DOMÁCÍ ÚKOLY NEJSOU POVINNÉ!!!
Středa, 07 březen 2018
Ríša mi po příjezdu ze školy po chvíli nese s provinilým pohledem k podpisu poznámkový deníček s poznámkou, začínající klasickým červeným přeškrtnutým "V", které určitě taky důvěrně znáte: "Chybí DÚ v písance str: 9. Ríša nebývá nachystaný na vyučování". Taky vám tyhle poznámky a hodnocení už někdy lezou krkem? Mně už teda fest.


 

 

 

 

 

Ríša si ty úkoly dělá skoro všechny sám, já jen nabízím předem pomoc, ale nechávám to na něm. A když to náhodou nevyjde, tak je z toho červená poznámka přes několik řádků, a smutný pohled prvňáčka, který mi to pak nese k podpisu. Domácí úkoly jsem bral jako dobrovolné zadání pro děti na procvičení věcí probraných ve škole. Paní učitelka to ale bere z nějakého důvodu jako povinnou součást přípravy na vyučování, kterou je třeba na dětech (a tím částečně i na rodičích) vymáhat. Náš rodinný volný čas doma považuji za posvátný, a jsem přesvědčený, že nikdo nemá ani to nejmenší právo nám ho zvenčí jakkoliv řídit či omezovat. A to včetně školy s DÚ.

 

Rozhodl jsem se, že na poznámku od paní učitelky budu tentokrát už reagovat nejen podpisem, ale že si zjistím, jak to celé funguje i po právní stránce, nebo spíš jak by to celé fungovat mělo. Zabředl jsem tedy do studia teorie základního vzdělávání, aby má odpověď měla hlavu a patu, a nebyla jen plácnutím do vody. Dal jsem si tedy tu práci, a prostudoval jsem pečlivě školský zákon a rámcový vzdělávací program, abych mohl odpovědět informovaně. Dělal jsem si při tom pečlivě poznámky a čárky na papír pokaždé, když jsem při čtení školského zákona a RVP narazil na spojení "domácí úkol", a ty pak nakonec všechny spočítal.

 

Ani jednou, přátelé! O domácích úkolech tam nenajdete jednu jedinou zmínku. Stejně tak jsem o nich nenašel ani slovo ve školním řádu Ríšovy školy. Ale i kdyby tam byla, nebyla by platná, protože školní řád musí být v souladu se školským zákonem, a nemůže zavdávat nové povinnosti nad jeho rámec. Může jen upřesňovat stávající povinnosti, jako třeba kdy začíná vyučování, jak omlouvat zmeškané hodiny apod. Takhle to uvádí dokonce ve svém návodu pro ředitele k tvorbě školních řádů i ministerstvo školství, s tím, že školní řády nemohou nikterak zasahovat do volného času dětí, a vztahují se pouze na vyučování.

 

Nakonec jsem tedy na Ríšovu poznámku od paní učitelky odpověděl poděkováním za informaci, a zeptal se na základě čeho považuje paní učitelka DÚ jako povinnost. Dostalo se mi odpovědi, že to probereme v týdnu na rodičovských schůzkách.

 

Na rodičovských schůzkách jsem se tedy zeptal, jak to paní učitelka vidí s tou povinností domácích úkolů. Podle paní učitelky jsou povinné, s tím, že za 15 zapomenutých úkolů za pololetí bude napomenutí třídního učitele, a za opakování potažmo i důtka. Poznamenal jsem, že nic takové ve školním řádu nenacházím, a ptal se na základě čeho takovou povinnost tedy žákům paní učitelka zavdává, protože tomu nerozumím. Paní učitelka poznamenala, že jsem první, kdo se takto ptá, a že je sice pravda, že ve školním řádu to není, ale DÚ jsou u nich povinné na základě interního školního řádu, jakési dohody pedagogů se zástupcem ředitele o případných sankcích, která ovšem není nikde v písemné podobě. Při spojení "interní školní řád" jsem zalapal po dechu.

