O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

ZADLUŽENÝ SYN A JEHO TRVALÝ POBYT PDF Tisk E-mail
Pátek, 14 září 2007

 Dobrý den, prosím o radu, jak si počínat v následující situaci. Máme 23letého syna. který přestal chodit do práce a z toho důvodu nemůže splácet své dluhy. Je u nás (rodičů) zapsán jako trvale žijící. Máme rodinný domek a celý život jsme se snažili šetřit a nakoupit si nějaký ten "majetek". Teď se bojíme, aby nás nenavštívil exekutor a nezabavil majetek.

Dohnat syna k tomu, aby zrušil u nás trvalý pobyt, když nemá jiné bydlení, asi nebude lehké.

 

  Co dělat? Prosím o radu,

 

Monika

 


 

Dobrý den,

 

 

     zaprvé je důležité, kdo je uveden jako vlastník na listu vlastnictví na katastrálním úřadě, případně s kým je sepsána nájemní smlouva. V tomto případě předpokládám, že jste to Vy.

 

Na tomto místě by bylo zřejmě vhodné vysvětlit, jak to tedy opravdu je s oním trvalým pobytem. Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, má údaj o trvalém pobytu pouze evidenční charakter a nelze z něj dovozovat žádný právní nárok k předmětné nemovitosti. Pro lepší představu uvádím citaci z výše uvedeného zákona:

 

§ 10

(1)    Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.


(2)    Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

 

 

 

     Co se týče možnosti zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vyplývá z § 12 zákona o evidenci obyvatel tento postup:

 

§ 12

 

(1)      Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.


     Ohlašovnou rozumí zákon obecní úřad, případně obvodní úřad městské části. Pokud tedy chcete Vašeho syna z trvalého pobytu odhlásit, zajděte na příslušný úřad a jakožto oprávněná osoba požádejte o jeho zrušení.

 

 

      Zadruhé - Váš majetek je sice nedotknutelný, ale exekutor se řídí předpokladem, že dlužník se zdržuje v místě svého trvalého pobytu. Předpokládá, že některé věci ve Vašem bytě patří Vašemu synovi a ty může zabavit. V takovém případě se jedná o typ exekuce, která se nazývá „výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného".

 

Při takové návštěvě exekutor může:

 

  • prohlédnout si Váš byt (místo trvalého pobytu syna) a i prostory jiných lidí, kde předpokládá, že Váš syn může mít uložené své věci (podnájem, nebytové prostory ap.),
  • provést osobní prohlídku povinného, tj. Vašeho syna, ale ne Vás,
  • provést soupis věcí, které chce zabavit, a ty případně odvézt.

 

 

      Bohužel, vady stávající právní úpravy umožňují exekutorům, aby bez jakékoli odpovědnosti za majetkovou újmu, kterou tím způsobí třetím osobám, zabavili a odvezli i takové věci, u nichž třetí osoba exekutorovi předloží v době provádění soupisu písemné doklady, z nichž jasně vyplývá, že vlastníkem zabavované věci je někdo jiný než povinný. Exekutoři totiž s oblibou právě na základě těchto ustanovení odmítají na takové doklady byť jen pohlédnout, argumentujíce tím, že jim dle právních předpisů nepřísluší posuzovat otázku, kdo je skutečným vlastníkem zabavovaných věcí.

 

     Ust. § 50 totiž výslovně zmiňuje jen tři typy exekučně zpeněžitelných věcí, které exekutor není oprávněn zabavit, ačkoli se nacházejí v bytě či jiné místnosti povinného:

 

 

  • Věci, o nichž je nepochybné, že na místo soupisu byly přineseny těmi, kdo jsou tam pouze na návštěvě,
  • movité věci, které tvoří příslušenství nemovitosti (ty lze v rámci exekuce prodat jen spolu s dotyčnou nemovitostí),
  • věci, o nichž to výslovně prohlásí oprávněný.

 

     Protože vyhláška v tomto výčtu neuvádí věci, u nichž je z předložených důkazů nepochybné, že je vlastníkem jiná osoba než povinný, exekutoři typicky vycházejí z toho, že jsou oprávněni sepsat i tyto věci. Pokud ovšem exekutor zabaví věci, u nichž mu byly předloženy jednoznačné důkazy o tom, že jejich vlastníkem je někdo jiný než povinný (přičemž na základě týchž důkazů později soud věci vskutku vyloučí z exekuce), pak exekutor zcela nesmyslně uvaluje náklady na třetí osoby.

