O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

PROBLÉMY S TRVALÝM POBYTEM A POPLATKY PDF Tisk E-mail
Neděle, 09 říjen 2011

 Dobrý den, prosím Vás o radu, jak se odhlásit z trvalého pobytu u rodičů. Bydlím už několik let mimo, ale teď jsem se vdala a jsme s manželem v podnájmu v jedné vesnici poblíž mých rodičů. Chtěli bychom mít s manželem společné trvalé bydliště.

 

 

 

 Potíží je ale hned několik: 

 

  • úřednice na obou místních úřadech si dost protiřečí a my nevíme, co vlastně dělat. Jedna tvrdí, že se můžeme přihlásit trvalé bydliště tam, kde máme pronajatý byt, bez vědomí pronajímatele, a druhá zase tvrdí naprostý opak. 
  • mě rodiče nemohou odhlásit, protože bydlí v domě, který stavěli společně s tatínkovým bratrem, tudíž jsou majiteli oba, i když dům má dvě bytové jednotky. A navíc spolu nekomunikují, protože bydlet s rodinou je většinou za trest, že? 
  • Nemůžeme se přihlásit na město, odkud pocházím já, protože manžela by tam nevzali, když pochází z jiného kraje.   

    

 

 

      Je to strašně zamotané a složité a já si neumím představit, že jako manželé budeme mít každý jiné trvalé bydliště (když přechodné již neexistuje). Jsem si téměř jistá, že s tím budou spojené do budoucna i jiné komplikace a starosti. Takže vlastně nevíme, co máme dělat, protože nám nikdo neporadí. Rádi bychom si koupili vlastní byt nebo dům, ale na to bohužel nemáme peníze, takže jsme odkázáni na velmi nedostatečnou pomoc našich „skvělých“ úředníků, kterých bohužel neustále přibývá, i když ne ku prospěchu věci.   

    

 

       Tak nám prosím poraďte, jak si odhlásit trvalé bydliště od rodičů, kde nebydlím několik let a nemám tam ani žádné věci.    

  

 

      A tečka na závěr. Vadí mi, že se město nedokáže postarat o můj problém a alespoň minimálně poradit. Ale nehorázné peníze za popelnice a odpadky, které ani v tomto městě neudělám, protože tam nebydlím, mi naprosto v klidu a úsměvem na tváři dávají zaplatit. A to jim trapné není. Tak co dál? Děkuju moc i za to,že jste věnovala chvilku tomuto mailu, kterých jistě dostáváte stovky. 

 

S pozdravem SLÁVKA  

  

  

O D P O V Ě Ď :

  

Milá Slávko,

 

       Ta první úřednice „neví, co říká“ J)). Respektive – říká ti bludy. Jednoduše – nikam a k nikomu se bez jeho vědomí a řádného souhlasu prostě přihlásit nemůžeš.  A nyní ohledně rodičů: nemusí se ti dva majitelé vyloženě sejít a dohodnout – mj. cožpak vaši nemají vyhrazeno, kde bydlí, ve kterém patře, kterých místnostech? To mi neříkej, že všem tam patří všechno... Takže si prostuduj to, co tu níže máš:

 

 

Tuto problematiku řeší § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Výkon této agendy zabezpečují všechny obecní úřady.

     O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhodne na návrh vlastníka objektu nebo na návrh osoby mající v objektu užívací právo (př. nájemce). Zrušení trvalého pobytu jiné osobě vyžaduje dvě podmínky: 

 

·         zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. skončila mu nájemní smlouva, v majetkovém vypořádání manželů byl podíl v bytovém družstvu přisouzen jen jednomu z manželů...)

·         neužívá-li občan tento objekt. (Pokud ho užívá proti vůli osob, kteří mají užívací nebo vlastnické právo k nemovitosti, lze takovou osobu vystěhovat pomocí soudu a žalobou o vyklizení).  

