měla přednostní zájem na fungování státu. Angažovanost je pro fungování demokracie podstatná. Dnes slábne trvalá a dostatečně mocná angažovanost široce založené střední třídy, mající svoje prostředky, které politická angažovanost vyžaduje. Vidíme na protestních shromážděních, že lidé chtějí nějakou věc prosadit, pokud se to nestane do dostatečně krátké doby, ochabne jejich snaha a nakonec se už schází jen několik jednotlivců.

 

Proto mají velký význam politické strany, které mají velký počet členů (v našich podmínkách alespoň 100 000), zaplatí si svoje výdaje z příspěvků a nemusí být závislé na velkém sponzorování, které je vždy spojeno s podmínkami. Úpadek demokracie naznačuje skutečnost, že takové strany, dříve obvyklé, dnes nejsou. Nějaká přímá demokracie nemůže v celé šíři tyto stabilní a vlivné občanské organizace nahradit, protože jejich význam není jen ve volbách, ale v udržování politické stability v zemi, v kulturním vlivu a vytváření demokratického ovzduší. Představme si takovou velkou stranu, která by řešila problémy svých početných členů a tím vlastně problémy národa, zároveň měla dostatečně velký základ kvalitních kádrů.

 

Úpadek společenského života je všeobecný. Naši předkové měli méně peněz, ale spolkový život byl bohatý. Sounáležitost lidí byla mnohem větší, zájem o společné záležitosti byl dominantní, lidé svojí obcí žili, protože věděli, že co si neudělají, nemají; dotace nedostávali.

 

Fenomén „odloučení“,  který je rozhodující pro současné sociální paradigma, jsem popsal již mnohokrát, jen zopakuji, že vyplývá především z výchovy ke kosmopolitismu, podléhání různým kosmopolitním ideologiím, kterými je nahrazován vztah k vlastní zemi a zájem o její osud. Tato výchova má především individuální charakter, to znamená, že centrem pozornosti je pouze jednotlivec a jeho prospěch, společnost je nezajímavá. Považuji to vše za záměr rozložit kolektivní sounáležitost a likvidovat kolektivní identitu občanského charakteru. To má samozřejmě vliv na veškerou společenskou neangažovanost a politika je brána taktéž v tomto hédonickém duchu: „co mně dají?“

 

Takový občan volí stranu, která mu „něco dá“.

Ztráta kolektivní sounáležitosti v rámci národní (státní) identity znamená, že občan se občanem necítí, nechce vyvinout angažovanost, aby něco prosadil nebo změnil, dokonce se angažovaným lidem směje. Je jen „účelem sám o sobě“ a volí, jak byl vychován, podle toho, kdo mu „něco dá“, bez ohledu na to, „kde to vezme“ (třeba na dluh). Toto je nejpodstatnější fenomén oslabující demokracii. Ztráta kolektivní sounáležitosti ke státu a národu je tak podstatná, že bez ní demokracie nikdy nebude a stát postupně zanikne. Diskuse o programech a o tom, co je nejlepší pro stát, se nekoná, lidi to nezajímá.

 

Vlády budou zadlužovat stát donekonečna a zrazovat jeho zájmy jakkoliv, pokud dostatek prostředků rozdají, mohou si dělat cokoliv.

 

Považuji tento rozklad národního myšlení za záměrnou akci globalistů, aby postupně zrušili státy, tím i demokracii a dostali někdejší občany, nyní už jen šedou masu konzumentů, do závislosti na penězích, ze které už nebude existovat metoda, jak se vymanit. 


Proti tomu může být úspěšná jen nějaká konzervativní idea, to by ovšem znamenalo revoluci (spíše kontrarevoluci), podobnou jako je v Polsku, Maďarsku nebo jakou představuje prezident Trump v USA.

