STUDIUM PŘINÁŠÍ POTĚCHU MYSLI
Úterý, 06 březen 2018
Výsledek obrázku pro snow white and the seven dwarfs pngMikuláš Kopernik, renesanční matematik, astronom, fyzik a kanovník 1473 – 1543, je autorem citátu, který jsem vybral do názvu článku -  „Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.“ Ano, přátelé, rýsuje se nám světlá budoucnost. Diplomovaných vysokoškoláků přibývá. Jen nějak mi uniká, jaká bude návratnost nákladů na jejich studia ve prospěch společnosti? Ale být mladší, tak si okamžitě podám  přihlášku na UK Praha ke studiu. Tohle studium musí být úžasné!

 

 

 

 

 


     Já, poučen několika namátkou vybranými tématy, bych si pro svou budoucí závěrečnou diplomovou práci vybral například téma:

 

"Kdo a jak připravil Sněhurku o panenství, aneb jak genderově vyvážit soužití mezi trpaslíky s přihlédnutím k sexuální stabilitě v malém kolektivu"

 

     Pár zajímavých, a jak vidno úspěšně použitých typů, máte zde:

 

 

 

 

Student: Jan Dužda

Název absolventské práce: 

Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině

 

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění.

Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek

Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta

Obor studia: Romistika (ROM)

Autor získal diplom a titul Bc.

 

 

 

Student: Jiří Bartoš

Název diplomové práce: 

Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie

 

Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru.

Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Oponentura: Mgr. Zdeněk Sloboda (levičácký gay-aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva)

Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií

Obor studia: Genderová studia (GS)

Autor získal akademický titul Mgr.

 

 

 Související obrázek

 

Student: Barbora Lagová

Název diplomové práce: 

Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu

 

Anotace: Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let.

Škola: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta

Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Autorka obdržela titul Mgr.

 

 

 

Student: Václav Pecl

Pecl je aktivista, mluvčí iniciativy Brno blokuje a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů 26. 6. 2015

Název diplomové práce: 

Duhová rodina živoucího světla a lásky

 

Anotace: Duhová rodina živoucího světla a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of love and Living Light. V práci používám metodu zúčastněného pozorování a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím.

Škola: Filozofická fakulta v Brně, obor Etnologie

Autor obdržel titul Mgr.

 

 

 

 

 

 

Student: Sabina Netíková

Název diplomové práce: 

Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy

 

Anotace: Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou s prvky zážitkové pedagogiky.

Škola: Masarykova univerzita — Pedagogická fakulta

Obor studia: Učitelství pro základní školy

 

 

 

Student: Lucie Sigmundová

Název diplomové práce: 

Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů

 

Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teoretická část s důrazem na nedávné výzkumy pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu — transsexualismu se zvláštním zřetelem na proces přeměny pohlaví a vztahu k vlastnímu tělu.

Druhou částí její práce byl opět praktický „vědecký“ výzkum. Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumět vývoji vztahu k vlastnímu tělu lidí, kteří sami sebe identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúčastnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávění vnášeli také téma akceptace a smíření, téma sexuality atd.

Škola: Masarykova univerzita — Fakulta sociálních studií

Obor studia: Psychologie — magisterský

Autorka získala titul Mgr.

 

 

 

Student: Adéla Lábusová

Autorka je aktivistka z Člověka v tísni a bojuje za multikulturní vzdělávání.

Název diplomové práce: 

Romský revenant—mulo jako dogma

 

Anotace: Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly — romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura.

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.

Oponentura: Yasar Abu Ghosh

Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)

Obor studia: Etnologie — Romistika (ETN ROM)

Autorka získala titul Mgr.

 

 

Student: David Tišer

Název diplomové práce: 

Homosexualita u Romů

 

Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině.

Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)

Obor studia: Romistika (ROM)

David Tišer je homosexuálnÍ romský aktivista, nyní zaměstnán na úřadu vlády v pro-menšinových oborech.

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Jan Kratochvíl

Název diplomové práce: 

Marxismus, neomarxismus — přístupy ke vzdělání

 

Anotace: Práce se zabývá vzděláváním v sociologickém a filosofickém kontextu. Vychází přitom z marxistického resp. neomarxistického pohledu, který je představen v první části. Pozornost je věnována zejména myšlenkám spojeným s Marxovou teorií dějin a odcizováním člověka v kapitalismu.

Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)

Obor studia: Pedagogika — Andragogika a personální řízení (ANPR)

 

 

 

Student: Štěpán Mairovský

Název diplomové práce: 

Neúplný feminismus: stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky

 

Vedoucí práce: prof. Dr. Pavel Barša, M.A.

Oponentura: PhDr. Ondřej Slačálek

Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF) — Ústav politologie

 

 

 

Student: Tereza Cachová

Název diplomové práce: 

Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb „Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky“

 

Anotace: Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace.

Vedoucí práce: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.

Oponentura: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií

Obor studia: Genderová studia (GS)

Autorka získala titul Mgr.

 

 

 

Související obrázek

 

 

Student: Eliška Vokounová

Název diplomové práce: 

Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

 

Anotace: V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení.

Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií

Obor studia: Genderová studia (GS)

Autorka získala titul Mgr.

 

 

 

Název diplomové práce: 

Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén

 

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k uměle vykonstruované dichotomii přírody a kultury, která má vliv na vytvoření konstruktu „přirozenosti“ těla a panenství.

Škola: Mas. univerzita Brno — Fakulta sociálních studií

Obor studia: Sociologie/Genderová studia, Sociální antropologie

 

 

 

Student: Jitka Pecharová

Název diplomové práce: Menstruace tajná a tajená

 

Anotace: Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na utváření obrazu menstruace, sexualizaci a medikalizaci.

Škola: Mas. univerzita Brno — Fakulta sociálních studií

Obor studia: Sociální politika a sociální práce/Sociální antropologie

 

 

 S otázkou, Čím se asi tito absolventi živí",
zaslal udivený
JOSEF KOUBA
 
 
 

 

Komentáře
... : NČ
NEUVĚŘITELNÝ !!!
To je právě ta vzdělaná, inteligentní část populace, ostentativně pohrdající nevzdělanejma buranama, nepohrdající ovšem prachama z výsledků práce těch buranů.
březen 07, 2018 04:46
... : zuza
A hlavně, nesmíte nic naplánovat. Že chybí lékaři, zubaři, vyučení lidé v technických oborech, tohle všechno je zbytečné. Trh to vyřeší... Do funkcí se dostali lidé kteří všechno znali, a výsledky se dostavily. Teď sklízíme plody jejich práce a našeho rozhodnutí....
březen 07, 2018 05:59
... : mia I
Pepo děkuji, přepošlu dál. Myslela jsem, že to je nějaký hoax, tak jsem si vygooglila pár jmen. Hlavně mne zaujala Eliška Vokounová. To je panečku téma.

Mládí vpřed, tihle se neztratí. Je to cynické, co píšu. Ale představa, že tahle generace má vydělávat na naše důchody, potažmo zajistit na stáří sebe.. Mráz běhá po zádech. Bylo by zajímavé vědět, z jakých rodin pocházejí. Co třeba živilo jejich rodiče.

Můj příbuzný (už v důchodu) říká "Když jsem byl mladý, byla úcta ke stáří, když jsem starý, přišla doba kultu mládí. Tak holt ostrouhám". No neostrouhá , jako šikovný stavař si při důchodu vydělává v soukromé sféře.

Nejsmutnější je to, co píše Nč. Tihle lidé pohrdají ostentativně nevzdělanými a jsou přesvědčeni o svém patentu na rozum, byť životních zkušeností mají zatím jako šafránu. Je to v pytli, když nechci napsat zrovna v pr..
březen 07, 2018 07:45
... : mamča
Dle nařízení "vrchnosti" musíme "vyrobit" určité procentuální kvantum Mgr., Ing., Bc., DiS...a dalších VŠ vzdělanců.
A to bez ohledu na to, že procento populace s nadprůměrnou inteligencí, a tudíž schopných kvalitně vystudovat VŠ, se za posledních cca 100 let nezměnilo.
Proto se vymýšlejí různé obory, kde není třeba znalost matematiky a fyziky, což různá "genderová studia" splňují beze zbytku.
A zatímco se nedostává odborníků v technických oborech, od řemeslníků až po inženýry, máme tu hromadu různých sociologů, politologů...a jiných "logů", kteří nacházejí práci právě v těch proklínaných "neziskovkách", zabývajícími se multikulti a jinými nesmysly.
Jsem zvědavá, kdo za čas těmto vzdělancům uvaří jídlo v restauraci, postaví dům, opraví elektřinu, nebo vyčistí ucpaný záchod :-).
No, ten instalatér s maturitou to nebude...

březen 07, 2018 07:48
... : Josef Kouba
Za první republiky, studovalo na vysokých školách v průměru 5 tisíc studentů. V současné době studuje VŠ 50 tisíc studentů. Přijde den kdy zedník bude placen lépe než doktor.
Zajímavost: Z celkového počtu právníků na celém světě, jich 50 % pracuje v USA.
březen 07, 2018 09:23
... : Míša šíša
To je teda mazec.
Hlásím se k těm nevzdělaným buranům, protože vůbec nechápu pojem "sociální podoba menstruace". A upřímně obdivuju každého, kdo o tom dokáže napsat několik desítek stran.
březen 07, 2018 10:16
... : Sidon
Je to všechno jenom ukázkou toho, jak daleko se dostala ta šílená politická korektnost a taky relativně "dobrá", ekonomická situace státu.
Mně to připadne tak, jakoby si v Grónsku školili haldu mičurinů na pěstování kokosových palem, a v Tanzániii zase architekty na stavění iglú.
Ale ono to možná nebude tak dlouho trvat a tihle "experti" nebudou mít práci, protože na ně prostě nebudou prachy.
březen 07, 2018 17:47
... : doktor
NČ a Zuza,mluvíte mi z duše.
březen 08, 2018 12:39

Powered by Azrul's Jom Comment
busy