 

      Navrhovatel předloží výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ověřenou kopií, kde je uveden jako výlučný vlastník nebo spoluvlastník objektu, nájemní smlouvou nebo dohodou o užívání bytu apod. Splnění první zákonem stanovené podmínky, tedy že konkrétní osobě zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho části, lze zjistit z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde jmenovaný není uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu, popř. mu nebylo zřízeno věcné břemeno k předmětné nemovitosti, nebo z nájemní smlouvy, kde není uveden jako osoba, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva, nebo mu nevyplynulo užívací právo k předmětné nemovitosti např. z pravomocného rozsudku soudu o rozvodu manželství a s tím spojeného majetkového vypořádání. 

      Je-li daná osoba tam hlášena na základě souhlasu oprávněné osoby, nevzniká mu dle zákona o evidenci obyvatel užívací právo. Má pouze tzv. užívací právo odvozené, tedy právo v předmětné nemovitosti pouze bydlet. (Toto konstatování by však platilo do doby, než by vlastník objektu se jmenovaným např. uzavřel nájemní smlouvu.)

      Ke splnění druhé zákonem stanovené podmínky spočívající v prokázání, že daná osoba objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, je třeba vyslechnout i svědky, např. sousedy. Je možné např. přijít na ohlašovnu s konkrétním svědkem nebo ho požádat o čestné prohlášení.

 

 

x x x

 

 

        Tak tedy – odhlásíš se od rodičů. A při té příležitosti to vše posléze použiješ i při odhlášení se z „platby poplatků za „neodebírané – nekonzumované – služby“. Tj. použiješ ty samé svědky...  Obecně má povinnost (zákon o místních poplatcích) platit:

 

·         osoba, která má v obci trvalý pobyt a také

·         osoba, která vlastní nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 
 

     Zákon o místních poplatcích je velmi stručný a obce ho mohou konkretizovat svou vlastní vyhláškou. Jediná možnost je hledat ve vyhlášce dané obce, jaké jsou podmínky osvobození od poplatku.      

 

      Pokud bys si ještě nevěděla rady... napiš, držím palce,

d@niela

 

 