 

 

Napadla mě následující analogie:

- Pane řidiči, jestlipak víte, proč jsme Vás zastavili?
- To netuším…
- Jel jste 46 km/h, tak to máme pokutu 1000 Kč za překročení maximální rychlosti 45 km/h.
- Ale tady není žádná značka, takže podle zákona je tu povolena maximální rychlost 50 km/h. Z čeho tedy vyplývá moje povinnosti nepřekračovat tu 45 kh/h?
- No v zákoně je možná 50ka, ale my máme takový interní předpis, že to budeme pokutovat už od 45 km/h.
- A můžu si ten Váš předpis někde přečíst?
- Ne ne, to my jsme se takhle dohodli na stanici se šéfem.

 

 

Takhle nějak jsem si na tom rodičáku připadal. Připadá vám to přitažené za vlasy? V čem je to jiné?

 

 

 

 

 

Možná si říkáte, proč řeším hranici 15 úkolů za pololetí (tím spíš, že Ríša neměl jen 4). Řeším to proto, že mi to z principu vadí. To, jak někdo prvňáčkovi ničí tu počáteční radost z učení leckdy nesmyslnými povinnostmi na procvičování věcí, které už dávno umí nebo na doplňování učiva, které se nestačilo probrat ve škole, a to ještě pod hrozbou sankcí, které pak už nemají s vnitřní motivací a učením se pro samotnou radost z učení, moc společného. Jak má tohle těm dětem dávat smysl?

 

S paní učitelkou jsem si vyměnil ještě několik emailů. V tom posledním argumentovala bodem školního řádu "žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků". Na moji připomínku, že je to vytržené z kontextu, protože v tom řádu je ještě dodatek "pokyny pedagogických pracovníků, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem" už jsem se písemné odpovědi nedočkal. Ony totiž ty DÚ nejsou v souladu ani se školním řádem, ani s právními předpisy, které takovou povinnosti nikde neuvádí. Paní učitelka mě ale odchytla v šatně a sdělila mi, že na ten mail po dohodě se zástupcem ředitele už odpovídat nebude, a že domácí úkoly se vždycky dělaly a dál dělat budou. Tečka.

 

Tady mi docvaklo, jak moc je to s těmi povinnými DÚ celé systémově vžité, a jak moc se toho někteří učitelé drží, protože si leckdy ani nedokáží představit svět bez povinných DÚ. Paní učitelku jsem již dříve informoval, že pokud se nedobereme k nějakému závěru, můžeme zkusit požádat o pomoc ředitele školy, který by nám do toho mohl vnést více světla. Tak se tedy i stalo.

 

Panu řediteli jsem poslal dotaz podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nastínil mu dosavadní situaci, a ptal se, zda jsou v jeho škole domácí úkoly povinností, a zda je možné jejich neplnění kázeňsky trestat. Pan ředitel se zastal paní učitelky s tím, že na můj názor, že DÚ jsou nepovinné nebude brán zřetel. Poslal jsem tedy ještě jeden dotaz s otázkou, na základě jakého právního ustanovení považuje DÚ jako vymahatelnou povinnost. Pan ředitel odpověděl, že si není vědom takového právního ustanovení, ale že takový požadavek ani proti žádnému zákonu není.

 

Takhle to ale bohužel (nebo spíš bohudík) ve veřejné správě, kam škola patří, nefunguje. Nikdo nemůže být nucen do povinností, které zákon neukládá - viz třeba to přirovnání s pokutou výše. Po poradě a pomoci od právničky jsem panu řediteli zaslal následující odpověď. Věřím, že by mohla pomoci i někomu dalšímu, proto ji sem vložím celou:

 


Dobrý den, pane řediteli,

 

Svou odpověď na můj dotaz shrnujete tak, že požadavek na vypracování úkolů není v rozporu s právními předpisy, avšak toto tvrzení o nic neopíráte. Co se právní stránky věci týče, škola je orgánem veřejné správy, tedy se na ní vztahují všechny zásady činnosti správních orgánů, obsažené ve správním řádu. Jedna z těchto zásad je tzv. zásada legality (§ 2 odst. 2 správního řádu), podle které správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem svěřena, a jen v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

 

Nelze tedy ukládat povinnosti, které nemají výslovnou oporu v zákoně. Pravidla pro vzdělávání žáků ve škole a hodnocení výsledků ve vzdělávání jsou obsažena ve školních a klasifikačních řádech jednotlivých škol a ani ty nesmí být v rozporu se školským zákonem. Opět tedy nesmí obsahovat ani žádné povinnosti nad jeho rámec. Dle školského zákona se působnost školy omezuje výhradně na dobu vyučování. Vzhledem k tomuto jsem si jist, že zákonné zakotvení povinných domácích úkolů neexistuje, byť je jejich zadávání třeba léta zažité. Není tedy v návaznosti na shora uvedené ani možné, aby v případě zadání „domácího úkolu“ bylo jeho vypracování vyžadováno pod hrozbou sankce.

