EVROPA PÁCHÁ SEBEVRAŽDU?
Pondělí, 06 duben 2015
Dovolím si knihu T. Sarrazina: Německo páchá sebevraždu, zobecnit na celou Evropu. Největším ohrožením Evropanů není vnější nepřítel, ale oni sami. Sarrazin dodává celou knihu statistik z Německa a všechny argumenty nejenom proti přistěhovalectví a islámu, ale i proti chování samotných Evropanů. Na základě jeho knihy je možno dokázat, kam až se dostaly ideály západní civilizace.

 

 

 


 

Autor podává svědectví o tom, o čem jsem už psal v r. 2003 ve své knize Občanská obroda (bohužel bez přesných analýz a spousty grafů), které má k disposici on. Tenkrát mi bylo vyčítáno, že nemám důkazy ke svým názorům. Dnes bych je mohl předložit na základě Sarrazinových výzkumů. Bohužel, důkazy o nějakém zhoubném jevu existují, až když masivně působí. Ale to už také bývá pozdě…

 

  Sarazin vidí problematiku demografického vývoje v těchto bodech:

 

1/ Přesun lidí z kategorie produktivního věku do kategorie za hranicí tohoto věku

2/ Stárnutí výdělečně činného obyvatelstva

3/ Úbytek obyvatelstva od generace ke generaci. Za tři generace poklesne o 75%

4/ Rozdílná plodnost vzdělaných a nevzdělaných. Účinky se projeví na celkovém „blbnutí“.

5/ Vzrůstající podíl obyvatelstva s muslimským migračním pozadím, které se straní vzdělání a
     začlenění do společnosti.

 

Nejsem sociolog jako on, neřeším věci jako on - sociálními, legislativními a politickými opatřeními. Opatření si musí lidé zvolit sami - podle svých možností v místě a době, kde a kdy žijí.

 

V krizi je celé modernistické paradigma, materiální rozvoj a hodnotový systém života.  Přesto chci zdůraznit, že v úpadku nejsou základní hodnoty evropské civilizace: svoboda, demokracie a lidská práva, ale jejich modernistické deriváty, jakési přebujelé nadstavby, způsobené společenskými jevy.

 

„Odloučení“ - základní fenomén doby, znamená izolaci a asertivitu lidských jednotlivců a úpadek kolektivních hodnot: věrnosti, loajality, sounáležitosti, úcty atd. Odloučení deformuje hodnoty, a hlavně blokuje uvědomění krize a pravdivé vysvětlení skutečností. Ve vývoji společnosti byl překročen jistý bod, který nazývám „bod nepřirozenosti“, tedy moment, kdy život se odloučil od přirozených postupů. Třeba umělé řízení plodnosti (antikoncepce, běžně přístupné potraty) ovlivnilo zakládání rodin. Zásahy do přírody snad nemusím vysvětlovat. Sociální zabezpečení rozvrátilo přírodní výběr, podpořilo „ práce neschopné“ rodit více dětí, než mají pracující.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde bych seřadil některé hodnoty západní civilizace, které se deformovaly:

 

1/ Svoboda se „povýšila“ na svévoli jednotlivce, zaměřenou proti jiným jednotlivcům a proti společnosti. Jediným cílem jsou peníze; přestal se sledovat skutečný cíl práce (důkazem je korupce ve veřejných službách, výroba nekvalitních potravin, snižování životnosti výrobků atd.).

 

2/ Občanská rovnost se deformovala do bezpodmínečné rovnosti muže a ženy, sexuálních orientací, ras, kultur. Rovnost se přeměnila v relativizaci hodnot a lidského chování. A hrůza - zodpovědný pracující člověk má stejnou hodnotu jako příživník.

 

3/ Demokracie nefunguje, protože lidé se neshodnou, přou se, nejsou schopni společně pracovat ve stranách na programech a nezištně se angažovat, od ostatních chtějí více než od sebe. Dav sebestředných individualistů se shodne pouze na jednoduchých záporných cílech (děkujeme odejděte, odstoupení vlády, prezidenta apod.).

 

4/ Individualismus se deformoval na „odloučení“ lidí, což znamená ztrátu občanské sounáležitosti, neustálé soudní spory a houšť nepřehledných zákonů. Funguje pouze soutěž řízená ziskem, která se promítá do všeho, včetně politiky, úřadů, veřejných funkcí atd.