 

Babiš není jiný než ostatní populisté. Dobře ví, co lidé chtějí slyšet. Také zrušení senátu a omezení poslanecké sněmovny nejsou jeho originální nápady, není to nějaké promyšlené tažení proti demokracii, jak to líčí opozice. Lidé kašlající dávno na demokracii, která vyžaduje angažovanost a zatěžuje, to už dávno považovali za velice dobrý úsporný krok, jak se nefunkční demokracie zbavit. Nicméně lidé jeho experimenty vítají. Je to vítaná změna oproti starým zaběhnutým stranám, vedoucím jen plané přetahování o peníze.

 

 

 

 

 

 

 

Demokracie tedy nefunguje z těchto důvodů:

 

- Lidé se neangažují, obzvláště ve velkých politických stranách (více než 100 tis. členů), protože nepovažují stát za důležitý a ztratili, alespoň do značné míry, identitu s ním. To je důsledek kosmopolitní výchovy a podlehnutí internacionálním ideologiím (multikulturalismu, ekologismu, relativistickým ideálům, humanitářství atd.), které mnohdy zrazují, zvláště dlouhodobé zájmy státu a národa.

 

- Politici nepředložili novou konzervativní ideu, která by aplikovala někdejší úspěšná pravidla pro funkčnost, přežití a schopnost obrany národa a civilizace do nového prostředí. To proto, že se nemohou odpoutat od starých, dnes nefunkčních ideologií, jsou zaměřeni na kosmopolitní ideologie, hájí jen skupinové zájmy a sami nemají vztah ke svému státu a národu. Nihilistické programy sledující jen momentální lidské zájmy to jen potvrzují.

 

- „Hluboký stát“ obsazený vyznavači kosmopolitních ideologií, placený do značné míry evropskými dotacemi a různými zahraničními soukromými fondy a sloužící zájmům, které nejsou zcela s národním zájmem slučitelné, je silnější než zvolené orgány především proto, že zvolené orgány nemají dostatečný mandát v parlamentu, nedostávají dost peněz, nemají už z principu příliš velkou moc a čelí silné opozici dobře finančně zajištěnému „hlubokému státu“. Tento střet vidíme v Polsku a Maďarsku. Vidíme jej v modifikované podobě v USA.

 

Proti „hlubokému státu“ je v opozici Zeman, nikoliv Babiš. Je schopen se „hlubokému státu“ postavit? Bude fungovat jako Kaczynski nebo Orbán? Pochybuji. Pokud by to skutečně udělal, můžeme se zařadit po bok rebelů v EU. Zatímco lid si to přeje, Babiš s tím jenom koketuje, přímo k tomu nesměřuje.

 

U nás se tedy vzdor podobný Polsku a Maďarsku konat nejspíš nebude, nebo jen velkou náhodou. Nebude se v principu konat nic, lépe řečeno, budou se konat zase jen přetahovačky o peníze. Rozpor mezi přáním lidu a záměry „hlubokého státu“ se nevyřeší.

 

 

VLASTIMIL PODRACKÝ

 

 

 

Komentáře
... : Lenka1
Hm, dost depresivní. Ale sama jsem to zažila na vlastní kůži - viz můj komentář k autobazaru. Lidi prostě na všechno dlabou, a dokud nepůjde o krk jim samotným, tak budou dlabat dál. Asi si ty muslimy fakt zasloužíme.

smilies/sad.gif
září 13, 2017 06:44
... : mila1
Hodně pravdivé a děsivé zárověň. A tohle mne dorazilo..

"Viditelné je to ve střetu s islámem, který má svůj tradiční řád, má vnitřní soudržnost, kolektivní sounáležitost, pravidla pro vznik a rozvoj rodin, která znamenají zajištění budoucnosti, a výchovný systém. V prostředí morálního chaosu Západu je potom islám neporazitelný a vítězí proto, že jeho příslušníci se řídí pravidly svého řádu, a postupně pomocí generační výměny zvítězí v populačním zápase."
září 13, 2017 08:04
... : d@niela
Připadá mi to podobné, jako porovnání dvou rodin: jedna chudá, s mnoha dětmi, pracující na "roli dědičné", druhá poměrně bohatá, s přiměřeně rozmazlenými dvěma dětmi.

