O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO PRO NEZLETILÉ - FORMULÁŘ PDF Tisk E-mail
Pátek, 02 listopad 2007
 

Dobrý den, prosím laskavě o zaslání formuláře na zvýšení výživného - a mám ještě malý dotaz. Proč musím napsat Žádost o zvýšení výživného 3x? Mám všechny 3 vyhotovení zaslat na soud? Nebo mám poslat 1 bývalému manželovi, 1 si nechat a 1 zaslat na soud? Děkuji za odpověď, B.H.

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ:

 

Žádost se píše dokonce čtyřikrát - pokud ji tam odnesete sama a na tu čtvrtou kopii si necháte v podatelně potvrdit převzetí. Vřele doporučuji. Jinak - vzor takové žádosti je zde:


 

 

Okresnímu soudu

 

v ................................. 

opatrovnickému oddělení

 

 

(adresa soudu, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště, resp. adresa soudu, kde bylo výživné vyměřeno)

 

 

 

Návrh na zahájení řízení

o zvýšení výživného

 

Rozsudkem Okresního soudu v... č.j. ... ze dne ..., jenž nabyl právní moci dne ..., bylo manželství rodičů nezletilého ... rozvedeno, nezletilý ........................ (jméno a příjmení, datum narození) byl svěřen do výchovy navrhovatelky.

 

Důkazy:
- rodným listem nezletilého

 

Matka:...................................................................//........................................

                                 jméno a příjmení                    datum narození

 

osobní stav........................................pracovní zařazení..........................................

 

zaměstnavatel...........................................................................................................

 

trvalé bydliště...............................................................................................................

 

adresa pro doručování soud. písemností

(uvést jen je-li rozdílná od trvalého bydliště) .........................................................

 

 

 

 

Otec...................................................................//........................................

                                jméno a příjmení                  datum narození

 

osobní stav........................................pracovní zařazení.................................................

 

zaměstnavatel...........................................................................................................

 

trvalé bydliště...............................................................................................................

 

adresa pro doručování soud. písemností

(uvést jen je-li rozdílná od trvalého bydliště) ............................................................

 

(pokud adresu či další údaje neznáte, napište to sem)

 

I.

 

Naposledy bylo o výživném na nezletilé dítě / děti / rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu

 

v.....................................................................

 

ze dne................................................,č.j...................................................

(č.j. je uvedeno na první straně rozsudku v pravém horním rohu)

 

Důkaz: citovaný rozsudek

 

 

II.

 

 

     S ohledem na to, že od poslední úpravy výživného pro nezletilého ............................ došlo k podstatné a nikoliv jen přechodné změně poměrů na straně všech účastníků tohoto řízení, má navrhovatelka za to, že jsou zde vytvořeny podmínky pro to, aby bylo otci nezletilého ...... vyměřeno výživné v nové výši, jež by odpovídala odůvodněným potřebám nezletilého ................, jakož i schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům otce nezletilého.

 

      Ke změně schopností, možností a majetkových poměrů došlo taktéž na straně otce nezletilého. Ten v současné době pracuje jako ................... u ............. v ................... . Navrhovatelce je známo, že otec nezletilého si v ...................... pořídil ............., dále vlastní .......... a užívá ................ . Otec nezletilého v současné době bydlí v ................... . Přes zřejmý značný nárůst příjmů na straně otce nezletilého tento nezletilému platí výživné ve stále stejné výši, stýká se s ním velmi nepravidelně, neboť údajně je pracovně velmi zaneprázdněn, mimo výživné nezletilému ničeho neposkytuje. (Pochopitelně toto se píše, jen pokud k těmto změnám došlo)

 

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého
- daňovým přiznáním otce nezletilého za roky ........... a .............
- výpisem z katastru nemovitostí ............ (atp.)

 


Zde uveďte:

 

1/  jméno a příjmení manžela/manželky/ či druha/družky/ případně dalších osob, s nimiž žijete ve společné domácnosti,

 

2/  přesné názvy a adresy svých zaměstnavatelů za období 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu,

 

3/   přesné názvy a adresy zaměstnavatelů  manžela/manželky/  či druha/družky/ za období 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu (zase - pokud to víte, pokud ne, napište to tam),

 

4/  pokud jste byl/a nezaměstnaný/á v době 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu,uveďte o jaká období se jednalo, u kterého úřadu práce jste byl/a v evidenci a z jakého důvodu jste byl/a z evidence vyřazen/a  ( nástup do zaměstnání či sankční vyřazení ),

 

5/  pokud  byl/a Váš manžel/ka nezaměstnaný/á v době 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu,uveďte o jaká období se jednalo, u kterého úřadu práce byl/a v evidenci a z jakého důvodu byl/a z evidence vyřazen/a  ( nástup do zaměstnání či sankční vyřazení ),

 

6/  zda jste dokrýván/a dávkou sociální péče do výše životního minima a který orgán Vám dávky vyplácí,

 

7/   popište své bytové poměry  ( byt nájemní, byt v osobním vlastnictví, měsíční výdaje za bydlení - nájemné, zálohy na vodu, teplo, plyn, elektřinu, a všechny další platby či splátky spojené s bydlením)

 

8/  jaký nemovitý majetek vlastníte ( byty, domy, garáže, chalupy apod.), jaké věci v hodnotě nad 50 000,- Kč vlastníte ( např. auto Opel Astra, rok výroby 1995),

 

9/  přesné názvy a adresy  zaměstnavatelů druhého rodiče dítěte za období 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu a pokud soukromě podniká, uveďte i tuto skutečnost,

 

10/  jméno a příjmení manžela/manželky/  či druha/družky / druhého rodiče dítěte a přesné názvy a adresy jejich zaměstnavatelů  za období 3 let zpětně před podáním tohoto návrhu a pokud soukromě podnikají, uveďte i tuto skutečnost,

 

11/   jaké jiné příjmy ( mimo zaměstnání ) má  druhý rodič dítěte a od koho, zda vlastní nějaké nemovitosti, jaký má osobní automobil apod.

 

 

Důkaz: výslech rodičů

            zprávami k bodům  shora

 

 

 

III.

 

Pokud jde o navrhovatelku a její majetkovou situaci, zde došlo také k určitým změnám, kdy došlo k poklesu příjmů navrhovatelky, a to z důvodů ............. . V současné době dosahuje navrhovatelka ve svém zaměstnání výdělku ........... hrubého měsíčně, pracuje jako ......... u ........... v ............ . Pokud jde o výdaje vynakládané na společnou domácnost navrhovatelky, kteroužto vede tato pouze s nezletilým, tyto se v současné době pohybují okolo .......... a sestávají z .............. . (zde se snažte vypsat opravdu všechny výdaje!)

 

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- zprávou zaměstnavatele navrhovatelky o jejích příjmech


 

 

Zde uveďte:

 

1/  přesné názvy a adresy škol, které děti navštěvují či navštěvovaly za období 3 let zpětně před  podáním tohoto návrhu,

 

2/  výdaje Vámi vynaložené na školní docházku dítěte ( škola v přírodě, lyžařský či jiný kurz, učebnice a další vybavení, školné, stravné, ubytování na internátě, doprava apod.)