 

 

právník

 

případné další informace zde

 

 

 

Komentáře (20)add feed
No, : Gita
nedávno jsem něco takového řešila (pomoc známemu) a přímo na obecním úřadě mi řekli, že oni zjišťují (obvykle na základě místního šetření), zda ta osoba tam skutečně bydlí nebo ne. Totiz zrušit ten údaj o místě trvalého pobytu lze opravdu jen tehdy, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, tj. pokud ten dotyčný už objekt skutečně nevyužívá. Jsou-li rozpory ve výpovědi, povolávají i svědky. Řešením pak je pouze soudní vystěhování, kterému by měly předcházet písemné výzvy.
září 14, 2007 15:28
věci, které exekutor není oprávněn zabavit : Minnie
A které věci tvoří příslušenství nemovitosti a lze je prodat jen s ní..., třeba topení..? A co kuchyňská linka...? Tu formulaci, že nelze zabavit "věci, o nichž to výslovně prohlásí oprávněný", jsem nějak nepochopila. Kdo je ten "oprávněný", která to o věci prohlásí?
září 16, 2007 03:52
PÁR DŮLEŽITÝCH VYSVĚTLIVEK K TOMUTO TÉMATU: : d@niela
oprávněný =
Subjekt s právem na plnění určitého závazku ze strany povinného. Oprávněný podává návrh na exekuci s tím, že má exekuční titul.

povinný =
Subjekt s povinností uhradit závazek oprávněnému na základě exekučního titulu.

Exekuční titul =
je pravomocné vykonatelné rozhodnutí, jedná se zejména o vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, schválený smír), vykonatelný rozhodčí nález, exekutorský zápis, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení. Jestliže je to, co ukládá exekuční titul povinnému, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti oprávněného, lze nařídit exekuci jen, prokáže-li oprávněný, že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil.


září 16, 2007 12:06
a ještě něco: : d@niela
Exekuce =
zákon č. 120/2001 Sb. ) je výkon rozhodnutí, řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno. Exekuce je jedním z nástrojů vymáhání pohledávek, pokud dlužník (povinný) disponuje majetkem a věřitel (oprávněný) může předložit exekuční titul.

Příslušenství nemovitosti =
Jsou věci, které náleží vlastníkovi nemovitosti a jsou určeny k tomu, aby byly s nemovitostí trvale užívány. Z toho je zřejmé, že vlastníkem jak nemovitosti tak příslušenství je tatáž osoba. Příslušenství nemovitosti je vždy věcí samostatnou, technicky a funkčně nezávislou na nemovitosti hlavní.
Jako příklad příslušenství lze uvést stodoly, chlévy, dřevníky, garáže, skleníky atd. Příslušenství mohou mít i pozemky. Jejich příslušenstvím mohou být např. skleníky, kůlna, plot a podobně.
Zároveň obč. zákoník definuje příslušenství bytu. Zde se příslušenstvím rozumí vedlejší místnosti a příslušenství určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Příslušenství bytu však obvykle odpovídá definici součásti nemovitosti, a je lépe jej v případných smlouvách výslovně uvádět.


září 16, 2007 12:14
Aha..., : Minnie
takže oprávněný je ten věřitel..., tomu ale bude samozřejmě jedno, jestli zabavená věc patří dlužníkovi, nebo jeho rodičům... :-(
září 16, 2007 17:30
a tak tomu taky ve : Inka
většině případech je. Nějak to z něj dostat musí. K dceři takto vtrhli exekutoři v 5 ráno asi měsíc po té co si ponajala nový byt, vůbec je nazajímalo kdo je a co je a že s tím nemá naprosto nic společného a je tam jen v pronájmu, oblepili jí nabytek a starej se.
K známé, která se rozvedla se svým mužem, on si odstěhoval veškeré věci z bytu, ale bohužel nedořešlili vlastnictví bytu. On nadělal nějaké dluhy, které odmítl splácet a ona v důchodu s jednou ledvinou musí chodit do práce, aby jim doma nesebrali nábytek věci a místo klidného důchodku odvádí vydělané peníze měsíčně exkutorovi a ještě pár let bude.