V té první je vyžadován dril, každý má svou přidělenou práci, kterou musí (jinak následují tvrdé sankce) vykonávat. Takže si nikdo netroufne protestovat...

V té druhé se leccos přehlédne, protože "děti potřebují mít volnost, svobodu, je nutno jim dopřát..." - a tak nějaké podřizování se pravidlům (která většinou ani neexistují) nehrozí.

Je pak jasné, jak dopadne případný souboj. Těm prvním o něco opravdu jde, kdežto ti druzí se "vždycky nějak ze všeho vylžou" :-(

Nojo, připadám si jak ve starověkém (patřičně zpovykaném) Římě. Ti také nakonec dopadli bídně...
září 13, 2017 09:08
... : *deeres*
Závěr je jasný, jsme definitivně v (_!_). Ještě, že jsem stará a už jsem si užila.
A Dani to ti jenom nepřipadá. Bílá populace šla cestou málo potomků, kterým věnovala veškerou svoji péči. Ta tmavší až černá populace šla cestou opačnou, hodně potomků a ono nějaké přežije. A proto je klidně mohou používat na sebevražedné atentáty, házet přes plot na strážce hranice, pokládat na protest na koleje před vlak, nebo je nechat utopit, protože jejich otec potřebuje nové zuby.
A něco rasistického:
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Bili_a_cerni-100_faktu_a_jedna_lez-Roger_Roots.pdf
září 13, 2017 11:54
... : Lenka1
No ty to schytáš, deeres, těš se! smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif


září 13, 2017 12:32
... : Mikin3
Jednu muzes Lenko videt kazde rano, hned jak se podivas do zrcadla..... smilies/wink.gif
------------------------------------------------
Stejne jako mila 1jsem si vsiml tohoto:
Viditelné je to ve střetu s islámem, který má svůj tradiční řád, má vnitřní soudržnost, kolektivní sounáležitost,
Aha, tak proto se muslimove hned po smrti jejich proroka rozdelili na Shia a Sunni a zacali se navzajem vrazdit. A takovych nesmyslu je v clanku plno. Podracky se opakuje furt dokola, tekze nema cenu se opakovat take....


září 13, 2017 14:22
... : Lenka1
deeres, tak si říkám - a nějakej fundovanej názor z mateřský školky by nebyl? smilies/grin.gif
září 13, 2017 17:53
... : d@niela
Mikine, určitě ti to dělá dobře, že?
Když ona, tak proč ne ty, že ano?
Jak malej.
září 13, 2017 18:19
... : *deeres*
Leni, určitě by byl, stačí chvíli hledat! A proto všichni prckové musí povinně do mateřský, jinak postihnou jejich rodiče,výchova multi-kulti musí začít brzy.
Už nevědí co by!!!! Tomu se musím už jenom smát.

Na pulty českých knihkupectví se v říjnu dostane dětská pohádková kniha "Král král rodina" nizozemských autorek Lindy de Haan a Stern Nijland.
Kniha je pokračováním knihy "Princ a princ", kdy si následník trůnu, který má nahradit unavenou královnu, vybere namísto princezny bratra jedné z nich. A je svatba.
V nové knize jede král s králem na svatební cestu, kde se jim do kufru schová malá holčička. Přivezou ji s sebou domů a adoptují ji.
„Knihu jsem objevila před sedmi lety v Antverpách, kde jsem byla s tehdy pětiletou dcerou. Zalíbila se mi už na první pohled díky krásným ilustracím,“ říká překladatelka Adéla Elbel, která knihu pro český trh objevila. „Až poté jsem zjistila, že v ní jde o gay problematiku, která je dětem v knize jednoduše a srozumitelně podána. Zaujalo mě také, že knihu v Nizozemsku podporoval jeden z časopisů pro maminky na rodičovské dovolené. Cítila jsem, že by měla vyjít i u nás,“ popisuje svou motivaci.
Knihu propaguje Hate Free Culture.