 

3/  přesné názvy a adresy poskytovatelů zájmových činností, které děti navštěvují či navštěvovaly za období 3 let zpětně před podáním  tohoto návrhu ( např. základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, sportovní oddíl, jazyková škola, skaut, taneční...) a výdaje Vámi vynaložené na tyto zájmové činnosti

 

4/  výdaje spojené se zdravotním stavem dětí (doplatky za léky, vakcíny, rovnátka, orthopedické pomůcky, zdravotní pobyty, lázně apod.)

 

5/  jméno, příjmení a sídlo ordinace dětského lékaře, příp. jiných odborných lékařů,

 

6/  uveďte, zda souhlasíte s tím, aby si soud vyžádal od lékařů údaje o zdravotním stavu dětí,

 

7/  zda a jak často se otec s dětmi stýká,

 

8/  zda a čím přispěl na potřeby dětí mimo výživné v posledním roce.

 

Důkaz: výslech rodičů

            zprávami k bodům  shora

 

 

 

III.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám soud o vydání tohoto

 

R O Z S U D K U :

 

Povinnost otce / matky  přispívat na výživu shora uvedených dětí se počínaje dnem

 

................................... z v y š u j e  na ....................................................

 

...................................................................................................................

 

...................................................................................................................

(zde uveďte navrhované částky výživného pro každé dítě)

 

měsíčně, splatných vždy do každého 5. dne v měsíci předem k rukám matky / otce .

 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

 

V...................................dne..................................

 

 

..................................................

Podpis


 

 

 

 

 

§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

(3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

 

§ 99 zákona o rodině

(1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

(2) Nejde-li o výživné pro nezletilé děti, může dojít ke změně nebo k zrušení pouze na návrh.

 

 

ooo

 

     Pochopitelně, že tento "formulář" není ve všem předepsaný, je to návrh, který pro svůj konkrétní případ použijete a podle nějž svou žádost vyplníte. NENÍ TO VŠECHNO POVINNÉ!

 

     Ale vřele doporučuji si vše řádně promyslet, napsat nejprve na nečisto, protože jak to už jednou pošlete.... Asi by bylo hloupé (a hlavně je to nemožné) posílat někam nějaké "dodatky" :-)))

 

Přeju vám, ať vám to pomůže,

d@niela

 

 

 

 

Komentáře (76)add feed
rada nad zlato : jaroslava bobrová
děkuji moc za formulář na výživné sama bez pomoci bych to nedokázala napsat a na právníka nemám moc děkuji
leden 20, 2008 22:14
návrh na zvýšení výživného : J.A
Dobrý den ráda bych se zeptala kde mohu najít formulář na zvýšení výživného syn měl 4 roky a ráda bych si nechala výživné zvednout....Vdaná jsem s bývalým partnerem nebyla děkuji předem za odpověď
únor 11, 2008 08:40
VŽDYŤ HO TADY MÁŠ!!! : ivanka
Skopíruj si to a doplň svoje údaje!!!
únor 11, 2008 11:19
Návrh na zvýšení výživného : Kuba
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na ten návrh na zvýšení výživného. Dívám se tady ale je to jen pro nezletilé že? Potřeboval bych spíš pro zletilé nevíte někdo kde se to dá sehnat?
Předem děkuji.
Kuba
prosinec 14, 2008 11:04
Kubo, ty jsi opravdu kuba kubikula... : petraa
tako podívat se tady, kde to máš V E D L E (v těch souvisejících článcích) napsaný... to nejde?
ok,tak si klikni: http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1598&Itemid=55
prosinec 18, 2008 19:13
A co snížení výživného? : Vilda
Všude a pořád jen čtu, jak a o kolik obrat otce!!! Co se také zamyslet nad tím, že i otcové mají své povinnosti a chtějí také žít normálním životem. Je celkem zarážející, jak všichni odsoudí chlapa- máš děti, tak plat a vem si peníze kde chceš.Nikoho nezajímá, že má půjčky, musí platit nájem -elektriku-plyn-cestovné do zaměstnání!!!! I to jsou výdaje, které nám nikdo neproplatí!!!
únor 07, 2009 18:15
zajimave : vvvv
smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif vy jste chytrej!!! smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/grin.gif
duben 20, 2009 12:17
hehe : pro vilíka - vildu
tak bacha - pokud ma otec pujcky - tak to nikoho nezajima - nema si je brat. a ze by otec chtel zit take normalnim zivotem?v poho .... at si vezme decko o ktere se matka musi imrvere starat - ten cas ji nikdo nezaplatí...no a kdyz delame byvalemu au-pair zadarmo - muze si hezky chodit do jake prace se mu zlíbí...volny cas - ktereho ma hafo - si nemusi planovat dle potreb ditete...matky chudery musi hledat praci jen na denni smeny, v miste bydliste .... to aby ji nahodou neodvedla ze zavrene skolky dite policie))na kolik si viliku cenis svuj volny cas? ja zadny nemam .... rada bych si nejaky koupila)))
srpen 17, 2009 20:52
Wow : Kateřina 2
Tak slečna nebo paní co napsala odpověd Vilíkovi blahopřeji a tleskám a má odpověd je úplně stejná.Mno jo udělat si děti je jedna nejmenší věc ale potom se starat ,že pánové!!!!
říjen 02, 2009 10:43
vildo vildo : zdenca
Tak pan Vilík mě málem rozplakal... Chuděra, musí platit nájem a elektriku a ještě by měl platit na dítě... Opravdu chudinka...
Ale milej Vilíku, kdo má platit nájem a elektriku těm matkám, který se musí starat o děcka, kterým jejich tatíkové utekli? Radši se zamysli nad sebou, než abys hořekoval nad pár stovkama, který ty tátové platěj na SVOJE děti! smilies/angry.gif smilies/angry.gif smilies/angry.gif
říjen 06, 2009 10:57
ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO,STANOVENO DOHODOU,ZPĚTNÉ ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO.. : Dara
zdravím všechny,chtěla bych se zeptat..exmanžel je cizinec,který u nás podniká a jeho příjem je kolem 40 000 měsíčně.Syna mám ve své péči a je mu nyní 14 let.Když jsme se rozváděli musela jsem přistoupit na dohodu,kterou jsme sepsali a ve které byla i částka na syna-výživné v částce 2000 kč.musela jsem ji podepsat,protože jsem nadále nemohla s ním setrvávat ve stejném bytě,který jsem navíc dostala já..Nabízela jsem mu,že ho vyplatím částkou 250000,kterou si moji rodiče vypujčili od přátel..Nechtěl ani slyšet a z bytu se odmítl hnout..A já nechtěla jít se synem do az.domu.Na všechny dohody jsem tedy musela přistoupit a on mi za to velkoryse dal částku 100 000 korun.Peníze jsem potřebovala,abych si mohla koupit vlastní byt,tedy jen nájemní,ale zvládla jsem to..I když do ted stále ještě splácím rodičum..Tedy rozvod a vyživné proběhl dohodou.je to už 7 let.. Ted jsem bez práce a žiji pouze z životního minima.otec mně i syna neustále penězmi jakoby vidírá..Synovy zakazuje chodit ven a někdy ho i po telefonu třikrát denně kontroluje,jestli je doma.Prý ,aby se nechytil nějaké špatné party.Syn přitom vubec žádné problém nemá.A on mu za to sem tam koupí drahou mikinu za 2000 a nebo značkové boty,na které já pochopitelně nemám..Když mu koupí dárky na vánoce atd.,všechny je musel vždy nechat u něho.U něho má také 2 kola a když jsem ho poprosila at mu jedno pujčí ke mně,než mu našetřím na kolo,řekl neexistuje..Když jsem se chtěla jít do práce,protože pracuji ,jako servírka a on provozuje hospodu ve které i sám pracuje,mimo jiné jeho aktivity a prosila jsem ho,aby si vzal obrácený krátký a dlouhý týden oproti mně,aby syn nebyl do nocí sám,opět odmítl.Musela jsem si tedy najít práci pouze na menu.Ted jsem ale přišla i o ni.A ex tedy začal platit synovy obědy ve škole,protože ze soc.minima se opravdu žít normálně nedá..Ale neustále mi to vyčítá a synovy stále vyhrožuje,že jestli nepujde na školu,kterou chce on,tak s ním skončí a nemá už žádného syna a nikdy už mu nic nekoupí a ani ho nebude chtít vidět..Syn chce jít na hotelovou školu a o tom on nechce slyšet..Jezdí si v autě za pul milionu a zdřejmě si neustále myslí,že jsme jeho majetek a tlačí nás penězi..nejen ,že díky mně získal trvalý pobyt,české občanství,využil muj vyuční list k podnikání,dostal muj byt,mně do dluhu..a o zvyšení výživného nechce ani slyšet,ohrazuje se tím,že mu sem tam koupí značkové oblečení a platí mu obědy ve škole,tím pádem,že u soudu neuspěju..Mám už toho opravdu dost a chtěla bych se pokusit nechat si výživné zvýšit na 5000 korun,abych mohla synovy platit vše já..CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT,MÁ TO CENU,KDYŽ SE BUDE U SOUDU OHRAZOVAT TÍMTO ..A MÁ NA ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO VLIV I TO ,ŽE BYLO STANOVENÉ NAŠÍ DOHODOU...A TAKY JSEM NĚKDE ČETLA O ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO ZPĚTNĚ AŽ 3 ROKY..CO TO ZNAMENÁ A JAKÉ JSOU PODMÍNKY...BYLO BY KRÁSNÝ ZBAVIT SE DLUHU,KTERÝ K VULI TOMUTO ČLOVĚKU MÁM..JINÉ DĚTI ON NEMÁ ANI MANŽELKU ANI VYŽ.POVINNOSTI,POUZE SI DOMU TAHÁ PROSTITUTKY,KTERÝM PLATÍ ZA SEX,PROTOŽE S NIMI MUŽE ZACHÁZET ,TAK JAK ZACHÁZEL SE MNOU..
říjen 07, 2009 15:11
Dara : Jíra
Daro, ty otřesné pravopisné chyby a vůbec celý text???????????
leden 06, 2010 09:59
Dara a Jíra : Qwert
Jíro, jestli jsi četl celý příspěvek, paní Dara je vyučená servírka, tam té gramatice moc nedají. A proto má být špatná máma?

