VÝPOVĚĎ PO SKONČENÍ NEMOCI
Neděle, 02 květen 2010

 Dobrý den, mam k vám velikou prosbu o radu. Syn má podepsanou pracovní smlouvu na dobu určitou na jeden rok. Pracoval od října do února, pak v únoru onemocněl a marodil do konce dubna. A když přišel a mluvil s mistrem, tak ten mu řekl, že už s ním nepočitají a že s ním rozvážou pracovni poměr. Syn jen řekl, že co nadělá... Mistr řekl, že zavolá na personální a že se mu ozve. Ale celý den synovi nezavolal a ani nebral telefon.

 

Tak bych vás chtěla opravdu moc poprosit o radu, co teď má dělat. Jestli ho můžou vyhodit, když marodil a nebo ho musí zaměstnat do konce té smlouvy. I třeba na nějakou náhradní práci. Nebo jestli by měl dostat aspoň nějaké odstupné.  Neví vůbec, jak to vlastně je. Zítra by to měl jit nějak řešit - moc moc prosím o brzkou odpověd.

 

Moc vám předem hodně děkuji 

Blaha

 

O D P O V Ě Ď :

 

Milá Blaho,

 

     Každopádně - ať si syn všechno nechá od nich dát písemně a sám zatím NIC NEPODEPISUJE, ať řekne, že se musí poradit! Ale všechny papíry ať si vezme domů. K ničemu ať se nenechá donutit... Podle všeho by měli - pokud mu dají výpověď - ji dát písemně, detailně tam zdůvodnit důvod výpovědi a dodržet výpovědní dobu. Také by měl mít volno na hledání nového zaměstnání. Jak se dočteš níže, pokud je to z organizačních důvodů, má nárok na odstupné. A proto musí mj. trvat na písemné výpovědi i s písemným zdůvodněním. Také je to rozhodující z důvodu, jestli bude výpovědní lhůta dvou nebo tříměsíční...

 

Mj. Je už také po zkušební době, pokud nějaká byla... Takže ani to proti němu nemohou použít.

 

     Držím palce, když tak se hned ozvěte, jak dopadl, určitě se vám budeme snažit poradit...

d@niela

 

 

 

Podívej, tohle zkuste pročíst:

    

§ 52 Výpověď daná zaměstnavatelem


Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a)

ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b)

přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c)

stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d)

nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e)

pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

f)

nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g)

jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

 

 

 

 

 

 

 

DÁLE:

 

 • Byla-li pracovní smlouva sjednána na dobu určitou, končí pracovní poměr uplynutím sjednané doby.
 • Zkušební doba - je časové období na počátku pracovního poměru, ve kterém si mají smluvní strany ověřit, zda vše odpovídá jejich představám, které si vytvořili při sjednávání pracovní smlouvy. Lze ji sjednat vpracovní smlouvě maximálně na dobu 3 měsíců aběhem nich je možno pracovní poměr rozvázat kdykoliv azjakéhokoliv důvodu, nebo bez uvedení důvodu písemným oznámením druhé straně alespoň 3 dny předem. Zkušební doba musí být sjednána písemně. Zkušební dobu nelze sjednat po vzniku pracovního poměru. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována.

 

 

Pracovní poměr může skončit:

 

 • dohodou,
 • výpovědí,
 • okamžitým zrušením,
 • zrušením ve zkušební době,
 • uplynutím sjednané doby,
 • u cizinců odnětím povolení k pobytu či vyhoštěním,
 • smrtí zaměstnance.

 

 

 • Dohoda o skončení pracovního poměru

Dohoda je uzavřena, jakmile se oba účastníci shodli na jejím obsahu. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně. V dohodě se sjedná den, kterým končí pracovní poměr. Zaměstnavatel je povinen vydat jedno vyhotovení dohody zaměstnanci.

Na sjednání dohody se nevztahují žádná omezení. Pokud o to zaměstnanec požádá, je zaměstnavatel povinen uvést do dohody důvod skončení pracovního poměru. Toto je třeba mít na zřeteli zejména v případech, kdy dohoda o skončení pracovního poměru je uzavírána z důvodů organizačních změn a kdy vzniká nárok na odstupné.

 

 • Výpověď

Výpověď je jednostranný právní úkon, na základě kterého - při dodržení podmínek stanovených pro platnost výpovědi - skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel.

 

Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak by byla neplatná,

Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která je stejná pro obě strany a činí 2 měsíce; při výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodů organizačních změn je však výpovědní doba 3 měsíce,

Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce,

U vedlejšího pracovního poměru je výpovědní doba 15 dnů a začíná běžet již dnem, kdy byla doručena.

Při skončení pracovního poměru výpovědí má zaměstnanec nárok na volno na hledání nového zaměstnání na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na jeden půl den v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době bez náhrady mzdy. V případě 2 měsíční (8 týdnů) výpovědní doby je to nejvýše 8 x půl dne bez náhrady mzdy. Pracovní volno lze se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

 

 • Okamžité zrušení pracovního poměru

Užívá se jen v krajních případech a po pečlivém zvážení. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou platně okamžitě zrušit pracovní poměr písemně a jen z důvodů uvedených v zákoně.  Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

Zaměstnavatel zpravidla okamžitě ruší pracovní poměr z důvodu zvlášť hrubého porušení pracovní kázně. Zaměstnanec především tehdy, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Dalším důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je pokud zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou pro něho vhodnou práci.