Nakonec Vy sám s tímto souhlasíte, když ve Vaší odpovědi píšete, že neexistuje žádné právní ustanovení, které by ukládalo povinnost škole zadávat žákům povinnou práci k vypracování po skončení vyučování. Pokud však i přesto trváte na této povinnosti pro své žáky, je na místě, aby škola, jako orgán veřejné správy, byla schopna obhájit toto odkazem na zákonné zakotvení.

 

Pokud se na věc podívám jen pohledem obyčejného táty, domácí úkoly zasahují do našeho soukromého rodinného času, a to mi vadí. Syn některé z nich dělá rád, a když chce, rád mu s nimi i pomůžu. Některé úkoly ale dělat nechce, a moje případné nucení ho do práce na nich zasahuje také do našeho vztahu. Což mi rovněž vadí.

 

Z pohledu psychologů je povinnost vynucená hrozbou sankce vnější motivací, která dlouhodobě nefunguje, a ničí motivaci vnitřní. Dítě na základě této vnější motivace plní úkoly ze strachu, aby nebylo potrestáno, a ne už toliko proto, že se samo chce něco naučit. Rád bych, aby mému synovi zůstala chuť do učení a sebezdokonalování se co nejdéle, a nelíbí se mi sledovat, jak tuto přirozenou chuť a radost z učení domnělá povinnost dělat DÚ, vynucovaná strachem z potrestání, ničí.


       Možná víte, že např. ve Finsku byly domácí úkoly plošně zrušeny, a přesto je Finsko dlouhodobě na špici v celosvětovém žebříčku úspěšnosti studentů (Máte-li zájem, rád doložím zdroje pro všechna svá tvrzení). Takže i z odborného a osobního pohledu jsou pro mne domácí úkoly, jakožto povinnost, neobhajitelné.


       Chápu, že někteří rodiče dále domácí úkoly pro svoje žáky vyžadují. Nevyžaduji tedy plošné zrušení jejich zadávání, jako takového. Vadí mi v tom pouze ta povinnost a hrozba kázeňským postihem. Jako kompromisní varianta se mi jeví ukládání DÚ jakožto dobrovolného zadání k procvičení pro žáky, kteří mají sami zájem se zdokonalovat, čímž by byla zachována i jejich vnitřní motivace, a chuť se učit a zdokonalovat. Nelíbí se mi ale to, jak je vymáháním domácích úkolů povinnost školy zajistit vzdělávání přenášena do mého domova, potažmo na mě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Věřím, že kompromisní řešení dobrovolných domácích úkolů by většina zúčastněných přijala. Já osobně bych ho přijal s otevřenou náručí. Byl bych moc rád, kdyby Vaše škola byla pokrokovou školou, přátelskou k žákům a rodičům, která respektuje individualitu žáků, a v učení je podporuje a motivuje jinak, než povinnostmi a tresty. Kdyby byla školou, do které žáci chodí rádi, kde se rádi učí, a nemusí se vzdělávat s pocitem strachu z potrestání. Rád bych věřil, že to máte stejně.

 

Pro mě je (ne)povinnost domácích úkolů naprosto zásadní otázkou, kterou chci nadále řešit, dokud se mi nedostane uspokojivé odpovědi na moje otázky, nebo uspokojivého řešení.
Dal bych určitě raději přednost tomu dojít s Vámi ke konsenzu.

 

Máte-li zájem, rád přijmu i pozvání na osobní jednání, kde bychom si mohli vyjasnit možná východiska a další postup.


Přeji Vám úspěšný den.