Daro, jestliže dnes podáte k soudu příslušnému Vašemu místu bydliště žádost, můžete žádat o zvýšení alimentů od dnešního data, ale před třemi lety. Důvodem zvýšení výživného je změna skutečností v životě dítěte. Začne chodit do školy, navštěvuje kroužky, vyžaduje zvýšenou zdravotní péči, dietu, logopedii apod. Jestliže jste momentálně nezaměstnaná a pobíráte sociální dávky, jste evidována na příslušném úřadu, kde Vám taky poradí na koho se obrátit v právních záležitostech - sociální poradenství. U soudu budete prokazovat nejen Vaše příjmy, ale i výdaje na syna. Účtenky za kroužky, sportovní vybavení, školní učebnice apod., tak si je schovávejte. Protože jste nezaměstnaná, bude soud zjišťovat na úřadu práce možnost Vašeho uplatnění v daném regionu, předejděte je , a zjistěte si možnosti sama, aby Vám nebylo řečeno, že nemáte žádný výdělek, i když byste ho mít mohla.
Zkuste se se synem objednat do pedagogicko psychologické poradny, abyste měla zjištěno, jaký vliv má "vydírání" na syna, možná, že to není až tak horzné, jak se Vám zdá, tak aby to nemohl použít manžel proti Vám.
Do složitějších sporů je lepší vstupovat s právníkem, který Vás zastupuje - jenže ten stojí peníze, keré musíte sebrat z rodinného rozpočtu. Vlastně, když chcete víc peněz kvůli synovi, tak mu nejdříve musíte peníze sebrat, abyste měla na advokáta.
Najděte si na netu nějakou bezplatnou právní poradnu.
únor 04, 2010 11:23
Dotaz jak často lze žádat o zvýšení výživného... : Zdeněk
Dobré odpoledne mám takovou otázku jak často lze žádat o zvýšení výživného děkuji mnohokrát za Vaší odpověd
s pozdravem Zdeněk
únor 16, 2010 15:59
Mám šanci? : Daniel Marton
Dobrý den. Mám v péči dvě desetileté dcery (dvojčatá). Před rozvodem jsem si řekl o 2x1000,-Kč. Teď vím, že je to hrozně málo, ale exmanželka nepracuje a nejspíš ani nebude. Po zaplaceni učtů mi z platu zůstavá zhruba 400,-Kč, takže mám druhe zaměstnání, ale když nechci zanedbávat děti, nemůžu strávit celý den v práci. Mám šanci na zvýšení výživného. Kolik bych mněl požadovat? Nemůžu předse za to, že se exmanželce nechce pracovat. Nechal jsem ji byt který je prázny (žije u přítele) a přitom ho může pronajímat nebo prodat. Budu i teď po rozvodu doplácet ne její línou povahu?
únor 16, 2010 20:53
zvýšení výživného na zletilého studenta VŠ : Renata Mulllerová
Dobrý den,je možné někde sehnat vzor na zvýšení výživného na zletilého syna??Synovi je určeno výživné 750,-kč před 15 lety,dnes mu je 21 let a zdá se nám ta částka směšná.Dále se chci zeptat zda lze žádat výživné zpětně a kolik let, a je lepší si částku určit,nebo nechat na uvážení soudu????
Vím,.že si syn musí žádat sám,ale neví jak.
S pozdravem hezkého dne děkuji za odpověď.
únor 19, 2010 17:35
Milá Renato, : d@niela
vždyť tu ten "návrh" máš - už jsem to psala o kus výš - klikni si na: http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1598&Itemid=55

Ale - bude to psát a hlavně podepisovat sám tvůj syn. Napíše tam svoje důvody... A prosím tě, jak to, že jsi to svému synovi nenechala zvýšit už několikrát předtím? Vždyť to je úplně směšná částka?
Ještě něco - zvýšené výživné může žádat až 3 roky zpětně!!! proč jsi to, proboha, nevyužila včas?