 

5/ Tolerance se proměnila v ustupování zlu - včetně příživnictví a akceptování expanze násilnických etnik.

 

6/ Emancipace ženy téměř proměnila mateřství v nepotřebnou zátěž, překážející v kariéře a hédonickém životě.

 

7/ Vzdělání lidu skončilo devalvací diplomů a samotného obsahu vzdělání. Stalo se pouze nástrojem k dosažení osobního úspěchu, nikoliv ke kultivaci člověka jako společenského tvora. Dlouhodobé studování zbytečně opožďuje nástup do zaměstnání, nutný k založení rodiny.

 

8/ Materiální zabezpečení a snaha o lidskou radost skončily konzumismem a hédonismem, které jsou přednější než přirozené principy života – rodina, společnost, sounáležitost atd.

 

9/ Materiální rozvoj nekonečně expanduje, materiálně bohatý život vytváří zbytečné vyčerpávání zdrojů a znečištění životního prostředí

 

10/ Vyspělé zdravotnictví zachraňuje i děti, které čeká zcela předvídatelně nekvalitní život, a představují zátěž společnosti. Děti se plodí zcela zbytečně nepřirozenými způsoby. A na druhou stranu plodnost se snižuje nepřirozenými zásahy.

 

11/ Psychická manipulace reklam a politických propagací znečišťuje ideové prostředí, zabraňuje reálnému myšlení a blokuje hledání pravdy, nutné ke správným životním rozhodnutím. Většina lidí je zmanipulovaná a nepoužívá svůj úsudek. Jsou poté obětí těch, kteří propagace vytvářejí, cítí se téměř neustále podvedeni, ztrácí životní elán a hodnoty.

 

12/ Nekonečný růst technologií přivedl člověka k nepřirozenému životu bez práce a tím k psychosomatické degradaci a ke ztrátě důstojnosti a nezávislosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonce se dá předpokládat, že existuje silně mocensky podporovaná snaha zhoubnou nástavbu maximalizovat a vytvořit tak předpoklady pro nástup totality. Hlavní je ovšem snaha veškeré oponenty marginalizovat, diskreditovat a likvidovat. Pro tuto snahu mluví alespoň těchto několik případů:

 

 

  • Žoldnéřská armáda už slouží jen za peníze a tím se znemožňuje ovlivnění ideály společnosti.
  • Je podporován rozklad demokracie podle bodu 3.
  • Vytváření obrazu nepřítele vnitřního – to nejsou komunisté, ale nacionalisté a prý rasisté. Někdy se propagandou vytváří i vnější nepřítel.
  • Vytvoření etnických konfliktů uvnitř zemí na základě přistěhovaleckých skupin s jiným náboženstvím a kulturou, na základě přistěhovalců, kteří se nepřizpůsobí domácím.
  • Umělý rozklad rodiny mající mnoho tváří – emancipace ženy, odebírání dětí, neschopnost jednoho z rodičů uživit rodinu. Cílem je zbavit lidí tradičních hodnot a vytvořit z nich individualisty.
  • Podpora fenoménu „odloučení“ snahou o asertivní výchovu, individualistické myšlení, absenci podpory kolektivních ctností.

 

 

Sarrazin ve své knize udává mnoho konkrétních legislativních a politických opatření na vyřešení společenské krize. Domnívám se, že lidé to sami od sebe neudělají, nemají sounáležitost, žijí v „odloučení“, nebudou se obětovat, neopustí staré ideologie, pohodlí a neangažovanost. Je zapotřebí se vrátit k základům a začít znovu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechci vytvářet nějakou novou ideologii, ideál Nadčasového humanismu není nic jiného než požadavek konzervativního myšlení založeného na základních křesťanských principech. Je postaven na jedné straně proti marxistickým ideálům ekonomické rovnosti a na druhé proti liberálnímu myšlení, redukovanému jen na soutěž nezávislých subjektů. V něčem se vrací před osvícenectví.

 

Shrnul jsem jej do sedmi bodů:

 

1/ Pokora rozumu.

Člověk musí opustit představu, že vše může změnit a do všeho zasahovat. Rozum uznává, že existují věci, které jej přesahují a některé vždy přesahovat budou. Nová fáze kritického racionalismu, ve které „rozum dostává rozum“, kritizuje sám sebe, začíná uvažovat sám o sobě a přichází k poznání své omezenosti.