  
Komentáře (31)add feed
Proč osvobození od poplatku za odpad? : Myška
prozatím jej platila u rodičů, protože tam měla trvalé bydliště, teď se přehlásí jinam, a bude platit odpad jinde. Uniká mi smysl osvobození...
říjen 10, 2011 07:41
Teda já jen nechápu : Michal v Česku, dočasně
proč vůbec instance trvalého pobytu existuje. Zavedli to, pokud vím, němci za války, proč je celkem zřejmé. Za komunismu to taky bylo, vlastně ze stejného důvodu.
Proč dnes? To nedává smysl. Česko se honosí tím, že má demokracii a svobodu, a přitom tahle evidence a kontrola trvá.
V americku tohle není, v řidičáku mám adresu kde už nebydlím, jen jsem nahlásil dopravdímu inspektorátu, těm tohle patří, novou adresu.
říjen 10, 2011 08:24
Institut trvalého pobytu NEBYL zaveden za války. : Milan
V roce 1948, hned po uchopení moci, zrušili komunisté domovské právo. Bylo to z vícera důvodů, převažovaly tři:
1. Snaha odebrat personální základnu obcím, aby zamezili snahám o znovuobnovení obecní samosprávy - systém správy obcí prostřednictvím státních orgánů (nikoli samosprávou občanů) tak zůstal zachován až do roku 1990.
2. Vytvořit podmínky pro vítězství ve volbách - dokud se volilo podle domovského práva, volily (měly volit) tisíce dělníků ve vesnicích, v nichž měly domovské právo, nikoli ve městech, kde ve skutečnosti žili - komunisté se báli, že sice vyhrají na vesnicích, ale ve městech volby prohrají, protože tam hlavní voliče do té doby představovali ti, kterým začali odebírat majetek.
3. V pohraničí existovaly stovky obcí, které sice měly obyvatele, ale neměly žádné občany, nebo jen zcela nepatrný počet, protože všichni občané byli odsunuti a nově přišedší doosídlenci z vnitrozemí neměli domovského práva.
Domovské právo se získávalo
a) narozením
b) vydržením deseti lety nepřetržitého pobytu bez způsobení jakéhokoli přestupku
c) rozhodnutím zastupitelstva - ta však nebyla po válce obnovena a místo nich spravovaly obce státní orgány - jmenované (nikoli volené) národní výbory.
Když komunisté zrušili zákonem č. 174/1948 Sb. (z června 194smilies/cool.gif k 1. 1. 1949 domovské právo, vzniklo správní a právní vakuum pro určování místní příslušnosti soudů a správních orgánů. Komunisti na to nebyli připraveni, zaskočilo je to (začátek jejich moci byl značně diletantský, což se snažili zakrýt hrůzovladou odůvodněnou tezí zostřujícího se třídního boje), a tak nahonem vydali v únoru 1949 zákon č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva. Tím zavedli instituty trvalého a přechodného pobytu, ohlašovací povinnost a sankce za neplnění ohlašovací povinnosti (pokuta 25 tisíc nebo vězení do tří měsíců, v případě cizinců pak obé dvojnásobné).
A od té doby, tedy od 1. dubna 1949, se s tím "trvalým pobytem" potýkáme, protože se ho nepodařilo ani po pádu komunistů nahradit domovským právem. Pokusy o znovuobnovení domovského práva sice byly hned při navracení samosprávy obcím (zákon 367/1990 Sb. z 4. 9. 1990) a v průběhu 90. let min. stol. opakovaně, intenzivně opět v roce 2000 při přípravě nového zákona o obcích, avšak nepodařilo se to. Část politiků se velmi silně staví proti domovskému právu, hlavně ti s výraznějším etatistickým myšlením.
Znovuobnovení domovského práva totiž mimo jiné vrací občanům obcí právo zbavit se přistěhovalců (z jiných obcí), kteří v jejich obci dělají bordel. Dál to snad v dnešní době netřeba rozvíjet...
říjen 10, 2011 08:56
Proč se v datu místo osmičky objevil blbý obrázek? : Milan
To nechápu.
Tyhle obrázky zásadně nepoužívám. To je berlička pro lidi, kteří se neumějí vyjádřit verbálně.
Proč se mi to objevilo místo osmičky, to je mi záhadou.
Takže nový pokus:
8 88 888 8888
1948

říjen 10, 2011 09:00
To, že úředníci si dělají své vlastní zákony a svá rozhodnutí, : strejda
s tím jsem se setkal už mnohokrát. Stejný úřad, jiné vysvětlení zákona. Když pak zjistíte skutečnost a jdete zpět a s pravdou tam, kde Vám říkali bludy, cítí se dotčeni. Hrůza. Sám jsem si tím prošel před zhotovením projektu a následné kolaudaci.

A s tím odpadem je to tak, že obce mají právo udělit výjimky, pokud se dotyčný plátce nezdržuje na adrese trvalého pobytu a pracuje např. v cizině. Dnes se to jmenuje osvobození od místních poplatků, ovšem není na to právní nárok. Je to na domluvě, stojí to na logice a je třeba doložit originál plus přeloženou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem v cizině, případně potvrzení o pobytu v cizině.
To byl třeba můj případ s dcerou. Na základě té smouvy se s nimi pak dalo jednat a já jsem tím pádem ušetřil 500 Kč, což představuje asi 20 půllitrových Bernardů.
Chce to však tvrdě za tím jít a nenechat se obalamutit.