Pokud byste si přesto nevěděli rady, napiš mi na email daniela zavináč kudlanka.cz, ano?
Nebo použij formuláře v levém sloupečku nahoře, pod nadpisem KONTAKTY... ahoj, D.
únor 20, 2010 01:30
Pro Zdeňka - o zvýšení výživného : d@niela
se žádá vždy po změně podmínek - tzn. děti jsou starší, mají více potřeb atd., mají zdravotní nároky...
únor 21, 2010 16:43
Pro Daniela M. : d@niela
prosím Tě, určitě mi napiš na adresu daniela zavináč kudlanka.cz, případně použij formuláře v levém sloupečku nahoře, pod nadpisem KONTAKTY... ahoj, D.


únor 22, 2010 19:35
Pro Daru: : d@niela
Vše potřebné ti napíšou zadarmo na sociálce, ale musíš tam dojít a to co nejdříve. A jak už bylo řečeno - zvýšené výživné může žádat až 3 roky zpětně!!!

únor 22, 2010 19:36
Nestačím se divit ... : Casty
Jak to tak čtu, tak většina dam z této diskuze se tváří, jako by je někdo znásilnil a teď to dítě bylo "outěžkem", kterým se snaží držet dotyčné chlapa "za koule", jelikož jediné co znají je, aby z toho vymlátily co nejvíce. A co tak se dohodnout, dítě dávat více expartnerovi a né se mstít tím, že chlapa ženete k soudu. Tady není zájem o výchovu, ale o to, aby chlap držel hubu a platil. Mohl bych povídat z vlastní zkušenosti ...
březen 29, 2010 17:07
VÝŽIVNÉ : KATARINA
DOBRÝ DEN, CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT ZDA MÁ SMYSL ŽÁDAT O ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO KDYŽ OTEC NEPLATÍ. MÁM 9LET. DCERU OTEC MÁ PLATIT 600KČ MĚSÍČNĚ, NEDOSTÁVÁM ANI TUTO SMĚŠNOU ČÁSTKU. JSEM NA SOC. DÁVKACH. KOLIK BYCH MOHLA ŽÁDAT O ZVÝŠENÍ, PŘÍPADNĚ JESTLI MI TO SOC. ŮŘAD VYROVNÁ. DĚKUJI
duben 21, 2010 18:31
Katarino!!! : d@niela
Ano, ale napiš mi přímo do redakce: daniela/zavináč/kudlanka.cz - odpovím ti konkrétně a případně i pomůžu. Ano?
duben 22, 2010 12:46
výživné : Marrcela
Dobrý den,mám podobný dotaz jako paní Katarina.Výživné stanoveno před 15lety na částku 700,-kterou nedostávám.Bývalý manžel byl za toto dokonce i odsouzen k výkonu trestu,ale nedá si říct.Pravidelně podávám trestní oznámení a to pak většinou dlužnou částku pošle.Myslím,že nepracuje.Synovi je 16let,studuje a tato částka nepokryje ani cestovné.Já jsem momentálně na mateřské dovolené.Na péči o dítě mi řekli,že žádat o zvýšení nejspíš nemá cenu,proto se obracím na Vás.Díky M
květen 19, 2010 12:23
výživné : zdenek
chci zvednout výživné matce své dcery,nemá mi být trapně? Nato jsou odbornice přece jen ženy. Občas se dámy stane že dítě získá do péče otec.
červen 25, 2010 18:19
Výživné-uspěji s žádostí o zvýšení? : Haanka
Dobrý den. Ráda bych se poradila.
Moje situace je taková: Syn 14 let, dcera 11 let, výživné určeno soudem před 10ti lety a to 800 a 600 korun měsíčně.Od určení výživného jsem nikdy o zvýšení nežádala. Povinný má exekuci na toa aby mu tuto částku strhávali z platu a to již osmý rok, proto že sám od sebe nikdy neposlal ani korunu. Občas byl nezaměstnaný, vznikl dluh, který mu pak v novém zaměstnání postupně strhávali. Nyní opět pracuje. S dětmí se vůbec, již 10 let nestýká ani o to nikdy neprojevil zájem. Jsem nyní těhotná s přítelem se kterým žijeme spolu s mými dětmi ve společné domáctnosti. Zaměstnání mám jako prodavačka, nyní jsem na neschopence a brzy na MD. Vím že povinný má v nynějším manželství nové dvě děti. Kladný vztah k alkoholu a podobným neřestem ho ale neopustil. Moje děti mají spoustu zájmů, ale obávám se, že nemám schované účtenky za platby a tak nevím jestli mohu nějak argumentovat u soudu?Budou po mě chtí nějaké důkazy kolik mě vlastně moje děti stojí(stáli) peněz? Děkuji...
červenec 07, 2010 16:30
Drobný dotaz : Fabelo
Dobrý den mám jen drobný dotaz.Dle tohoto formuláře je rodič, který má dítě v péči povinen doplnit zpětně tři roky veškeré výdaje , které na dítě měl a doložit je složenkami či stvrzenkami (na veškeré zboží je však záruka dva roky z čehož plyne starší lístky se vyhazují)Další věc, pokud rodič nechává dítě učit někde (třeba hra na klavír)soukromě a platí tzv.naruku, tak tyto výdaje taktéž nemá potvrzené ,jak toto řešit?Dítě mě opravdu stojí ročně dost velkou částku a ne vždy si rodič lístek nechá.Bude toto soud potom brát v potaz, nebo je zbytečné potom pracně vypisovat žádost o zvýšení.Děkuji za odpověď.
září 03, 2010 12:18
výživné : mamča na plný úvazek
Dobrý den přeji. Před 7-mi lety bylo soudem stanoveno výživné na mé 2 dcery. Od té doby jsem o zvýšení nežádala a ráda bych tak učinila nyní. Chci se zeptat, zda je možno požádat zpětně na dceru, která již dostudovala (v červnu 2010). Dále bych se ráda zeptala, jak jsou posuzovány příjmy u podnikatelů, kteří si prakticky žijí nadstandardně, avšak svá daňová přiznání mají téměř na nule. Nemůže se stát, že by soud výživné nakonec třeba i snížil - podle podkladů z daňového přiznání? Moc děkuji za radu a odpověď.
říjen 01, 2010 15:57
výše výživného : Jean
Ahoj všichni co pobíráte výživné.
Mám dotaz, je přiměřené pobírat výž. ve výši 6000,- na dvě děti věk 10 a 13 let?
Zajímá mě váš názor a kolik kdo pobírá.Otec platící výživné má příjem 35 000,- díky za každou odpověď.
říjen 04, 2010 17:56
Zvýšení výživného : Alice
Dobrý den,mám také dotaz prosím, mám dceru 16 let z prvního manželství,na kterou pobírám 1 500Kč alimenty,dcera od září nastoupila na soukromou školu mimo bydliště,bydlí na internátě a měsíční stálé platby co se týkají pouze školy jsou 4.400,- Kč.Mám nějakou šanci o zvýšení? Jsem znovu vdaná,mám ještě syna a bývalý manžel se také oženil a má také ještě jedno své dítě.Vím,že je to asi komplikované,ale přijde mi nefér,když dcera studuje tak daleko a jsou tak vysoké náklady,aby otec nepřispíval více.Jak velikou roli v tom hraje příjem mého nynějšího manžela a manželky mého bývalého manžela.Pořídili si baráček,žijí si na dosti vysoké noze,ale manžel to nechce přiznat a tvrdí,že bere strašně málo.Přijde mi normální,aby se více finančně na studiu podílel vlastní otec než můj nynější manžel....je to normální nebo to nemám dávat k soudu? děkuji moc za radu.Alice
říjen 05, 2010 21:05
Žádost o zvíšení výživného na děti a vyživovací povinnost na bývalou manželku : komtesa
Dobrý den.Potřebovala bych poradit jestli můžu žádat soud o zvíšení na děti a vyživovací povinnost na mě,když jsme se rozvedli dohodou.O rozvod žádal on a nabyl právní moc v srpnu tohoto roku.Mám 4 děti ve své péči(15,13,11,4).Platí mi 6 000kč.Už před rozvodem jsme se dohodli že on bude vydělávat a já se starat o děti.Jenže nabytím právní moci rozvodu bylo vše jinak.Loni jsme si vzali hypotéku na novou střechu a rekonstrukci domu.Jelikož je dům můj(dar rodičů)zplácím ji já(8 000 měsíčně).Slíbyl že nás v tom nenechá.V dohodě má určeno se vystěhovat do roka.Se mnou v bytě nebydlí(bydlí u mé maminky hned za zdí mého bytu) tudíš mi nedává krom alimentů ani ň navíc a o přízpěvky na školu dětem(internát dceři a ostatní potřeby) se musím silně doprošovat a to stěží přidá půlku.Po naší předešlé dohodě(mezi náma)jsem registrovamá jako žena v domácnosti(brygádně si mohu přivydělat)Ale k potřebě dětí bych potřebovala aby den měl aspon 30 hodin.Bydlíme mimo město a děti musí do školy dojíždět.Ve školce pro toho nejmenšího není místo,až příští rok,takže nemám hlídání i kdybych chtěla sebevíc pracovat.A už od půlky září se na mě valí zdravotní problémi.Mám po konizaci čípku a za tři měsíce rekonizace a pak se uvidí jestli to nebude ještě horší,a ted mám zrovna zánět žlučníku a do tří měsíců po vyléčení mám jít na vyndání kamenů.Kdo mě zaměstná?kor když mám mít i fyzický klid?(věřte že děti mám naprosto perfektní a přesto to není možné ani doma).Jsem zoufalá ze své finanční situace a nevím jak to řešit.Veškeré své rezervy jsem vyčerpala,moc mi pomohla rodina,ale tak to nejde věčně.on si vydělává 32 000kč čistého a provokatyvně si jezdí s onou dě...(vdanou paní)po hotelích na romantické víkendy a nejhorší je že to vidí děti o které má zájem čistě teoretický.Za celého třičtvrtě roku si jich nevšiml(pokud jim zrovna nevyhrožoval aby se k němu chovali s úctou jako k otci nebo že je trest nemine). Proto se chci zeptat jak to vše sepsat k soudu.Předem moc děkuji Zdena
listopad 08, 2010 22:22
Zdeno, a všichni ostatní, kteří potřebujete konkrétní radu nebo pomoc - : d@niela


