VÝŽIVNÉ Z CIZINY
Úterý, 04 říjen 2016

Dobrý den, prosim o radu ohledně výživného. Můj bývalý v současné době žije v cizině, ale neplatí mi žádné alimenty. Přitom vím, že tam pracuje a bere dost peněz.Nevím, co mohu udělat a na koho se, na jaký úřad, obrátit o pomoc. Děkuji předem, IVANA

 

 

 

 

 O D P O V Ě Ď :

 

 

Milá Ivanko, 

 

    tak nejprve, jak to říká zákon: 

 

  • Rodič nebo osoba, které bylo dítě soudně svěřeno do péče (v případě zletilosti dítě samo), se mohou obrátit s žádostí o pomoc při vymáhání výživného na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (dále také „Úřad“) se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno; tel. 542 215 522. Výživné lze vymáhat na základě již existujícího exekučního titulu, tedy vykonatelného rozhodnutí českého nebo zahraničního soudu, které placení výživného konkrétní osobě ukládá
  • Rozhodnutí českých soudů nejsou ve všech státech automaticky vykonatelná. Úřad podrobně žadatele poučí o dalším postupu a o dokladech, které je nutno doložit. Pokud předložené doklady splňují všechny náležitosti, Úřad podle konkrétní situace podá návrh k zahraničnímu soudu nebo postoupí věc k dalšímu řízení příslušnému cizímu orgánu nebo organizaci. O tomto úkonu a o výsledku řízení žadatele vyrozumí.

 

  • Úřad sice nemá žádné právní prostředky, jak přinutit spolupracující orgány v cizině nebo přímo osoby povinné k plnění svých povinností a závazků, nicméně nic mu nebrání v tom, aby aktivně pobízel přijímací orgán k uplatňování postupu, který by vedl k vymožení výživného. V rámci toho se může rovněž přijímacího orgánu dotazovat na okolnosti relevantní při vymáhání výživného, navrhovat určité postupy apod.
 
 

A teď, co všechno si musíš připravit:

 

Pro posouzení možnosti vymáhání výživného ze zahraničí je nezbytné odpovědět na tyto otázky:

 

  • Je osoba, od které chcete vymáhat výživné, zapsána v rodném listu dítěte?
  • Existuje soudní rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost platit výživné v určité konkrétní výši k Vašim rukám?
  • Znáte adresu povinného v zahraničí?
  • Máte informace o majetku a příjmech povinného?
  • Existuje dluh na výživném?

 

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, zašlete písemné doklady určující výši výživného (prostou, neověřenou kopii), jež máte k dispozici, Úřadu se žádostí o vymáhání výživného ze zahraničí a popisem situace. Vzor je k dispozici  zde (63.5 kB, MS Excel tabulka). Na další stránce je náhled, jak ten formulář vypadá, pro představu, co vše je nutno sehnat.

 

Pokud některá z odpovědí byla NE, kontaktujte Úřad pro zjištění, jak a zda je možné situaci řešit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚŘAD PRO MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ

OCHRANU DĚTÍ V BRNĚ

DOTAZNÍK Spr
 
Um
tento dotazník vyplňte strojem nebo čitelným tiskacím písmem                                                                                                                                                                Neznámé údaje vynechejte - nehodící se škrtňete                                                                                                                                                            Vyplněný dotazník zašlete zpět na Úřad pro mezinárodněprávní chranu dětí, Šilingrovo nám. 3/4, 602 00 Brno                                                                          Pokud bylo výživné stanoveno rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, přiložte jeho (neověřenou) kopii
DÍTĚ jméno      
příjmení      
Narozen(a) kdy      
kde      
Státní příslušnost
bydliště
v péči koho (jméno, adresa)
navštěvuje školu
je v učebním oboru kde
je zaměstnán kde
od kterého dne
s jakou odměnou - mzdou
narozen(a) v manželství
narozen(a) mimo manželství
Otcovství                     (jen u dětí narozených mimo manželství) uznáno otcem dobrovolně
a) před matrikářem b) před soudem
kterého úřadu kterým
kdy kdy
č. jednacího protokolu
dosud úředně neurčeno
určeno rozsudkem
  kterého soudu
ze dne
č.j.
právní moc ode dne
otec se odvolal - neodvolal
rozsudek odvolacího soudu
kterého
ze dne
č.j.
právní moc ode dne
soudní řízení o určení otcovství dosud neskončeno
  zahájeno dne:
 