-------------------------------------------------

 

Na tento mail už mi pan ředitel neodpověděl. Po dvou týdnech jsem tedy zavolal a domluvili jsme se k té věci na osobní schůzce. Na schůzku dorazil i zástupce ředitele Ríšovy školy. Po asi půlhodinové relativně příjemné diskuzi nad body z posledního mailu jsme dospěli společně k následujícímu závěru v zápisu z jednání:

 

"Vedení školy a otec se shodli na tom, že domácí úkoly by neměly být hodnoceny ani vymáhány pod hrozbou kázeňských opatření včetně ústního či písemného napomínání."

 

 

Pan zástupce přislíbil, že zajistí, aby paní učitelka tento závěr respektovala, což i učinil. Nebude prý domácí úkoly už vyžadovat, a když je Ríša nebude mít, tak ani nikterak negativně komentovat, a není třeba se obávat žádných represí. Z jednání jsem odcházel s hřejivým pocitem u srdce. S tím, že má smysl stát si za svým, pokud je právo na mé straně, a trpělivě vytrvat i přes počáteční odpor.

 

Nejvíc ale hřála představa, že Ríša, a s ním i spousta dalších dětí, bude mít o něco hezčí dětství, méně stresu a více klidu na svobodnější učení a trávení volného času s tátou a mámou dle vlastních představ. Ti, co budou dál ve třídě trvat na povinnosti domácích úkolů pro svoje děti tak mohou činit klidně dál doma. Není mi nic do toho, jak si kdo doma řeší svůj čas s dětmi. Nevidím ale jediný důvod, proč by to, že někdo (a třeba i většina) chce pro svoje děti povinné domácí úkoly nad rámec zákona, mělo znamenat plošnou povinnost DÚ pro všechny ostatní. To, jak si my řešíme doma svůj společný volný čas a přípravu na vyučování beru zase jako naši věc, do které nikomu nic není.

 

Co vím, tak většina rodičů na povinných DÚ stále trvá. Ti, co je zažili, je chtějí většinou pro svoje děti, protože reprezentují často pocit něčeho známého, na rozdíl od světa bez povinných DÚ, který je světem neznámým, pro mnohé možná i světem totálního chaosu a anarchie. Ono to ale funguje i bez nich, a troufnu si tvrdit, že mnohem lépe - viz třeba právě to Finsko. Ten zažitý zvykový moloch povinných domácích úkolů nejspíš poběží v zemi dál. Tohle nemůže jeden táta plošně změnit a ani to nebylo mým cílem. Věřím ale, že je i spousta takových, kteří stejně jako já žili, a možná stále žijí, ohledně (ne)povinnosti DÚ v nevědomosti, a tahle zkušenost jim může dát jiný náhled.

 

Ríšovi jsem tu novinu sdělil minulý týden. Zazářily mu oči a pronesl svoje radostné: "hustý!"

 

Myslím že je fajn, když i děti vidí, že pravidla a zákony by tu měly platit stejně pro všechny (jestli tomu tak je za všech okolností teď ponechme stranou), a že nemusíme být jen ovcemi, které skloní hřbet hned při prvním střetu s umělou "autoritou" nebo většinou. Ríša vidí, že já si svoje povinnosti doma i v práci plním, protože mi to dává smysl, čímž ho sám vlastním příkladem vedu k plnění jeho vlastních povinností. Ale současně ho vedu i k přemýšlení, že ne vše, co po něm někdo požaduje, musí být nutně povinností. Mně třeba říkávali "napřed povinnosti, potom zábava" čímž mi byl přístup k plnění povinností do značné míry znechucen, jakoby povinnosti nemohly být současně zábavou.

 

Díky všem z portálu SvobodaUčení.cz za podporu a inspiraci. Děláte školy a svět lepším místem pro život. Díky taky vám ze skupiny Řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy, za pomoc při řešení. Je fajn vědět, že v tom nejsem sám.

 

Všem přeji, aby si v té domácí přípravě a celkově ve vzdělávání vlastních děti měli možnost s dětmi společně najít svou vlastní cestu. Aby mohli trávit s dětmi doma pokud možno co nejvíce příjemných chvil bez zbytečných stresů a tlaků nad DÚ, a místo toho měli možnost ten čas vyplnit nějakou vlastní a zábavnější a přirozenější formou učení se podle vlastní volby své a především dětí.

 

Tuhle svobodu si nechci nechat od nikoho vzít, a budu i dál bránit náš společný volný čas, protože vím, že nikdo jiný to za mě neudělá.


A co vy?