září 17, 2007 14:08
to je tedy hustý-exekutor.. : Míra
Nedovedu si představit,že bych měl vpustit do bytu exekutora,do mého bytu do teď družstevní ale uskutečňuje se převod -SVJ,kde syn dva roky už nebydlí a nemá zde ani ponožky.V tomto případě bych do našeho bytu pustil exekutora jen přes mojí mrtvolu,pokud by se chtěl dopustit násilí na občanovi ZTP.To před takovou lumpárnou není obrana ???Kde to vlastně žijem ??
říjen 10, 2007 02:16
Co mám dělat??? : Špatný syn
...co by měl tedy dělat takový dlužník, který nechce ohrozit svoji rodinu u které má trvalý pobyt???
únor 19, 2009 18:52
zadluženy syn : mira
vlastnim byt ktery je na katastru napsan na mě a syn je tady přihlašen k trvalemu pobytu tento byt pronajimam muže exekutor zabavit věci najemcum a muže mi zabavit nebo nějak obstavit byt
září 06, 2009 15:31
potrebuji radu!!! : klarka
takze, abych to zkratila. zila jsem 18 let v nemecku, vratila jsem se do cech nasla si podnajem. kde jsem mela nahlasene jen prechodne bydliste. trvale jsem musela nahlasit u rodicu, jelikoz majitel me nechtel trvale prihlasit. vydelavala jsem malo penez a byla jsem nucena, abych zplatila najem a prezila vzit pujcku. pujcka je nyni pres 200tis. po roce a pul jsem se vratila opet zpet do nemecka. odhlasila jsem se z trvaleho bydliste u mych rodicu, odevzdala obcanku a trvale bydliste mam ted tady v nemecku. v bance jsem zmenu pobytu oznamila. zatim jsem platila pravidelne, az na posledni 2 mesice, kde jsem se jenom o neco opozdila. poslaly upominku samozrejme na me byvale trv.bydliste. ok. volala jsem jim, ze si nepreju, aby chodily dopisy smerovane me, nekam kdxe uz davno jsem odhlasena. po telefonu mi poradily se pisemne obratit na centralu a poslat vsechny moje data a potvrzeni zmeny trv. bydliste. udelala jsem to. zadost, potvrzeni(kopii), me tel.cislo.email atd. jednala jsem spravedlive. dalsi mesic jsem se opet opozdila a oni to poslali zase mym rodicum. v nejblizsi dobe pojedu do cech a jdu rovnou na pobocku to vyridit, tak jsem zvedava. kazdopadne, to je velky stress pro moje rodice a oni se boji, ze jim seberou veskery veci z bytu pokud ja nezaplatim. jelikoz jsem si pry tu pujcku brala, kdyz jsem mela u nasich trvaly pobyt. i kdyz musim k tomu dodat, ze jsem tam uz 20 let nezila. to muzu potvrdit. a vubec...co to ma znamenat? nic mi tam, nepatri ani priblbla ponozka, to snad neni mozne aby to i v mojim pripade az tak daleko doslo. ja se snazim s nima komunikovat. maji vsechny moje data, tak at nechaji moje rodice napokoji. nejsem tam nahlasena a neziju tam...prosim o radu..maji na to pravo?existuji paragrafy, ktere to dokazuji a nebo naopak. dekuji
říjen 27, 2009 15:51
Potřebuji radu.... : Zdeňka Kor.
Druhy manžel má ve vlastnictví svůj dům. Po svatbě jsme se všichni prëstěhovali k manželovi, kde jsme dostali trvalý pobyt. Syn z prvního manželství po určitých problémech se přestěhoval k bývalému manželovi, kde má přechodný pobyt. Po zjištění, že syn nadělal dluhy máme oprávněné obavy z exekuce. Chtěli bychom synovi zrušit trvalý pobyt. Prosíme o radu.
únor 03, 2010 20:29
Zdeňko, mám málo informací: : d@niela
a) jak dlouho váš syn bydlí u bývalého manžela?
b) kde má většinu svých věcí?
c) jak často k vám chodí?
d) kolik je synovi?