napište mi přímo - tedy na adresu:

redakce - zavináč - kudlanka.cz

- abych vám každému mohla rovnou odepsat, ano?listopad 10, 2010 00:42
zadost o snizeni alimentu na nezletile deti : honzina4
Dobry den,chtela bych se zeptat jak by spravne mela vypadat zadost o snizeni alimentu na nezletile deti.dekuji Petra
listopad 16, 2010 12:26
Chlapů, ale i ženských je dost. : Dáda7
Nikdo není dokonalý, ale pravdou je, že ten, kdo má platit výživné, tak má pocit, že ho neplatí dítěti, ale tomu rodiči, který pečuje. A ten daný rodič si má údajně za tyto peníze užívat. Ubohý názor, ale nic nenaděláme. Například můj bývalý manžel si myslí, že když platí 2000, tak já musím taky a tolik přece naše 14 dcera nesní. Ani ve snu ho nenapadne, že taky používá vodu, elektriku, internet a že se musí oblékat a obouvat. Ne, tohle pro něj není žádný argument. A když se nakupuje v září do školy a navrhnu, že by mi mohl přispět, nebo něco koupit sám, tak mi sdělil, že si na to mám našetřit z těch dvou tisíc. Že prý není možné, abych je vyčerpala všechny. Takže vy všichni ublížení, co platíte alimenty, otevřete oči a začněte používat mozek. A hlavně si nemyslete, že z té almužny, co platíte, by se dalo žít celý měsíc.
prosinec 02, 2010 10:29
Alimenty : An
Jsem po druhé vdaná. Můj součastný manžel byl exmanželkou vyhozen z bytu od dvou synů.On byl doma ten který se o deti staral, vařil jim a staral se o zábavu, když maminka zrovna nebyla doma.Nyní manžel platí 5000 kč alimentů.Děti zásobujeme jídlem , školníma potřebama a spoustou jiných věcí.Víte ona totiž maminka na ně nemá čas.Pracuje jenom v noci, a každý druhý pátek když mají přijít k nám mimochodem chodí knám třeba v roztrhaných botech atd, tak už ráno zdrhá do Hradce Králového......Děti ji nezajímají ani na školním jarmarku na kterém rodičům prodávali co ve škole vyrobily.Když potřebuje na zábavu nebo nutně odjet , děti jsou samozřejmě u nás.Starší ukládá spát mladšího, vyprovází ho do školy, dělá mu večeři, učí se s ním...A sociálka s tím nic neudělá.Maminka tam má známou.Myslíte, že těch 5000 dáváme dětem, nebo mamince která je evidentně utratí pro sebe...
prosinec 27, 2010 15:25
zvýšení výživneho na 17 letou dceru : lucie 41
ahoj lidi ,prosim vás když chci zažádat o zvýšeni alimentů na 17 letou dceru stačí když si to napíšu sama nebo musim zajit na socialku? další dotaz je-ve formulaři jsou kolonky zaměstnavatel otce -nevim zda pracuje tam jako dříve.. co tam napsat? díky
leden 05, 2011 10:55
vidim to z obou stran : kudrnka
zila jsem sama se svym synem 12 let a to bez jakekoliv castky od otce.Pracovala jsem a proto jsem dokazala oba docela dobre uzivit.Nyni mam pritele ktery plati na sve dve dcery pomerne vysoke vyzivne a matka si take neustale stezuje ze to je malo.Myslim ze pokud by pracovala,mela by i s vyzivnym dost.Samozrejme kdyz se do prace nechce a zije se nekolik let jen z vyzivneho a soc.davek,tak to chudinkam nestaci.Myslim,ze to vyzivne by meli vlastne navic,zatimco v nasi rodine jsme o vyzivne v minuse.Opravdu hodne chudinek ma pocit,ze je ma byvaly zivit doí konce zivota.
leden 20, 2011 10:50
vyzivne : olina
dobry chtela jsem se zeptat musim zadost na zvyseni vyzivneho na nezletile dite podat na soud osobne,nebo mohuli to poslat postou.dekuji
březen 15, 2011 17:28
Výživné : SandraJ
Dobrý den, byla bych vděčná za radu...Mám 10-letou dceru, již před 5 roky jsem žádala o zvýšení výživného z 1000 kč na 2000, ale bývalý partner se k soudu nedostavil a tak mu soud satnocil výživné na 1300 kč. Ale již 4 rokem neplatí, dítě 7 let neviděl, podala jsem trestní oznámení, již je to 3 roky a soud stále nic. Ráda bych ale požádala o zvýšení, tak nevím, máli to zatím cenu, nebo jak postupovat.Děkuji
květen 01, 2011 22:49
Kolik kopií odeslat na soud : zwiratko007
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kolik kopií s Žádostí o zvýšení výživného mám odeslat na soud. Moc děkuji za odpověď a také za shora uvedený formulář na zvýšení výživného. smilies/smiley.gif
květen 25, 2011 08:52
zvýšení výživného : Lelisek
Dobrý den, měla bych dotaz jsem rozvedená a mám dvě děti 15 let a 10 let chtěla bych si zvýšit výživné ,bývalý manžel mi platí na děti 2x 1500 kč měsíčně,je podnikatel takže o peníze nouzi nemá já jsem ted na mateřské dovolené z 3800 kč,mám podat žádost nebo nemám šanci na zvýšení ,může se mi ta částka na děti soudem snížit?děkuji za odpověd
červen 14, 2011 18:09
Snizeni vyzivneho - nezl.deti, otec nema prijem : Katka83
Dobry den, chtela bych se zeptat, zda je mozne pozadat soud o snizeni vyzivneho na 2 nezl. deti, pokud je otec, ktery ma platit vyzivne, na uradu prace jiz cca 6 mesicu. Dostal odstupne ve vysi 34tis., mel by hradit 5tis. a soud mu vypocital alimenty ve vysi 5tis mesicne na obe deti. Ma to cenu? A jeste - v tuto chvili mu soud naridil exekuci na plat, o kterou pozadala exmanzelka, jedna se o castku 136tis, cca 8 mesicu pry neplati ( plus jsou zapocitany soudni poplatky ve vyi cca 50tis ), pritom otec ma doklady o zaplaceni min na pet mesicu. Je vubec mozne podat navrh na exekuci v tomto pripade? Neni to neopravnene? Jak se branit, pokud nema otec prostredky na pomoc od pravnika, jelikoz nepracuje? Predem moc dekuji za odpoved.
červenec 24, 2011 20:49
Zýšení výživného : Laskava
Ahoj muže mi někdo poradit ten formulář mužu si taky vyzvednout na podatelně třeba,díky za odpověd lidičky.Lenka
červenec 27, 2011 19:28
ne jen ženy : šťastnej trouba