_______
Jsou lidé, kteří za peníze udělají cokoli - i dětem.
září 13, 2017 18:49
... : Lenka1
Jsem rasistická, xenofobní, islamofobní, homofobní, gender-feminifobní, ekofobní, nemultikulturní, etnicky nesnášenlivá, asociální a zlá a jsem na to hrdá!!

P.S. Určitě jsem na něco zapomněla. smilies/grin.gif

P.S.2 Víte, že slova "islamofobní" a "homofobní" Word nezná a podtrhává jako nesmysly? Soudruzi nějak zaspali. smilies/grin.gif
září 13, 2017 19:05
... : Mikin3
Dani, ja bych sousedovi psi hovinko pres plot nikdy nehodil.
Ale kdyz uz prileti, tak sup s nim zpatky = vychovna cinnost. smilies/wink.gif
září 13, 2017 20:47
... : Myška
Mikine, ale šíítové jsou soudržní a sunnitové taky. A že se tyto dva směry řežou mezi sebou, je docela fajn. Kdyby se chtěli vzájemně vyvraždit, nebudu proti.
září 14, 2017 08:56
... : Lenka1
Fakt vás baví poctivě přiznávat všechny příjmy a platit z nich daně?


září 16, 2017 18:54
... : *deeres*
Aby toho nebylo málo, tak daně z platu nejdou do rozpočtu zemí původu. Strhává se jim jen daň ve prospěch EU, která činí 4,64 % platu po odečtení nezdanitelného minima ve výši 73 907 Kč (2 649 euro).
Věra Jourová je jenom taková politická turistka. Byla členkou ČSSD, kandidovala i za Evropské demokraty a dokonce byla i na kandidátce KDU-ČSL. Holka nezahálí, názory mění jak se to zrovna hodí.
září 18, 2017 13:44
... : *deeres*
Saamozřejmě od roku 2013 je babišovka.
září 18, 2017 13:46
... : Lenka1
řekla bych, že ona ani žádné vlastní názory nemá. Nejvíc mě pobavil ten příspěvek na zábavu. Většina lidí u nás v kraji má tohle jako plat, pokud tedy vůbec práci mají.
září 18, 2017 15:20
... : Lenka1
Stejně si tak říkám - věčně tu 3,14ča nebude a rakev kapsy nemá. Třeba takovej Gross by mohl vyprávět. Mimochodem, jak se asi v pekle má?