 

TÁTA PARŤÁK

 

 

 

Komentáře
... : NČ
Přečtu si to až pak.
Teď ale, aby mě nikdo nepředběhl:
PŘEJU VŠEM ŽENÁM JEN TO NEJLEPŠÍ A SAMÝ ŠTĚSTÍ K DNEŠNÍMU SVÁTKU MDŽ.
březen 08, 2018 06:23
... : alka..
Tady to začíná. Dětem vysvětlíme,že učitelé jsou blbci.Dětičky nic nemusí,když se učitel šeredně podívá,tatínek,nebo maminka s nim zatočí.Fakt je ten,že já jsem psala DÚ,moje děti také a vnoučata je píší bez protestu. Takže Táta Parťák je hlava pomazaná.Hurá na kantory.
březen 08, 2018 07:08
... : mamča
Potěš Pánbůh učitelku, která má ve třídě takového žáčka se svobodomyslným tatínkem.
Taky si myslím, že ředitel a jeho zástupce mají jiné povinnosti, než vést dlouhé debaty s rodiči žáků o "zákonnosti" domácích úkolů. Představme si, že by takových žáčků v 1. třídě měla pí. učitelka víc. Pak pro samé výjimky z povinností jednotlivců děti nic nenaučí. Ona stačí "inkluze" dětí s lehkým mentálním postižením, které jsou mezi spolužáky nešťastní, protože nezažívají úspěch, zatímco ve Zvláštní škole, pro ně uzpůsobené, by ten úspěch každodenně zažívaly.
Proč, když otci nevyhovuje systém státní školy, nedá svého synka do nějaké školy soukromé - alternativní ? Leckde děti ani nemusí sedět v lavicích a učí se jen to, co zrovna chtějí, přičemž studijní výsledky prý mají dobré.
Mně osobně se líbí zmíněné "Napřed práce a potom zábava",protože to žáka připravuje na život v dospělosti.
Dnešním učitelům fakt nezávidím. Dneska, a za ty peníze, můžou učit jen jedinci s jistými sklony k masochismu.
Proto je také státní správa plná absolventů Pedagogických fakult. VŠ mají, k tomu příslušný plat, pracovní dobu od-do, a nemusí se dohadovat s podobnými otci jako má výše zmíněný Ríša.
březen 08, 2018 07:35
... : mamča
NČ, děkuji za přání !
březen 08, 2018 07:50
... : mia I
Nč díky za přání, oslava byla v sobotu , obec nás sezvala.

STREJDO pokud čteš a jsi v pořádku, všechno nejlepší k dnešním narozeninám smilies/smiley.gif
březen 08, 2018 07:53
... : NČ
Díky dámy za Váš dík.
Se taky musim pochlubit. Za pár dnů mám 70. narozeniny a první přání jsem obdržel od naší paní starostky. Přeje mi zdraví a velmi jsem ji potěšil, že jsem si za svou domovskou obec zvolil právě Žižkov. Je to skvělej pocit, vědět, že i paní starostka na mě trvale myslí. Škoda, že na nějakou flašku už v obecní kase nezbylo, ale nemůže bejt každej den posvícení a nemusí pršet, stačí, když kape (takovej jazykovej oříšek - těžko se překládá do japonštiny).
------------
Strejdo, i ode mě vše nej, a ať jsme tlustý na tři prsty! (s pravopisnym měkkym "i" by to ztrácelo rým).
březen 08, 2018 08:09
... : mamča
NČ : Blahopřeju k dožití kmetského věku 70ti let v plném zdraví ! To se každému nepodaří.
Přeju Ti ještě hodně vypitých Kozlů, hodně zdraví a veselou mysl.
březen 08, 2018 08:18
... : mia I
Nč je vidět, že zlatavý mok z Popovic je nad všechny "meducíny". smilies/wink.gif Pepo, hlavně zdraví a ať jsi spokojený.
březen 08, 2018 09:49
... : *deeres*
Takovými tatíky to začíná a v dospělosti nekonečnou arogancí jejich dětí končí, nakonec i vůči samotnému taťuldovi. smilies/cry.gif
NČ, díky za přání. Nějak se tu se svátky roztrhl pytel. MDŽ, a hned dvoje narozky.
Připojuji se k blahopřání, slabší pohlaví ať si to užije dnes, pánové vzápětí.
Od starostky Hujové blahopřání musí být skvělé, je vidět, že má správné sociální cítění a nejspíš proto se dodnes nepodařilo vyřešit kauzu Klinika.
březen 08, 2018 10:30
... : *deeres*
Jako bonus se pro sedmdesátníky bude otvírat Univerzita 4.věku