ne jen ženy a le i muži se občas starají sami o děti já jsem sám s dvěma už pomale dospívajícíma dětma šestý rok.Bývalá žena žije spokojeně se svým novým přítelem ve vylce na okraji brna na obě děti platí 1000kč dohromady proto že oficiálně nic nemá dělá u svého přítele na černo a ještě mi posílá sms jakej su hajzl když chci zvednout alimenty na 800na každé dítě proto že když zaplatím 2xinternát byt plyn a elektřinu tak i když mám dvě zaměstnání už mi moc nezbude

červenec 30, 2011 16:51
Zvýšení váživného. : ivanka00
Dobrý večer, mám prosbu, jak často je možné výživné zvýšit?
srpen 01, 2011 23:09
vyživne na syna a dluh na dceru : Vladimira Prokopova
dobry den mam prosbu vroce 2009 sod ve Frydku Mistku rozhodl zvyšeni vyživneho na mou dceru vtu dobu žlet 1500 a to rok zpětně vtu dobu mněl platit jen 500 a to 200 na dceru viktorii a 300 na meho syna v te době 10let Vitězslava. v roce 2010muj syn nastoupil do dětskeho domova tak vyživne padlo ale dluh ktery na něj činil 6000kč zaplatil a začal platit vyživne na viki 1500kč měsičně ale dluh nani ktery čini dosud neuhradil a to ve vy¨ši21000kč .od zaři mi nastupuje muj synVitězslav na podminku domu a budu znovu žadat vyživne na něj letos mu je 14let jejich otec už přes dva roky žije v irsku se svou přitelkyni a ditětem.. Tak se Vas tim to ptam jestli mam narok při podani navyrho o obnoveni vyživneho na syna si zažadat i o dluh na dceru Viktorii ktery dosut neuhradil a přitom jeho finačni poměry jsou dost dobre jajsem samoživitelka bez přijmu protože se staram o dceru ktera je na voziku jeji 20let a je nechodici mam peči o osobu blizkou nemužu do prace je nesvepravna ale přijem nemam ma dcera ma duchot 8656kč měsičně a dostava 12000kč pečovatelske ale to spotřebuje skoro sama. jezdi po reh ustavech anemocnicich atim že ma dochod adostavam přidavky na viktorii590kč měsičně avyživne 1500 nemm narok na doplatek do živ minima .prto Vas prosim o radu jak bych to mněla sepsat a vymahat dluh na viktorii děkuji odepištemi na muj imeil Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
srpen 06, 2011 08:55
VÝŽIVNÉ NA DÍTĚ, KDYŽ NEKOMUNIKUJI S EXPARTNEREM : Martˇa
Dobrý večer, jsem rozvedená cca 15 let, a na dceru, které je 16, pobírám výživné 850,-, které pravděpodobně platí bývalá tchyně, rozvod proběhl značně dramaticky a s bývalým manželem jsme se od rozvodu neviděli, s dcerou se nevídá, a jeho majetkové poměry, ani plat neznám, navíc jsme se s dcerou přestěhovaly, takže nevím ani zda žije ve svém původním trvalém bydlišti. Chtěla bych se zeptat, kam (ke kterému soudu) můžu podat žádost o zvýšení alimentů a zda se předtím musím pokusit dohodnout s exmanželem na zvýšení alimentů, ani po letech nemám zájem s ním cokoli řešit.
srpen 11, 2011 00:15
výživné : rena
ˇUž loni jsem zažádala o zvýšení výživného.Až teprve letos po tahanicích skončil soud.V srpvu.Ale ještě není písemně rozsudek.No výživné na děti zvýšili.Ale nevím,kdy to začne platit.Zde na diskuzi jsem se taky dočetla termín "pobírání výživného".Chtěla bych upozornit maminky,které toto použily,že výživné je na potřeby dětí.To nepobíraji jejich rodiče!
září 18, 2011 18:06
Žádost na zvýšení výživného pro zletilé dítě : Michaela Hofmannová
Dobrý den,můžete mi prosím poslat vzor žádosti na zvýšení výživného pro zletilé,ale stále studující dítě. Děkuji
listopad 29, 2011 13:36
... : Nika
Dobrý den,
můj syn 12letý R.žije se mnou dočasně v zahraničí, vdala jsem se a mám miminko. otec R. přispívá na syna od jeho 8mi let 8tis měsíčně, stanovené v době kdy měl čistý příjem 40tis , tehdy bylo dítě na 1stupni ZŠ...Tyto příjmy však neprokázal u soudu jen to řekl a bylo to, ačkoliv měl více firem. Nyní se změnili jeho poměry, žije s přítelkyní, koupil si velký nový byt (hypotéka), začal být zaměstnaný (před tím podnikal) v oboru IT a má proto vysoké přijmy u zahraniční společnosti jako IT projektový manažer, má VŠ vzdělání. Dále loni inkasoval jednorázově příjem a to velmi vysoký z prodeje společnosti a také i nějaké přijmy podle prodejní smlouvy může čekat letos dle toho jak se této bude firmě nyní dařit. K tomu existuje obrat na další firmě kterou spoluvlastní. Loni začal syn chodit na soukromé gymnázium, já mu musím platit celkem vysoké školné. A to i po dobu co jsme dočasně nyní mimo ČR (rok nebo dva) a současně platím školu i mezinárodní soukromou v zahraničí (k tomu učebnice, knihy atd.), výdaje na něj tam jsou vysoké od jídla přes kroužky a výlety např.jsem platila týden školní výlet do anglie, což bylo hodně drahé. Ale otec si pro něj nechce ANI !! dojet aby s ním aspoň někdy byl (cesta trvá cca 4-5 hodin), ani zaplatit zpáteční letenku za jen 100eur. O letních prázdninách jej neměl vůbec (jezdil po golf.turnajích a stěhoval se do nového bytu), ačkoliv by ho měl mít 3 týdny, jezdí si sám s přítelkyní k moři (nyní v září), má golfové turnaje, potápění v moři, nyní jede lyžovat na hory do zahraničí ale syna nebere, protože jsem řekla, aby aspoň zaplatitl 2.500 zpáteční jízdenku, že jej do Prahy pošlu (mám kojence tak nemohu cestovat jako taxikář). odmítnul to, že je to prý už pasé...Chtěla bych tedy aspoň zvýšit příspěvek na syna neboť otec má dost vysoké příjmy, vůbec ho nemívá ani o víkendech a ani o prázdninách a já jsem na mateřské, a můj současný manžel není jeho otec tak proč by proboha měl všechno platit on?? Jak mám správně postupovat? Máte prosím kontakt na vás, zdy by jste mne mohl zastupovat tak aby příspěvek na dítě odpovídal potřebám dítěte a příjmům otce?
Děkuji mnohokrát!
Monika