MATKA jméno příjmení rozená
narozena kdy kde
státní příslušnost
bydliště:
e-mail:
telefonní číslo:
stav: svobodná            
dosud vdaná za otce dítěte
rozvedená s otcem dítěte
vdaná (nikoliv za otce dítěte)
znovu provdaná (po rozvodu s otcem dítěte)
zaměstnána: jako co přesné označení změstnavatele hrubý měsíční příjem
Matka je - není v písemneém styku s otcem dítěte (a proč)
snažila se s otcem dohodnout po dobrém - s jakým výsledkem
nepokusila se dohodnout s otcem o placení výživného a proč:
matce je - není znám důvod neplacení výživného otcem
sociální poměry, v nichž žije matka s dtítětem (bydlení, zdravotní stav obou, náklady, péče o další děti)
OTEC jméno příjmení
narozen kdy kde
státní příslušnost   národnost
bydliště poslední v ČR (uvést do kdy) všechny adresy v cizině
1. Nynější (od roku):
2. Předchozí:
3. Pobyt otce neznám
e-mail:
telefonní číslo:
Stav: svobodný
dosud ženatý s matkou dítěte
rozvedený s matkou dítěte
ženatý (nikoliv s matkou dítěte)
znovu ženatý (po rozvodu s matkou dítěte)
 
Zaměstnání:  poslední v ČR
  jako co:
kde (přesné uvedení zaměstnavatele)
s jakým hrubým příjmem
nynější v cizině:
  jako co:
kde:
s jakým příjmem:
neznáno:
Rodiče otce: otec matka
jméno a příjmení jméno a příjmeni
bydliště bydliště
příbuzní otce, kteří by mohli znát jeho pobyt (uvést jméno a příjmení, adresu, příbuzenský vztah k otci)
Sňatek rodičů dítěte kdy kde
manželství dosud trvá - manželství rozvedeno
Rozvod proveden rozsudkem
  kterého soudu:
ze dne:
č.j.
právní moc ode dne:
za přímé přítomnosti otce v řízení
bez účasti otce dítěte v řízení (jeho pobyt v té době nebyl znám)
Výživné určeno rozsudkem (platí i o soudně schválené dohodě rodičů)
  kterého soudu:
ze dne:
č.j.
právní moc ode dne:
za přímé přítomnosti otce v řízení
bez účasti otce dítěte v řízení (jeho pobyt v té době nebyl znám)
povinnost otce stanvoena s účinností ode dne:
výše výživného měsíčně:
otec dluží výživné ode dne:
otec platí nepravidelně
výše dluhu k dnešnímu dni v celkové částce:
 
Výživné   výživné vymáháno soudním výkonem rozhodnutí (srážky ze mzdy) výkon nařízen usnesením
kterého soudu:
dne:
č.j.:
dosud soudně neurčeno
  otec paltil dosud dobrovolně - neplatí vůbec
kolik
jak často
přímo v cizí měně
prostřednictvím třetí osoby  ČR a koho
Matce byl - nebyl přiznán příspěvek na výživu dítěte
  s účinností od :
ve výši …………………..Kč měsičně
Vyživovací povinnost k dítěti byla soudně stanovena rodičům otce - matky rozsudkem:
  kterého soudu:
ze dne:
č.j.
právní moc ode dne:
ve výši
otci 
matce
Další důležité údaje
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Zavazuji se, že jakoukoliv změnu oznámím nepodleně Úřadu.
V …………………………..………dne ………………………….……….. 200
    ………………………………………………………                                                                                                                       podpis
pozn.: Doporučuje se vyplnění s pomocí orgánu sociálněprávní ochrany dětí nebo opatrovnického soudu dítěte.
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí                                                                                                                              Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno, Česká republika                                                                                                              tel.0420542215526, fax. 0420542212836

 

 

 

 

 

Komentáře

Powered by Azrul's Jom Comment
busy