SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ - III.
Pátek, 07 březen 2008

 Společné jmění manželů zaniká předně samotným zánikem manželství. Je přitom nerozhodné, zda k zániku manželství dochází v důsledku jeho rozvodu, prohlášením za neplatné či úmrtím jednoho z manželů. Společné jmění manželů však dále zaniká i prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů -

 

 

 

 

(v takovém případě je správce konkursní podstaty povinen provést jeho vypořádání) či pravomocným rozsudkem trestního soudu o propadnutí majetku (stačí i jen částečné propadnutí majetku). Jiné způsoby zániku společného jmění manželů zákon neumožňuje. Není tedy kupř. možné, aby za trvání manželství uzavřeli mezi sebou manželé dohodu o jeho úplném zániku; to však nevylučuje možnost jeho zúžení.

 

 

     Soud může dle § 148 odst. 1 občanského zákoníku na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti tehdy, jsou-li k tomu dány závažné důvody. Vzhledem k tomu, že pojem „závažné důvody" není možné blíže zobecňovat, je třeba jeho naplnění posuzovat individuálně v každém jednotlivém případě.

 

  • za závažný důvod je rovněž možno označit závažné nehospodárné chování manžela, které se projevuje v nehospodárném nakládání s majetkem spadajícím do společného jmění na úkor rodiny, zejména pak nezletilých dětí, nebo tím, že se manžel vůbec nepodílí na tvorbě společného jmění, vyhýbá se práci, nežije trvale s rodinou a její potřeby nijak nezabezpečuje. Na rozdíl od zániku manželství se při zúžení společného jmění manželů neprovádí vypořádání.  

 

 

 

Formulář, který přikládám, je zde pro ukázku, co a jak je nutno:

 

 

 

 

 

 

 

Okresní soud pro Horní Dolní

Boženy Němcové 21
24587  HORNÍ DOLNÍ 25

 

 

 

Žalobkyně:

 


Nikola Dvorská, za svobodna Houžvičková

datum narození 20.10.1973,
bytem Nemanice 22,

PSČ: 64852

 

 

Žalovaný:
Patrik Dvorský,
datum narození 26. 8.1969,
bytem Nemanice 22,

PSČ: 64852

 

 

 

Návrh

na zúžení rozsahu společného jmění manželů

 

 

Dvojmo

Soudní poplatek 1.000,- Kč  (vylepen v kolcích)

Přílohy: živnostenský list žalovaného
oddací list

 

 

I.

 

Dne 11 .8. 2005 uzavřela žalobkyně manželství se žalovaným.  Manželství dosud trvá.

Žalovaný je živnostníkem a podniká v oboru obchod kradeným zbožím (doplňte) od roku 2004.

 

Důkaz: živnostenský list
oddací list
výslech účastníků

 

 

S ohledem na výše uvedené se žalobkyně domnívá, že byly splněny podmínky pro to, aby soud v souladu s §148 odst. 2 občanského zákoníku zúžil společné jmění žalobce a žalovaného až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

 

 

 

II.

 

S ohledem na výše uvedené a v souladu s §148 odst. 2 občanského zákoníku žalobkyně navrhuje, aby soud vydal tento

 

 

r o z s u d e k :

 

 

společné jmění manželů Nikoly Dvorské  a Patrika Dvorského, kteří uzavřeli manželství dne 11 .8. 2005, se zúžuje až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

 

 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

Nikola Dvorská (podpis)

 

 

 

K výše uvedenému návrhu se v plném rozsahu připojuje pan Patrik Dvorský.

V Praze (datum)

 

Patrik Dvorský (podpis)

 

 


     

 

     Tento návrh na zúžení společného jmění manželů lze podat  tehdy, pokud alespoň jeden z manželů podniká nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Soud musí z důvodu podnikání alespoň jednoho z manželů společné jmění manželů zúžit. Společné jmění tedy nezanikne úplně, ale majetek mimo zúžení bude stále ve společném jmění manželů.

 

     Soud zúží společné jmění manželů podle návrhu žalobce. Soud může zúžit společné jmění manželů až na obvyklé vybavení společné domácnosti. Obvyklým vybavením společné domácnosti však není např. pračka, televize, postel, stůl. Takto lze zúžit společné jmění manželů, i když oprávnění k podnikání získá jeden z manželů až po uzavření manželství.

 

 

 

právník

 

 

 

na levé straně ZDE máte související články,

ve kterých můžete dohledat ještě další informace.

 

Komentáře
děkuju, : Jindra
manžel je gambler, nechce se léčit a neustále si půjčuje. Já jen po čase vždycky splácím jeho dluhy..
březen 07, 2008 14:53
Tak že, : skaz
zatím se mne to netýká,ale myslím,že jsou to nesmírně důležité informace,které okamžitě zakládám,abych mohla poradit.Dost mne překvapuje,že na toto není žádný ohlas,když převážná většina příspěvků a žádostí o radu je právě o tomto téma.
březen 07, 2008 23:40
já si spíš myslím, že je to určitě hodně čtené - : ivanka
jen - co k tomu psát za komentáře? To jsou fakta, s tím se přeci nedá polemizovat...
Aspoň - to si myslím já smilies/smiley.gif
březen 08, 2008 00:10

Powered by Azrul's Jom Comment
busy