Věřím na karmu a těmhle parchantům se to vrátí v příštích životech. Proto taky mě v tomhle životě fakt nedojímají smutné osudy nejrůznějších zoufalců.
září 18, 2017 15:23
... : *deeres*
Lenko, že ti jí báby není líto? Ty jsi neviděla její třináctou komnatu? Jedno oko nezůstalo suché.
Bylo to o tom, jak se chtěla ve vězení zasebevraždit igeliťákem a podprdou. Pak si to rozmyslela, nic jí nedokázali a ještě dostala za újmu od státu 3,6 mega.
září 18, 2017 17:30
... : Lenka1
Chuděra. smilies/cry.gif
září 18, 2017 18:14
... : Lenka1
Kecám. smilies/grin.gif
září 18, 2017 18:16
... : Mikin3
Vidim, ze se zde diskuse ubira do vysin, jake se stare Kudle ani nesnilo. smilies/tongue.gif
září 20, 2017 04:00
... : *deeres*
A demokraticky cenzurovat bys nechtěl?
září 20, 2017 09:31
... : Mikin3
Ne, nechtel. A ty jo?
A jak se da demokraticky cenzurovat? To bude nejaky novotvar z Aeronetu. smilies/smiley.gif
září 20, 2017 20:16
... : *deeres*
V tom případě, až zase příště budeš chtít diskutovat výhradně pouze s jednou osobou, tak na to používej soukromou adresu a ne veřejný web, abys ostatní nemusel napomínat!
"Demokraticky" cenzurují politruci, ti za každého režimu mají tu jedinou správnou pravdu a nějaký ten démos je jim u (_!_) .
září 20, 2017 21:37
... : Mikin3
V tom případě, až zase příště budeš chtít diskutovat výhradně pouze s jednou osobou, tak na to používej soukromou adresu a ne veřejný web, abys ostatní nemusel napomínat!
No vo to prave Deeres jde. Tu posledni vymeny moudrosti jste mohly s Lenkou realizovat prave tim soukromym mailem. smilies/wink.gif Protoze ver me, bylo to pro bystrejsi ctenare hruzne az beda. smilies/sad.gif
Pokud se me osoby tyce, obcas bych treba s Krakonosem nebo s bb2 pobesedoval take radeji soukrome, ale nemam jejich maily. Kudlanku jsem o ne zadal jiz nekolikrat a furt nic.......
Co se demokracie a cenzury tyce, obcas je v demokraticke zemi omezeno hitlerovske, ci stalinisticke vyti nekolika zrud, ci prima obhajoba holocaustu. Protoze svoboda jednoho konci tam, kde zacina svoboda druheho.
Jinak si Deeres muzes psat, co chces.
Podivej na sebe, na Lenku nebo na Polarku. Kdyby meli dnes politici nebo policie stejnou moc jako cenzori a fizlove za totalitnich rezimu, tak byste devuchy namisto te sve uzasne statecnosti akorat soupaly nohama. smilies/wink.gif
září 21, 2017 03:22
... : *deeres*
Nezapomeň zase příště upoceně loudit o souhlas s tím svým světonázorem. Na rozdíl od tebe vidím svět barevně, ty ani černobíle. Nenávidíš cokoliv na východ, aniž by si alespoň trochu používal rozum, ale kde nic není, ani smrt nebere.
Že jsem proti tobě v opozici, je jenom logické. Tomu, co ty tu prezentuješ se jenom snažím nastavit zrcadlo.
A jestli chceš soukromě si notovat s výše jmenovanými, není pro ně problém, napsat ti na fejs, nebo veřejnou tvojí adresu. Otázka je, jestli opravdu stojí o to, být ve stejném spolku s tebou, nebo aktivistou Tomaszem Peszynskim.
Co se týká statečnosti, nikdy jsem nohama nešoupala a ani jsem odsud nezdrhla.
září 21, 2017 07:52
... : Mikin3
Mila Deeres, o tvem jedinem spravnem "vedeckem svetonazoru" jsme se v minulosti nakecali dost. O mem odchodu za svobodou rovnez, o tve nenavisti k emigrantum a k lidem kteri zustali, ale nekolaborovali nebo se vam dokonce dokazali postavit rovnez. Tak proc se opakovat. Cau.
září 22, 2017 13:13
... : *deeres*
Nenávist? Trochu silné slovo, ale nechuť vůči těm, co zdrhli a teď nás poučují o té své jediné pravdě, tak to ano.
Kdybych vůči těm, co emigrovali chovala nenávist, nemohla bych mezi nimi mít pár kamarádů a hned dvě nejlepší přítelkyně, jenže ty si vidí dál, než jen na špičku svého nosu.
A jenom moula může žádat vrchní Kudlu o přeposlání cizích soukromých adres.
září 24, 2017 15:45
... : Mikin3
Nojo, mel jsem radeji napsat: silna nevrazivost k lidem, kteri nemohouce volit ve volbach volili nohama a odesli z vasi bratrsssrke pece za svobodou. smilies/grin.gif
A nenadavej, ja bych narozdil od tebe nikomu spamy neposilal.
září 24, 2017 19:03

Powered by Azrul's Jom Comment
busy