říjen 10, 2011 09:42
A ještě pozor! : strejda
Poskytování informací je kšeft, za který se platí. A mnohde i tvrdě. Když jsem napsal mail jedné advokátce, od které jsem chtěl výše zmíněnou službu a dopředu jsem popsal, co bych potřeboval a zda je to, co už mám, dostačující, abych to měl pak na katastru v pořádku, vůbec mi neodpověděla a napsala mi tzv. poradní a "ordinační" hodiny a částku za každou načatou hodinu, která činila 2220 Kč. Nakonec jsem sehnal mnohem serióznější odbornici, která to za týden sepsala na několika stranách tak, že to nemá chybu a té prvé, předražené, už jsem se neozval. A stálo mi to jen 3000.-Kč plus katastr.

Teď mě tak napadá, že i Daniela by si těmi právními radami mohla přivydělávat na provoz Kudlanky... nebo...nebo na pivo... smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif

Ale ona hubne, a po pivu se tloustne. Na druhé straně - pivo dělá zase hezká těla. Babo raď! smilies/grin.gif
říjen 10, 2011 10:09
Nevím, proč by se jakékoliv město mělo dokázat postarat o můj problém, když je to problém můj:))) : Eva
Nejjednodušší řešení by mi přišlo se domluvit s pronajímatelem bytu, zda vás nechá trvale přihlástit nebo manžela přihlásit, po domluvě v rodině, také k tvým rodičům.
Pokud žiješ na území ČR, stoprocentně odpady produkuješ, tudíž je naprosto normální, že těch max. 500,- za rok zaplatit musíš a úředníci v místě tvého trvalého pobytu ani jinak jednat nemohou.
říjen 10, 2011 10:51
blbý obrázek a trvalý pobyt : mura1
Proč se v datu místo osmičky objevil blbý obrázek? : Milan
To nechápu.
Tyhle obrázky zásadně nepoužívám. To je berlička pro lidi, kteří se neumějí vyjádřit verbálně.
Proč se mi to objevilo místo osmičky, to je mi záhadou.

páč jsi napsal osmičku a závorku - osmička a závorka je znak pro tento blbý obrázek smilies/cool.gif

ad trvalý pobyt: slávka by si měla ujasnit, zda bydlí v podnájmu nebo nájmu. páč jestli bydlí v nájmu a má nájemní smlouvu, tak první úřednice mluví pravdu a nic než pravdu, slávku přihlásí k trvalému pobytu na základě užívacího práva k bytu (tý nájemní smlouvy) a řádný souhlas nebo nesouhlas včetně vědomí si může pronajímatel strčit za klobouk

jestli slávka bydlí v podnájmu, může ji k trvalému pobytu přihlásit ten, kdo to užívací právo k bytu má - majitel nebo jiný nájemce.