https://www.youtube.com/watch?v=I2G6ODelwoA&feature=youtu.be
březen 08, 2018 10:54
... : strejda
Mio a NČ, díky Vám za přání. Je mi fajn, ještě žiju, dýchám, chlastám, sem tam si dám i cígo...:-) No přece se nebudu na stará kolena omezovat, že? :-) A jaro i tady už klepe na dveře.
Všem ženám, čtoucím Kudlanku, přeji vše nej k jejich ženskému svátku a nepřeju nic jiného než stálé zdraví. Ale jo. I Štěstí. Ahoj všichni
březen 08, 2018 11:42
... : Míša šíša
NČ, taky děkuju za přání a i já ti přeju k tvým narozkám vše nej, hlavně zdraví (byť to zní jako fráze, je nejdůležitější) a aby tě nikdy neopustil tvůj smysl pro humor. Docela ráda bych si s tebou připila tím kozlem, i když pivo nepiju, ale jsi moc z neruky. Tak aspoň symbolicky nadálku živijo! A až se někdy spolu potkáme tam nahoře (nebo dole), tak určitě spolu zapaříme.
Hele, u nás na malém městě jubilanty obchází delegace z MÚ a osobně jim gratuluje s kytkou. Buď rád, že to u vás v Praze tak nechodí, musel bys doma uklízet a připravovat chlebíčky. smilies/grin.gif smilies/wink.gif
březen 08, 2018 11:44
... : doktor
Přidávám se s přáním až nyní,dříve jsem se na notebook nedostal.Náš vnuk Ríša ( končí čtvrtou ) má školu i úču přátelskou.Spokojeni jsme všichni.
březen 08, 2018 12:43
... : Fox
Všem přeji, aby si v té domácí přípravě a celkově ve vzdělávání vlastních děti měli možnost s dětmi společně najít svou vlastní cestu. Aby mohli trávit s dětmi doma pokud možno co nejvíce příjemných chvil bez zbytečných stresů a tlaků nad DÚ, a místo toho měli možnost ten čas vyplnit nějakou vlastní a zábavnější a přirozenější formou učení se podle vlastní volby své a především dětí.

Až za pár let v pátek ve třídě řekne učitelka na angličtinu/němčinu, že v pondělí se píše test na nepravidelná slovesa, která děti najdou v učebnici na straně XY, taky bude táta parťák dovozovat pomocí zákonů, že jeho syn přece nemůže z toho testu dostat špatnou známku, protože škola může děti zkoušet jen z toho, co bylo probráno při vyučování? A co když s nimi ta slova při vyučování učitelka projde, ale synek nebude dostatečně geniální na to, aby si vše zapamatoval přímo ve škole? Jakou cestu si táta parťák najde, aby svoje dítě naučil zábavnou formou nepravidelná slovesa a zároveň nepřišel o společný volný čas, který chce věnovat zábavě a ne nějakým nudným nepravidelným slovesům?

Každý má plnou pusu svých "práv", ale když dojde na nějaké povinnosti, tak se z nich snaží vyvléknout tak rychle, jak jen to jde. Když dítě nepozná včas nutnost splnit nějaké povinnosti, aby se pak mohlo věnovat zábavě, dojde k názoru, že povinnosti jsou pro ostatní a ono se bude jen bavit. A to vůbec nemluvím o tom, že je jistě možné se dítěti věnovat individuálně a motivovat ho podle jeho osobnostních dispozic, ale je to možné pouze tehdy, když je těch dětí relativně málo, tedy ideálně v rodině. Pokud se ale jedná o třídu s dvaceti a více dětmi, je takový přístup zhola nemožný, pokud se má probrat požadované penzum učiva. Proto by mělo být dítě v rodině vedeno k tomu, aby pedagoga poslouchalo a plnilo jeho zadání. Pokud toto nefunguje, jako v případě dítěte táty parťáka, má jeho dítě rozkladný vliv na celou třídu, protože autorita pedagoga je narušena a děti získají pocit, že pokud se jim nebude chtít dělat něco, co dostali od pedagoga úkolem, rodiče zařídí, aby to dělat nemusely.

