VÝŽIVNÉ NA NEZLETILÉ DÍTĚ - FORMULÁŘ
Středa, 15 říjen 2008

Následující text není nijak neběžný. Bohužel. "Dobry den, ráda bych se zeptala, co všechno mám udělat - když si chci zažádat o alimenty. Potřebuji vědět, co a jak se píše. Víte, mám 15 měsíčního syna a s přítelem nejsme svoji. Bohužel, náš vztah už dlouho neklape a tak chci od něj odejít. Potřebovala bych tedy vědět, co a jak napsat, jak tu žádost formulovat..." Martina

 

 

 

 

 

 

      Otec dítěte za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím (náklady spojené se zakoupením výbavičky, kojenecké oblečení, kočárek, hygienické potřeby atd.). Pokud se nedohodnete, tak o těchto nárocích rozhodne soud. O příspěvek na svou výživu můžete jako matka žádat od počátku těhotenství, o příspěvek na náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím pak nejdříve po porodu.

      

     Při určení výše výživného soud přihlíží také k faktu, který z rodičů o dítě osobně pečuje, příp. pečuje o společnou domácnost za trvání manželství (do jisté míry může nahrazovat příjem ze zaměstnání). To může mít rovněž důležitý vliv na výši vyživovací povinnosti pro druhého manžela.

 

     Jak bylo výše naznačeno soud posuzuje vyživovací povinnost rodičů podle jejich možností a schopností. K tomu nutně potřebuje podklady, které získá jedině od těchto povinných osob, či jejich zaměstnavatelů. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmů ( v takovém případě může soud postupovat podle jeho daňového přiznání), je povinen soudu prokázat své příjmy, předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle zvláštních předpisů.

 

     Nesplní-li rodič tuto povinnost, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima jednotlivce podle zákona o životním a existenčním minimu.  A pokud případný otec prohlásí, že vlastně "nic nebere"? Tak jednoduše při jednání ohledně výživného navrhněte, aby soud nařídil provedení znaleckého posudku z oboru účetnictví, neboť podnikatelé rádi vykazují nižší zisky než ve skutečnosti mají. Soud potom může rozhodnout, aby účetnictví podnikatele bylo přezkoumáno příslušným znalcem, který zjistí jaké jsou ve skutečnosti výdělky povinného. Pokud by povinný rodič popřípadě soudu nepředložil své účetní doklady, může soud vycházet z toho, že jeho měsíční příjem činí 12,7 násobek životního minima, což je částka přes 35.000,- Kč měsíčně a z této částky pak může výši výživného určit.

 

a nyní pár paragrafů a potřebný formulář:

 

 

 

 

§ 85 zákona o rodině

 

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

(3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

 

§ 86 zákona o rodině

 

Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (§ 50).

 

§ 50 zákona o rodině

 

 Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu anedohodnou-li seoúpravě výchovy avýživy dítěte, může soud ibez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno dovýchovy ajak má každý zrodičů přispívat najeho výživu.

 

 

 


  

 

VZOR ŽÁDOSTI O VÝŽIVNÉ NA NEZLETILÉ DÍTĚ

(Osvobozeno od soudního poplatku

podle § 11 odst. 1 písm. c)

zákona o soudních poplatcích)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

tento formulář je pro vás návod, návrh,

(abyste věděly, co vše tam napsat)

musíte si jej přizpůsobit podle svých podmínek!

 

 

 

 

 

Okresnímu soudu v ...

(napište adresu soudu,  v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště )

 

navrhovatelka:
matka ... (jméno a příjmení) ..., (nar. ... )
bytem v ... (adresa bydliště) ...

otec ... (jméno a příjmení) ..., (nar. ...)
bytem v ... (adresa bydliště) ...

nezletilý ... (jméno a příjmení) ..., nar. ...
bytem v ... (adresa bydliště) ...

 

Návrh

na zahájení řízení o stanovení výživného

pro nezletilého ..., nar. ...,

jehož rodiče spolu nežijí

a dohodli se o úpravě výchovy nezletilého

 

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- ... (označení příloh návrhu)
- ...
- ...

 

I.

Ze vztahu navrhovatelky a ....................., se narodil dne ... nezletilý ..., toho času bytem u ... .

 

Důkazy:
- rodným listem nezletilého ...
- výslechem účastníků řízení

 

II.