říjen 10, 2011 10:53
Tak jsem si to všechno přečetla ještě jednou - a není mi jasné, KDE chce mít Slávka s manželem trvalé bydliště. : Myška
V místě podnájmu, asi... tak potřebuje souhlas pronajímatele, aby se mohli přihlásit k trvalému pobytu. Když jej nezískají, a její rodiče ji odhlásí od sebe, bude mít trvalé bydliště na magistrátu, nebo obecním úřadě obce, v níž měla trvalé bydliště naposledy. Manžel též v obci, kde bydlel naposledy. Takže nebudou mít společné trvalé bydliště, pokud pronajímatel nedá souhlas s nahlášením jejich trvalého pobytu v od něj pronajaté nemovitosti.
Poplatek za odpad musí platit tak jako tak, ať mají trvalý pobyt kdekoliv na území ČR. V místě trvalého pobytu.Takže nyní netvoří odpad tam, kde za něj platí, ale tam, kde za něj neplatí.
říjen 10, 2011 10:55
Myško, : mamča
k tomu odpadu : Tam, kde má člověk hlášené trvalé bydliště, tam platí i za odpad. Je ale možné, že tytéž poplatky platí i tam, kde má pronajatý byt. Majitelé těchto pronajímaných bytů totiž málokdy dovolí, aby se jim tam nájemník přihlásil k trvalému pobytu, přičemž veškeré poplatky (elektřinu, plyn, výtah, úklid domu, domovní elektřinu...i ty zmíněné poplatky za popelnici) promítne do celkového nájemného, které jednou za rok vyúčtuje.
Někteří majitelé bytů tak činí proto, že z nájmu neplatí daně, jiní (poctivější) třeba proto, že se bojí, že se pak nájemníka nebudou moci zbavit, a že jim tam zůstane "přihlášený" na věky, a oni nebudou moci s bytem nijak manipulovat. (Prodej, další pronájem, nastěhování rodiny bez hrozby exekuce na minulého nájemníka, apod.).
říjen 10, 2011 11:30
mamčo, poplatek za odpad se platí na osobu, pod rodným číslem. Promítnut do nájmu tedy nemůže být legálně. : Myška
Pokud je, nezbavuje to nájemce zaplatit poplatek za odpad v místě trvalého bydliště za svou osobu. Jen tak to totiž je dle platné legislativy.
říjen 10, 2011 11:37
Oprava - : Myška
Pokud je, nezbavuje to nájemce POVINNOSTI zaplatit poplatek za odpad v místě trvalého bydliště za svou osobu.
říjen 10, 2011 11:38
Myško, : mamča
Pod RČ poplatek zaplatit musíš, ale nikdo Ti nebude bránit zaplatit ho dvakrát.
Majitel bytu má jistě tyhle věci řádně ošetřené.
říjen 10, 2011 12:29
A můžeš mi, mamčo, říct, proč by měl odvoz odpadu pronajímatel rozpočítán v nájmu? : Myška
To jako platbu za sebe? Nebo za koho?
říjen 10, 2011 12:46
Myška : mamča
No jasně, že za sebe, ev. podle počtu bydlících a nepřihlášených nájemníků za příslušný počet rodinných příslušníků. Protože jinak by to po něm vymáhal Magistrát (obec), a taky Družstvo nebo Společenství vlastníků, které mají evidenci počtu bydlících osob.
Nepřihlášení nájemníci přece platí tyhle poplatky v místě (původního) trvalého bydliště.
říjen 10, 2011 13:26
Asi ti nějak nerozumím, mamčo. : Myška
Každý platí za svou osobu v místě trvalého bydliště.
Výše nájmu je dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem, a platba odvozu odpadu za pronajímatele a jeho rodinné příslušníky v nájmu být zakomponována může. prostě, pokud nájemce na cenu přistoupí, tak si tam můžu napočítat cokoliv. Nájem jsou peníze, které pronajímatel může použít na co chce, třeba na úhradu odpadu. Neznamená to však, že nájemci platí oficiálně odvoz odpadu dvakrát - jednou ve svém trvalém bydlišti, a podruhé v nájmu.
říjen 10, 2011 13:42
Myška : mamča
To co píšeš, zní logicky. Ale realita je někde jinde. Věř, že vím, o čem mluvím, mám jeden zářný příklad (6 let řádně platícího) nepřihlásitelného nájemníka přímo v rodině.
A poplatky platí u nás, u rodičů, i pronajímateli (pochopitelně neoficiálně).
říjen 10, 2011 14:14
Jo, mamčo, ale to je to, oč tu běží - poplatek platí JEN na adrese trvalého bydliště. : Myška
Poplatek se hradí obci. Nebo ten váš "rodinný" nájemník platí přímo na účet obce jednou u vás, kde má trvalé bydliště, a jednou platí na účet obce tam, kde bydlí v nájmu (podnájmu)?
říjen 10, 2011 14:19
Pokud neplatí dvakrát obci - jednou z titulu trvalého bydliště, jednou nevím z jakého titulu, : Myška
tak v nájmu sice může být, že platí za odvoz odpadu, ale ve skutečnosti neplatí dvakrát.
Co si dám do nájmu je moje věc, jako pronajímatele, pokud na to nájemce přistoupí.
říjen 10, 2011 14:22
Milane, : Michal toho času v Česku
děkuju za vysvětlení a upřesnění.
Pokud se poplatku za odpad týče, platíme ho v nájmu, pokud v nájmu jsme. Pokud máme svůj dům však ono si to město kde dům je pohlídá. I kdyby měl někdo na místo přijet a podívat se kdože to tam bydlí.
říjen 10, 2011 14:27
no já teda : Kamila
platím dvakrát.. v místě trvalého bydliště a na chatě...
říjen 10, 2011 14:28
Kamilo, ano, za rekreační nemovitost platíš, to ano. Neplatíš ale znovu za osobu. : Myška
Může se to ale zdát, pokud žiješ sama, máš byt a chatu.
říjen 10, 2011 14:30
Poplatek za odpad se v řadě obcí vůbec neplatí. : Milan
Platí se jen v obcích, kde si ho zastupitelstva zavedla vyhláškou.
Zavedení odpadového poplatku znamená, že si vlastník nemovitosti nesmí sám sjednat odvoz svého odpadu s nějakou jím vybranou firmou, ale musí si ho "kupovat" u své obce.