A přitom jde jen o to, že tatínek doma nechce čekat, až jeho dítě dodělá úkol, který to dítě nebaví, a tak najde právnickou kličku, aby dítě úkoly doma dělat nemuselo. Fakt paráda! smilies/cry.gif
březen 08, 2018 14:49
... : mamča
Fox : "A přitom jde jen o to, že tatínek doma nechce čekat, až jeho dítě dodělá úkol, který to dítě nebaví"

Tatínek nechce čekat, to ho nesmírně zdržuje. Ale psát učitelce několik E-mailů, vyvolat E-mailovou diskuzi i osobní jednání s ředitelem školy a jeho zástupcem, prostudovat podrobně Školní řád a příslušné předpisy, poradit se s právníkem, psát dlouhé elaboráty...na to má otec školáka, žáka 1. třídy (co do školy chodí teprve něco přes půl roku) času dost !
smilies/angry.gif
Chudák dítě ! Doufám, že tuhle důslednost zdědí po tatínkovi, a v pubertě mu to vrátí i s úrokama. smilies/grin.gif
březen 08, 2018 15:29
... : Sidon
Jejda! Člověk se ráno probere a hned na něj jukne takové nadělení. Tož se teda taky přidávám k ostatním gratulantům a přeju všem oslavenkyním a oslavencům jen to dobré, lepší a nejlepší. Jak už kdysi napsal Jiří Suchý - "čas letí, jak splašené spřežení, nad kterým práská bič, člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč."
Takže ať Vám to "spřežení" zpomalí a ať máte plno pěkných chvil, naplněných radostí, veselím a láskou ve zdraví a spokojenosti. Potěšilo mne, že tady opět vidím Strejdu.
smilies/wink.gif
březen 08, 2018 17:52
... : mamča
strejdo !
Teď jsem si všimla, že jsi sem zavítal.
Zdravím a přeju všechno NEJ, ať se Ti všechno daří a zdraví slouží !
březen 08, 2018 19:18
... : d@niela
Strejdo, taky s velkým potěšením vítám... :-))))
A přeju hodně štěstí ke tvým dnešním pětatřicátým narozeninám
smilies/grin.gif

březen 08, 2018 19:22
... : strejda
Mamčo. Danielo, díky za přání, děvčata. :-) Lhal bych, kdybych tvrdil, že Vás nečtu.
Nějaká skorooslava bude ale až zítra, kdy přijede i švagrová s manželem. Narozky má totiž i má žena a to 11. 3., takže se to sveze naráz. U mne ale není co slavit. Kulaté to není a vysoké je to až hanba...:-)
Dnes jsem si dal jen několik pivíček v místní hospůdce, kdy jsem spíše oslavoval výrazné jarní oteplení. Z těch minulých mínus dvaceti v noci, to byl nádherný a vítaný přechod. Také jsem byl nedávno pouhé dva dny v nemocnici, protože mi kardiolog zjistil srdeční aritmii, kterou mi tam opravili známým výbojem, prý 150 Jauly ze dvou přiložených "žehliček". A protože to bylo pod velmi krátkou narkozou, nechtěli mne pustit ještě ten den domů (byl jsem tam autem) a tak jsem tam musel chca nechca přespat. Ale nestěžuji si, spíše jim děkuji za opravu mé pumpy. :-) Přeju všem jen zdraví (vím o čem mluvím) a příjemnou komunikaci zde. Moooooooooc se to zlepšilo. :-)
březen 08, 2018 20:05
... : Míša šíša
Jejda strejčánku, včera se naše dva příspěvky míjeli, tak jsem tvůj komentář v 11.42 neviděla, ču jej až nyní. Netušila jsem, že ještě Kudlanku navštěvuješ.
Tak ti opožděně přeju taky všechno nej-nej, jsem ráda, že jsi v pořádku a zdraví ti dovolí dát si i to cígo. smilies/wink.gif
Užívej nadcházejícího jara na chaloupce a zase se nám někdy ozvi.
březen 09, 2018 07:12
... : NČ
Tak to vidíš, strejčku Mastere. Baby tě milujou a musim přiznat, že i mně chybíš. Ale chybí mi i srandovní Kikin a ještě pár přemoudrejch inteligentních krasavic. Už to holt nejni, co bejvalo.
Mi zrovna napadlo, vymyslet a poslat redakci novej cestopis: "Cestování v paměti za 20 let s Kudlou".
Třeba by to bylo uznaný ke zveřejnění, i když - tak jistej si zase nejsem.
----------
Tak ještě jednou připíjim na zdraví a spokojenost. Čau, dědku.
březen 09, 2018 07:56
... : strejda
Jejda, Míšánku šíšánku, to je milé. Díky. Víš ty vůbec, že na tebe myslím? A to vždy, zdůrazňuji vždy, když jdu na Bernarda. Vždy se mi vybaví Humpolec a samozřejmě Míša šíša. Možná, že i škytáš. :-) To jsou ale asociace, co? Skoro jako podmíněný reflex. :-)
I Hliník se mi vybaví, ale to už je jakýsi folklor.
Přeju příjemné jaro. :-)
březen 09, 2018 09:02
... : Míša šíša
Strejdo, od tebe je to taky moc milé. Díky smilies/wink.gif
A omlouvám se za hrubku a překlep ve svém příspěvku. Obzvlášť mě to štve, když je to komentář pro někoho, kdo má gramatiku v malíčku. smilies/kiss.gif
březen 09, 2018 09:28
... : mia I
marná sláva, dobří holubi se vracejí. Ještě by se mohl ozvat kolemjdoucí a byli byste známí Tři králové smilies/wink.gif