V případě, že zaměstnanec okamžitě zruší pracovní poměr a to buď z důvodu nevyplacení mzdy nebo náhrady zaměstnavatelem, nebo protože již nadále nemůže konat dosavadní práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu (2 měsíce).

 

 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zaměstnanec i zaměstnavatel jej mohou zrušit, aniž by musel být uveden důvod.

 

 • Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

Pracovní poměr končí dnem, ke kterému byl sjednán. Neplatí zde žádná omezení, skončí tedy i v případech zákazu výpovědi. Před uplynutím sjednané doby může tento pracovní poměr skončit i ostatními způsoby (výpovědí, dohodou, zrušením ve zkušební době).

 

 

 

 

 

§ 61


(1) Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací.

 

(2) Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána.

(3) Zaměstnavatel může použít souhlasu podle odstavce 2 jen ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení.

(4) Jestliže odborová organizace odmítla udělit souhlas podle odstavce 2, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné; pokud jsou však ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení splněny a soud ve sporu podle § 72 shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné.


(5) S jinými případy rozvázání pracovního poměru je zaměstnavatel povinen seznámit odborovou organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých.

 

 

d@niela

 

 

Komentáře
... : Vodoměrka
Pokud mu chtějí dát výpověď ve zkušební době, tak k tomu nemusí být žádný důvod uveden... pokud onemocněl ještě před koncem zkušební doby, tak to tak nejspíš bude a jediné, o co se výpověď protáhla, je doba nemocenské... pokud je to jinak, musí dostat řádnou výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou...
květen 02, 2010 18:20
Vodoměrko, počítej... : d@niela
pracoval od října (říjen, listopad, prosinec - a konec tříměsíční lhůty!!!) - onemocněl až v únoru...
takže žádná zkušební doba, chápeš?
květen 02, 2010 18:45
Jo, já už blbnu a neumím počítat... : Vodoměrka
já prostě počítala do listopadu, do prosince, do února... vyšly mi tři měsíce... hahaha... totální demence... dík za upozornění, jsem už fakt akorát na odpis smilies/shocked.gif smilies/wink.gif
květen 02, 2010 18:49
oprava k "Výpovědní době" - ze zákona je vždy 2měsíční : bb2
delší musí být sjednaná v pracovní smlouvě nebo jejím dodatku, kratší být nesmí.

Viz např. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast2h4.aspx
květen 02, 2010 21:12
k dotazu: : bb2
Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím té doby. Pokud ho chtějí propustit dřív, tak pokud je to z důvodu nadbytečnosti, má nárok na 2měsíční výpovědní lhůtu plus 3měsíční odstupné, tedy odstupné ve výši 3 průměrných měsíčních platů.

Pokud by nemohl pracovat z důvodu nemoci z povolání, pracovního úrazu nebo z důvodu ohrožení nemocí z povolání, pak je odstupné ve výši 12-ti násobku průměru a do doby skončení pracovního poměru ho musí převést na práci, kterou může dělat, nebo mu dát placené volno. Můžou ho také převést na práci, kterou vykonávat ze zdravotního hlediska může, ale pokud to neudělají do 2 týdnů, může zaměstnanec odejít okamžitě a má pořád nárok na odstupné.

Odstupné je splatné s první výplatou po skončení pracovního poměru - takže kdo odejde k 31.5., v červnu by měl dostat mzdu za květen plus odstupné.
květen 02, 2010 21:28
Zřejmě mu už rady nepomůžou : Máňa Š
Neměl se nechat odbýt mistrem. Takhle, jak se mi zdá z dopisu, po rozmluvě s mistrem odešel domů, přestal do práce chodit a teď marně čeká, že se třeba ozvou. Tzn. že akceptoval navrženou dohodu o okamžitém ukončení.
Popřípadě (pokud mistr tu rozmluvu popře) si již zadělal na neomluvené absence s vyhazovem okamžitým. Dost pochybuji, že má ještě nějakou šanci.
květen 03, 2010 11:29
Máňa : opas
Nesouhlas. Pokud mu mistr nepřidělil práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, popřípadě o nařízené volno (řekl mu ať jde domů) :-)
květen 03, 2010 19:15
Opas: nesouhlas : Máňa Š
To by platilo, kdyby byli k němu vstřícní a chtěli se dohodnout. Což oni zjevně nechtějí. Jistěže by to chtělo znát podrobně všechny okolnosti, píši jen ten horší, leč docela dobře možný, scénář.
květen 04, 2010 06:02
aha, : bb2
tak mě nenapadlo to co vás, že zřejmě syn Blahy už nešel do práce. Ale jasně, ono se to z toho dopisu tak jeví - no v tom případě by měl áčko, ale nemůže to být posouzeno jako přijetí dohody o ukončení prac.poměru. To je možné jen písemně. Čili rada Daniely - nic nepodepisovat na místě je to nejlepší, a ostatní až bude vědět něco konkrétního.
Ale už to asi není aktuální..
květen 04, 2010 12:14

Powered by Azrul's Jom Comment
busy