říjen 10, 2011 16:03
k trvalému bydlišti : bb2
je to jak píše Mura - podnájem x pronájem

a souhlas s Evou, proč by se úředníci měli starat Slávce a jejímu manželovi o cokoli


říjen 11, 2011 11:58
k odpadům : bb2
Odpady řeší komplexně obec, tj.zajištění likvidace v souladu se zákonem o odpadech, evidenci atd. A to všechno platí obec.
Platby může přenést na občany, zase v souladu se zákonem, buď smluvní úhradou, kdy se uzavírá smlouva mj. o výši úhrady, a pak se posílá faktura. Ta částka smluvní může být i vyšší než 500 na osobu, nebo naopak.
Nebo to může být místním poplatkem, ten si schválí zastupitelstvo/rada obce, platí pro všechny až na výjimky, neuzavírají se smlouvy, občané jsou s ním seznámeni vývěskou a mají si hlídat placení jako třeba poplatek za psa. Částka tohoto místního poplatku smí být max. 500 Kč.

Výjimky z placení si určuje obec místní vyhláškou, kterou schvaluje zastupitelstvo/rada, a může třeba pak platit, že invalidi ZTP-P a TP děti do 15 let neplatí...apod.

Pak má možnost občan požádat o prominutí poplatku s odvoláním na odstranění tvrdosti zákona a pak je na rozhodnutí obce, jestli povolí. Právní nárok na to není.
U nás třeba stačí čestné prohlášení, že se např. dcera dlouhodobě zdržuje v cizině. Lidi se tu znají, takže by se vědělo, že tatík kecá :-)

U rekre nemovitostí se platí samozřejmě taky, protože i tam občan produkuje odpad a nelze zaručit ani kontrolovat, že si ten odpad odváží do místa trvalého bydliště, kde platí za odpad taky :-)
U nás se počítá, že chaty jsou využívané hlavně od května do října a ne denně, takže platí v podstatě drobný poplatek. Kdo doloží, že např. chata patřila rodičům, kteří zemřeli a už tam v létě nepobývají, tak je poplatku zproštěn, pokud si zakoupí min. 1 speciální pytel na odpad, označený, běžně neprodejný, za několik desetikorun, teď nevím kolik - ten pak po naplnění může položit kdekoli k popelnicím v obci a je při svozu odvezen. Zároveň je mu odebrána popelnice. Pokud pytel nekoupí, musí platit poplatek. Takže si každý může spočítat, kolik odpadu asi vyprodukuje a zda se mu vyplatí popelnice nebo pytel.
říjen 11, 2011 12:15
k zahrnutí poplatku za odpad do nájemného : bb2
Jsou 2 možnosti - pronajímatel pronájímá byt oficiálně, nebo načerno.
V prvním případě je to podnikatel, který příjmy z pronájmu a výdaje spojené s poskytováním pronájmu uvádí v daňovém přiznání a odvádí daně. Pak coby podnikatel je povinen doložit nakládání s odpady, obvykle s ním město uzavře Smlouvu o likvidaci komunálního odpadu a on platí. Tyto částky pak může zálohově zahrnout do nájmu s ostatními služba, jednou ročně udělat vyúčtování a nájemce doplatí rozdíl. Částku za odpad by neměl zvyšovat o nějakou svou "marži", ale samozřejmě, nic mu nebrání v tom, aby si zvedal nájem jak chce a zdůvodnil to pak čím chce. To už je pak na nájemci, jestli je pro něj konečná částka přijatelná nebo není.