taky už tu dlouho nebyly ženské - Justík, wendy a "koňařka" jejíž přezdívka mi vypadla
březen 09, 2018 09:42
... : *deeres*
chybí mi i srandovní Kikin

NČ, nerouhej se! Už jednou se vrátil a jak to dopadlo! smilies/cry.gif
březen 09, 2018 09:50
... : Míša šíša
Wendy mi tu taky chybí, často na ni vzpomenu. Stejně tak na Vodoměrku. Zrovna nedávno jsem posílala známému odkaz na její cestopis z Albánie.
březen 09, 2018 10:06
... : doktor
Strejdo,nevím zda budeš číst tento opožděný vzkaz a přání hezky pospolu.Vše nejlepší a vítej opět mezi kudlankama.
březen 09, 2018 12:27
... : doktor
NČ,nevím čím se vytahuješ,jsi ještě mladej kluk,ale již předem vítej v řadách seniorů.
březen 09, 2018 12:28
... : magdalenka
Zase? Kde ještě budu číst stejný člænek Táty parťáka?
březen 09, 2018 19:58
... : NČ
Ale to není, doktore, vytahování, jen jsem se pochlubil s tím, že paní starostku těší, že mě má na Žižkově (zřejmě neznáš muj názor na pojídání šneků po deseti tis. za obecní prachy).
Dík za přivítání v řadách dědků (cizojazyčnym eufemizmum vyhejbám, jak to jde). Hele, docela srandovní postřeh, jak člověk blbne: Cizim slovem zdůvodnim svou nechuť k používání cizích slov....
Stáří se bohužel nevyhne nikomu, kdo se ho dožije. Pro mě ale sedmdesátka žádnej životní předěl nejni. Ten už jsem si prožil cca před 5ti až 7mi lety, když mi naplno došlo, že oslovit babu, která se mi líbí, je vrchol trapnosti a smířil se s tim.
Pěknej den všem.
březen 10, 2018 04:15
... : Michal
Mamčo,
Potěš Pánbůh učitelku, která má ve třídě takového žáčka se svobodomyslným tatínkem.
Překoukl jsem se a četl slabomyslným tatínkem. Neřekl bych že je to daleko od pravdy. smilies/grin.gif
březen 10, 2018 15:53
... : Fox
Mimochodem, podle tohoto článku https://zpravy.idnes.cz/povinnost-domaci-ukoly-skola-ceska-skolni-inspekce-tata-partak-psd-/domaci.aspx?c=A180312_112110_domaci_nub jsou domácí úkoly povinné, pokud jsou zakotveny ve školním řádu...
březen 14, 2018 14:06

Powered by Azrul's Jom Comment
busy