leden 03, 2012 12:53
Moniko, : d@niela
určitě mi napiš: daniela zavináč kudlanka.cz - mám pro tebe informace!!!!
leden 04, 2012 15:42
LIDI - když něco potřebujete, tak mi napište e-mailem... Jak vám mám odpovídat, když nemám kam ? : d@niela
.......................................
leden 06, 2012 22:21
Výživné na 12-ti letého syna : Petra Šebková
Dobrý večer, jaké mám možnosti? Synovi je 12 let. Naposledy se o výživném rozhodlo v době, kdy byl předškolního věku, soud určil částku 1.000,- kč. Vloni jsem žádala o zvýšení, načež při jednání můj exmanžel uvedl, že je na ÚP a nemůže sehnat práci. Udělal ze sebe úplnýho chudáka a ještě se mi smál při odchodu ze soudní síně do obličeje. Jednání bylo zastaveno. Ex slíbil u soudu, že jakmile sežene práci bude hned platit 2.000. Je to už přes rok a nic se neděje. Oficiálně je stále zapsaný na ÚP a dělá tzv. na černo v Německu. Od syna vím, že si koupil motorku za 150 000,- kč čož by rozhodně z dávek pobíraných od ÚP těžko mohl. Oficiálně chudák, neoficiálně v balíku. Bohužel se jeho práce nedá nijak dokázat. Mám šanci uspět u soudu s novou žádostí, 1.000,- se mi zdá opravdu málo, syn nosí brýle a navštěvuje 2 zájmové kroužky. Za odpověď děkuji
leden 31, 2012 21:55
email : Petra Šebková
ještě připojuji e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny . Děkuji za odpověď
únor 01, 2012 09:39
Nárok na zvýšení alimntů : Pavla Šimáčková
Dobrý den, potřebuju pomoci. Mám nárok na zvýšení alimntů? Jsem matka dvou dětí, které mám v péči. Terezku 4 roky a Honzíka 7 let. Otec platí na Terezku 1500 kč a na Honzíka 2500 kč . Syn nastoupil do první třídy a dcera do školky, dříve chodil je syn do MŠ tim se náklady zvyšují. Když, jsem se provdala a žiji s jiným mužem musím u soudu dokládat příjem mého nového manžela, když není otec dětí? Bejvalej žije s přítelkyní a ta má 17. letou dceru. Já jsem momentálně na úřadě práce. Dětí dostavají od otce oblečení, nebo nějaké drobnosti je, když mají děti svátek , narozeniny nebo Vánoce. Bývalej má měsíční příjem čistého 24 320,- Děkuji Pavla
únor 13, 2012 18:35
... : Pavla Šimáčková
Můj email je Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Pavla Šimáčková
Děkuji
únor 13, 2012 18:41
... : Zuzana S.
Otec dcery žije a pracuje v zahraničí, k žádosti o zvýšení výživného musím předložit i výši jeho příjmu nebo si soud o něj zažádá sám.Adresu kde bydlí znám ale neznám adresu jeho zaměstnavatele.
Děkuji
duben 13, 2012 23:20
... : Zuzana S.
Můj email je Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Zuzana S.
Děkuji
duben 14, 2012 11:26
Zvyseni vyzivneho - je nutne notarske overeni? - od data ziv. zmeny ci podani navrhu? : Evie
Dobry den. Chtela bych se zeptat, zda je potreba notarske overeni pri podani navrhu na zvyseni vyzivneho? Pokud ano, vsechny 3 kopie? Pozn. ponesu je na soud osobne.
A jeste maly dotaz. Nekde jsem tu zahledla, ze vyzivne je mozne zvysit az 3 roky zpetne. Stale to plati? Syn nastoupil do skolky 1.3. a ja chci podat navrh pristi tyden, tedy to bude pres dva mesice, mohu tam tedy napsat datum 1. 3. nebo az den podani navrhu? Predem moc dekuji za odpoved. Eva
květen 06, 2012 12:22
formulář na vyživne : Mario75
Dobrej mám dotaz nemam kopirku tak kde ho seženu děkuji
květen 13, 2012 12:52
Mario, : d@niela
formulář si v tom případě opiš - v podstatě nezálaží na přesné formulaci.
(přesný předpis na to neexistuje, tohle je v podstatě návod, jak a co tam napsat.)
květen 14, 2012 15:17
POKUD NĚKDO CHCETE PŘÍMOU ODPOVĚĎ, : d@nielabuďte tak laskavi, a použijte jednu ze tří možností, které máte zcela nahoře v levém sloupci - KONTAKTY.