 

2/ Přirozenost

Když se člověk povýšil nad svoji přirozenost, vydal svoji budoucnost vrtochům svého nedokonalého rozumu. Proto musí nastoupit rozumem řízená podpora přirozeného řádu v přírodě i lidské společnosti. Upřednostňování přirozených zákonitostí a vitálních lidských vlastností. Návrat funkčních tradičních pravidel. Podpora přirozených vitálních vlastností člověka.

 

3/ Zodpovědnost za svět/sounáležitost

 Současný vývoj biosféry byl deformován nepřirozenými lidskými zásahy tak, že se stal od jisté doby zhoubným a není možné jej nechat spontánně působit. Člověk proto musí přijmout zodpovědnost za své činy, nikoliv vládu nad světem. Stávající vypjatý individualismus není schopen vytvořit lidské ctnosti zodpovědné za svět. Proto je zapotřebí navrátit ctnosti vytvářející sounáležitost s lidským společenstvem a přírodou (věrnost, jednota, společenská solidarita, péče o společné záležitosti včetně kultury prostředí atd.).

 

4/ Zachování; zabránění expanzi

Přirozené přesvědčení o nutnosti „zachovat se“ v nadčasovém měřítku, nikoliv „expandovat“. To platí pro člověka i přírodu, platí to i pro národy a vztahy mezi nimi, je to základní princip míru.

 

5/ Respektování nadřízených (kosmických) zákonitostí a jejich poznávání jako nezměnitelných omezujících a řídících norem v zájmu zachování existence celé živé planety.

 

6/ Uznání nedokonalosti a nezměnitelnosti lidské podstaty

Člověk není zcela dokonalý tvor, je schopen konat zlo. Jeho podstata se nezmění ani výchovou, ani samovolnými vývojovými procesy, mění se pouze kultura, která musí zajistit funkční společnost.

 

7/ Úkol člověka ve zdokonalování světa.

Člověk není účelem sám o sobě, ale je nástrojem vyšší „kosmické vůle“ k zachování a zdokonalování světa. V rámci této vůle má velkou svobodu omezenou nadřízenými principy.

Více ke každému bodu viz http://nadcasovy-humanismus.cz/

 

Pokud chceme bojovat, musíme mít za co. Pokud chceme, aby evropská civilizace byla vzorem ostatním, nesmí být vymírající a zadluženou společností bojovníků za osobní materiální a hédonický prospěch. Vidíme, že jiné civilizace už naši stávající kulturu, na rozdíl od původní, nechtějí.

 

VLASTIMIL PODRACKÝ

 

 

 

 

 

Komentáře
Hezké, moc hezké ... : micka
... na to aby to byla pravda. Už jen proto, že si jednotlivé body - jednotlivě velmi krásné - navzájem odporují ještě před tím, než se nad nimi člověk zamyslí nějak extra hlouběji, ať už si počte na doporučeném webu nebo ne.
A to říkám jako člověk, který je osobně silně přesvědčen, že současný světa řád je naprosto špatně.

duben 06, 2015 23:07
Také se mi to líbí. : strejda
Jak by bylo krásně, kdyby se toho mínusového, co je kritizováno jako nešvar, jako zlo, dalo otočit a napravit.
Osobně nesouhlasím jen s bodem devět, s působením reklam. To skutečně není můj případ a na mne tato reklamní všudepřítomnost, rovná se zhovadilost, prostě nefunguje.
duben 07, 2015 11:22
.. : kolemjdoucí
to je stejný, jako poučovat puberťáka. Držku si musí rozbít sám, aby se poučil. Sorry, ale evropská civilizace už zanikla.
duben 07, 2015 11:40
Hezký... : Fox
ale neproveditelný. Tyhle ideály může mít pár inteligentních lidí, ale masa jimi pohrdne... Bohužel...
duben 07, 2015 14:10
Opravuji : strejda
Má tam být strana 2,bod 11. Nikoli 9.Jsem se přehlédl
duben 07, 2015 16:29
hm. : zyx
Takže nás vystrašíte tím, že by mohla přijít totalita a jediná obrana proti ní je jiná totalita? Hlupák vytlouká klín klínem, ale pro toho co zatluče klín, aby tam nemohl padnout klín, pro toho už slovo ani nemám...
srpen 10, 2015 19:11

Powered by Azrul's Jom Comment
busy