Při černém pronájmu, v tomto případě se jedná o podnájem, je to podobné. Sice není podnikatel, takže s ním obec asi neuzavřel Smlouvu o likvidaci komunálního odpadu (tu většinou uzavírají obce s podnikateli, pro běžné občany platí většinou místní poplatky, tj. těch max. 500 Kč). Ale odpady nějak likvidovat musí, aby nevzbudil podezření. Pokud by např. tvrdil, že ten byt v osobním vlastnictví, kde nemá trvalé bydliště, protože bydlí jinde, je prázdný, neužívaný, tak riskuje, že si to obec prověří a prásknou ho sousedi (nebo ho prásknou i tak, protože jim bude ležet v žaludku představa, na kolik si tím pronájmem přijde). A pak po něm vystartuje finančák a další.
Takže je pro něj lepší se dobrovolně přihlásit k placení místního poplatku za odpad i v tomto bytě, přesně podle počtu osob, které tam má v podnájmu. A na obci to nahlásit s tím, že on sice bydlí jinde, ale ten byt často pujčuje příbuzným a známým a ti tam vynášejí i odpadky...A má to v klidu.
Tyto poplatky pak pochopitelně přenese na nájemce.
říjen 11, 2011 12:24
oprava : bb2
Kdo doloží, že např. chata patřila rodičům, kteří zemřeli a už tam v létě nepobývají, tak je poplatku zproštěn, NEBO pokud si zakoupí min. 1 speciální pytel na odpad, označený, běžně neprodejný, za několik desetikorun, teď nevím kolik - ten pak po naplnění může položit kdekoli k popelnicím v obci a je při svozu odvezen

říjen 11, 2011 12:27
max.500,- ?? : Honza
Částka tohoto místního poplatku smí být max. 500 Kč.
Prosim prosim, kde je tohle v zakone? Myslim, ze to nehraje.... platim 1200,- za rok a vyvazi mi popelnici 1x za mesic! :-)
červenec 24, 2012 14:17
Prosím o radu : Lojza
Žrušil jsem trvalý pobyt z bytu.Tudiž jsem bez domova.V současné době jsem u syna který pobírá soc.dávky a aby o ně nepřišel,jelikož pobírám penzi,tudiž by o ně zřejmě přišel.Proto se nemůžu přihlásit k trvalému pobytu.Mám povinnost platit svoz odpadů a kde?Děkuji za odpověď.
leden 12, 2013 22:04
prosím o rychlou odpoved : kata
Dobrý den,s přítelem máme malou holčičku a druhe na ceste,musíme se přestěhovat do noveho podnájmu.A tam nám nechtějí dát trvalý pobyt.co máme dělat.k rodičum to není možne.děkuji za odpověd Papugová
duben 27, 2013 12:45
Oni si lidi dost pletou nájem s podnájmem : Jan Jurníček
takže je docela možné, žew tazatelka napsala "jsme s manželem v podnájmu:, ačkoliv mají řádnou písemnou nájemní smlouvu, která by právo přihlásit se k TP zakládalo, protože by to byl řádný užívací titul.

Dobře jí tak, má se vyjadřovat jasně. Na nepřesně formulovanou otázku nemůže dostat odpověď, která by seděla.
prosinec 22, 2013 18:42
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]