Pak budu mít i váš e-mail a budu mám moci odepsat.
smilies/wink.gif
květen 14, 2012 15:18
A ještě naposledy - pro Evii: : d@niela
ano, můžeš žádat tři roky zpětně.
Ale když tak raději mi napiš!
květen 14, 2012 15:19
alimenty : d@niela
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda má cenu žádat o zvýšení alimentu.Mám dceru 18 let otec platí 2700kč na 12 letou platí 2300kč.Starší dcera odešla samostatě bydlet a asi si bude sama žádat.Mě jde o mladší dceru nastupuje na druhý stupen.Náklady si zvyšují školní ativity kroužky náklady na léky.Otec dostává co já vím rentu 12tis.od PČR pracuje ve věznici,je zastupitelem města.A má soukromou detek.agenturu.Ted na začátku roku se mu narodilo dítě.Muj příjem je kolem16tis.kč.Děkuji za odpověď Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
květen 22, 2012 14:19
Alimenty : Dagmara
Dobrý večer,chtěla bych se zeptat jestli musím řešit zvýšení alimentu přes sociálku nebo rovnou u soudu?Jsem na mateřské dovolené,která mi končí 9/2012.Když byli synovi 2 roky nastoupila jsem do práce,ale to se nelíbilo bývalému příteli a vyhrožoval mi,že jestli z práce neodejdu a nebudu se naplno věnovat synovi,tak mě dá k soudu a syna mi vezme.Domluvili jsme se tedy,že odejdu z práce a on mi bude platit více peněz.Ale nestalo se tak.Normálně se mi vysmívá do obličeje a dělá ze mě krávu.Proto bych chtěla zvýšit alimenty soudně.Děkuji za odpověď. Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
srpen 09, 2012 20:41
Alimenty : Pavel 36
Dobrý den žádám o radu mám od ledna tohoto roku ve svěřené péči syna 14 let a dceru 13 let a chci si nechat zvýšit alimenty múžu požádat i nyní,když ještě neuběhl rok od soudního stání.Děkuji Pavel smilies/smiley.gif
září 25, 2012 11:01
alimenty..pavel : pavel 36
Dobrý den žádám o radu mám od ledna tohoto roku ve svěřené péči syna 14 a dceru 13 a chci si zvýšit alimenty můžu požádat i nyní,když ještě nauběhl rok od soudního stání.Dě Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
září 26, 2012 08:35
... : Pajda
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli soud bude chtít i výdělek přítele na zvýšeni alimentů pro nezletilé děti.Nebo je to jen mezi rodiči nezletilých.Děkuji Pavla
listopad 30, 2012 13:47
jak casto se muze zvedat výživné : horakova
Dobry den ....mam 13leteho syna 11let jsem na nej dostavala 1200 pak pul roku nic podala jsem si zadost o zvýšení a po pul roce nam bylo po 3 stanich(kam se dostavil pouze 1x) zvyseno na 2500 presto ze otec mel napsano 8990 vyplatu ale skutecny plat 19000 . Byla bych spokojena pokud by otec platil bylo mi u soudu receno ze muzu podat exekuci na plat to jsem ucinila ale ejhle otec se hodil marod na 8mesicu a vecer po 20 hod navstevoval po dohode se zamestnavatelem sve zamestnani tudis mel svuj plat a me bylo z nemocenske posilano 300-400 kc ,pote co jsem na to prisla jsem dosla za zamestnavatelem a pohrozila mu ze to udam na hospodarske kriminalce pak byl ještě mesic doma ale bez takzvaneho vedlejsiho prijmu a pak ukoncil nemocenskou a nastoupil do prace me zacalo chodit 2300 super ,dluzna castka tehdy presahovala 20000 ale makal 3 mesice a pak sel o5 marodit po 2 mesicech ho vyhodili dohodou a nenastoupil ani na pracak ani do prace po 5 mesicich jsem zjistila ze pracuje v TPCA v Koline pod agenturou a ze ma na hodinu 110,98kc chtela jsem po nem vyzivne a on mi rek at si to vybavi....neni to nahodou jeho povinnost??? Volala jsem na policii a chtela podat trestni oznameni bylo mi receno ze mohu jen na to obdobi kdy byl nezamestnany protoze v dobe kdy mu to bylo exekucne strhavano ma doklad ze nemohl platit vic nez ty 300-400 tak co to je za logiku????tak ted nevim je to jiz 2 roky od podani zadosti o zvyseni vyzivneho a v lednu to budou 2 roky od rozsudku tak jestli mam podat znovu zadost o zvyseni nebo podat zalobu o neplaceni za ty posledni mesice neplaceni .....zmenili jsme pobyt a syn musi do skoly dojizdet vlakem....prosim poraďte...zapomela jsem zminit ze za tu dobu se mu narodil syn kteremu ted byl 1rok
srpen 23, 2013 16:20
... : Lucie Vágnerová
Ahoj je mi 18let můj otec na mě od malička plati 900kč měsíčně. No platí neplatí jak se mu chce.. Potřebovala bych poradit jak mohu zvýšit alimenty i když není v 4eské republice neím si rady pomozta.. Děkuji.. smilies/smiley.gif

únor 05, 2014 08:02
... : Lucie Vágnerová
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Díky.. smilies/smiley.gif

únor 05, 2014 08:07
zvýšení alimentů po insolvenci : Liena
Zdravím.Ex manžel šel téměř dva měsíce po rozvodu do insolvence.Závazky ze společné půjčky přechází na mě.Měsíční splátka je 9 000 kč,já sama jsem na rodičovské dovolené,jejíž výše činí 7 300 kč.Na výživném jsme se dohodli,už z důvodu placení půjčky z jeho strany.Výše alimentů je 1 000 kč od března letošního roku.Dohoda byla stvrzena soudem.Zajímalo by mě,jestli jsou i tohle změny rozhodné pro zvýšení alimentů.Děkuji
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
srpen 02, 2014 22:27
zvyseni alimentu pro ridice z povolani : Jana Kopecna
Dobrý den.. Muj byvaly manzel plati na dcery ve veku 7 a 10 let 3000 mesicne.. Chtela jsem se zeptat jelikoz je ridicem kamionu ohrazuje se tim ze ma zakladni plat 12000 ale o dietach se nezminuje, ale dle meho nazoru i diety se zahrnuji do prijmu.. Muze mi nekdo poradit?? Protoze krome alimentu neprispiva vubec na nic.. Dekuji a jem s pozdravem Kopecna Jana
říjen 04, 2014 20:48
... : Zuzana K.
Dobrý den,chtěla bych se zeptat kde bych mohla najít formulář na zvýšení alimentů, když je dítě nezletilé a v opatrovnictví? Děkuji
říjen 13, 2014 19:36
... : petras
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak často si mohu zvedat alimenty?
únor 24, 2015 12:48
... : petras
ještě pripojuji email Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny dekuji za odpověď

únor 24, 2015 12:57
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]