nejlépe bude, když mi napíšete na adresu: daniela zavináč kudlanka.cz
smilies/smiley.gif
únor 04, 2010 12:48
... : Zdeňka Kor.
Syn bydlí u bývalého manžela od 1.9. 2009 část věcí má u nás v poslední době nás nečekaně navštěvuje téměř obtýden s tím, že neustále po nás vyžaduje finance. 20.4. 2010 mu bude 21 let. Zajistila jsem mu zaměstnání. Na druhý den na můj dotaz v té firmě mi odpověděli, že se syn vůbec nedostavil. Nyní ani nevíme kde se pohybuje. Komunikujeme přes mobilní telefon. U svého otce v tuto dobu též není. Včera mi bývalý manžel oznámil, že už ho tam scháněli exekutoři. Skutečně máme oprávněné obavy ze zabevení majetku, který mu nepatří. Prosím o radu mockrát děkuji...
únor 04, 2010 15:59
exekuční poplatek : marce
Dobrý den. Nemohu nikde sehnat informaci, ohledně poplatků exekutora.Moje exekuce je 931,-Kč jistina,penále asi 32,-Kč.exekuční náklady neco přes 12 tis.Kč. Splácím 500,-Kč měsíčně. Celekem exekuce se mi vyšplhala něco přes 15 tis.Kč. 10000 tis.Kč jsem zaplatila a psala jsem exekutorovi zda by byla možná dohoda o snížení nákladů exekuce. Odepsal mi, že mu ještě dlužím něco přes 4 tis.Kč. Jakým způsobem mohu požádat exekutora o snížení nákladů,když jistina a vše bylo již zaplaceno a vlastně mu splácím jenom jeho přiblblé náklady a ještě k tomu se mi tato částka k výši jistiny zdá nezdvořile vysoká. Děkuji za odpověď a radu.
únor 07, 2010 14:03
... : marce
Odpověď prosím na email. Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .
díky
únor 07, 2010 14:07
POZOR !! : Hitman
Hodně věcí zde není pravda! Podle Listiny Lidských Práv a Svobod,je obydlí nedotknutelné ! ani exekutor ani soud Vám nesmí do domu !! Policie či orgány v trestním řízení ano,pokud mají za to že se stal trestný čin či něci na ten způsob ! Exekutor tak nemá žádné právo ani s pověřením soudu K Vám do bytu vstoupit !!!! Odměna exekutora je nejen lichva na které se podílí i soudy a ostatní členové mafiánského systému. smilies/wink.gif smilies/wink.gif
červenec 28, 2011 23:49
Listina základních práv a svobod : Lída
Prosím Vás , tohle se u nás absolutně nikde nedodržuje. Exekutor je Bůh, co si zde provádí, co se mu zamane za asistence policie. Tento případ jsme tu měli před dvěma dny, kdy nás před barákem a okolo baráku obklíčila zásahovka se samopaly. To vše jen kvůli tomu, že náš syn nadělal dluhy a tato komedie byla organizovaná Celní správou, exekutory a policií. To vše, jen kvůli 10 tisícům za nezaplacené pokuty za dopravní přestupky. Syn u nás nebydlí víc je půl roku, chodí do práce a slušně vydělává. Leč žije s jednou slečnou a týden po výplatě už nemají ani na rohlík. Slečna se nechává vyživovat, nepracuje a má jen základní vzdělání.
listopad 11, 2011 08:32
Zřídím všem trvalý pobyt v Praze : Mgr. Malý
Nabízím zřízení Trvalého pobytu v Praze. Jedná se o prestižní adrese na Praze 1. Cena je splatná vždy rok dopředu a cena je 13.000,-
květen 27, 2012 12:10
Chci přihlásit přítele k trvalému pobytu,jak ošetřit proti exekutorům : Janek
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,Jsem s přítelem už 13 měsíců,chci si jej přihlásit k sobě na trvalé bydliště.jde toto nějakým způsobem ošetřit a to tak,aby případné dluhy mého přítele nesebraly majetek v bytě s pommocí exekutora?

listopad 13, 2012 18:42
stat : zdendulín
tento stat jen hází klacky slušným lidem pod nohy.Je to ostuda tohoto statu a ja se stydím za to že tu žiji!!!
říjen 28, 2013 20:35
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]