S otcem nezletilého jsme vedli společnou domácnost až do měsíce ... roku ... , kdy otec nezletilého tuto společnou domácnost opustil a od této doby mi prakticky přestal přispívat na nezletilého; zpočátku mi sice určité částky poskytoval, tyto však byly velmi nedostatečné a nepravidelné. Posléze mi otec nezletilého přestal v měsíci ... na nezletilého přispívat jakkoliv. Příjmy otce nezletilého jsou přitom jistě značně vysoké, neboť pracuje jako ... u ... v ... . Není mi známa přesná výše příjmů otce nezletilého ani jeho majetkové poměry. Jinou vyživovací povinnost, kromě vzájemné ke mně a k nezletilému ... otec, pokud je mi známo, nemá.

Můj měsíční průměrný příjem činí ... Kč, jiné příjmy ani výnosy z majetku nemám. Kromě vyživovací povinnosti vzájemné k mému manželovi a k nezletilému ... jinou vyživovací povinnost také nemám.

Já se po celou dobu o nezletilého ... osobně starám a zajišťuji veškeré jeho potřeby. S otcem nezletilého jsme se byli zatím schopni dohodnout pouze na tom, komu by měl být nezletilý prozatím svěřen do výchovy.

 

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatelů o příjmech rodičů nezletilého

 

 

 

III.

(tady vypište pozorně a všechno, co se týká dítěte, jeho zdravotního stavu, veškerých potřeb atd. - zde je text vhodný pro staršího školáka)

Pokud jde o nezletilého ..., ten je zdráv a navštěvuje v současné době ... . V souvislosti s jeho zdravotním stavem a s navštěvováním ... žádné mimořádné náklady nevznikají. Nezletilý je však ve věku blízkém věku dospívání, kdy velmi rychle roste, s tím souvisí velká spotřeba jídla a nutnost často obměňovat oblečení a obuv. Nezletilý také sportuje, chodí ..., pravidelně ..., navštěvuje také ..., za což jsem platila poplatek ... Kč. Dále jsem nezletilému musela pořídit ... a ... . Nezletilý má rád ..., navštěvuje také ..., někdy i ... . V této souvislosti jsem vynaložila ... Kč na ..., dále ... .

 

 

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého ...
- doklady o ...
- potvrzením o úhradě ...

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Vzhledem k tomu, že s otcem nezletilého ... nežijeme ve společné domácnosti a poměry nezletilého ... nejsou upraveny, navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

 

r o z s u d e k

 

 

 

I. Otec nezletilého ... je povinen platit nezletilému ... na jeho výživu měsíčně částku .......... Kč, splatnou vždy nejpozději do ... dne v měsíci předem k rukám matky nezletilého, počínaje dnem ... .

 

II. Dluh na výživném za dobu od ... do ... v částce ... Kč je otec nezletilého povinen nezletilému zaplatit v pravidelných měsíčních splátkách po ... Kč, splatných spolu s běžným výživným k rukám matky nezletilého, a to pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení některé z nich ve lhůtě její splatnosti.

 

 

Soud schvaluje tuto    d o h o d u     rodičů

nezletilého ............

 

 

 

 

III. Nezletilý ..........., narozený ..., bytem v ..., se svěřuje do výchovy matky.

 

 

 

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

 

 

V ... dne ...

 


podpis navrhovatelky ...

 

 

 

 

Komentáře
Výživné : ELLEN
Dobrý den. Mám dotaz.S přítelem máme dceru(3), rozcházíme se v dobrém, což znamená, že jsme se dohodli na vyplácení výživného,takže to přes soud neproběhne, ale na socialce chtějí písemnou dohodu s ověřenými podpisy.Tak bych potřebovala poradit jak to mám sepsat.Děkuji
leden 07, 2010 16:07
... : jarda
já - ta a ta - jsem se dohodla - s tim a tim - na placeni castky - té a té.
Jako formu alimentu z duvodu (rozchodu ci rozvodu),
budou placeny formou ..... a doklad
Podpisy a
overeno od notare
listopad 22, 2010 16:03
Výživné : Gabi
Dobrý den.Jsem Slovenka s trvalým pobytem v SR. S přítelem (taky Slovákem) máme 2 letou dcerku. Rozešli jsme se a já nevím kde bych mněla podat v případě, že se nedomluvíme, žádost o výživné. Jestli tady kde se oba zdržujeme nebo v místě trvalého pobytu? Za odpověď děkuji a hezký den přeji.
srpen 22, 2011 15:48

Powered by Azrul's Jom Comment
busy