O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ - II. PDF Tisk E-mail
Pátek, 07 březen 2008

 Zanikne-li společné jmění manželů, provede se jeho vypořádání. Smyslem vypořádání je majetkové vyrovnání mezi manželi, zejména pak určení, který z manželů zůstane i nadále vlastníkem každé jednotlivé věci do té doby náležející do společného jmění manželů a kdo naopak své vlastnické právo k ní ztrácí. 

 

 

    

 

 

 

 

Při vypořádání zaniklého společného jmění manželů se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné.

 

  • Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem.

 

  • Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. Zákon upřednostňuje celkem logicky vypořádání společného jmění manželů dohodou. Tato dohoda musí mít ze zákona písemnou formu. Ačkoliv by měla tato dohoda zahrnout celý majetek, lze připustit, aby jejím předmětem byla jen část majetku.  Dohodu o vypořádání společného jmění manželů lze však uzavřít jen do 3 let ode dne jeho zániku.

 

  • Pokud nejsou manželé ochotni či schopni se takto smírně dohodnout, je možné, aby na návrh kteréhokoliv z nich rozhodl soud.  Pro případ, že se manželé ve výše uvedené tříleté lhůtě nedohodnou ani nepodají příslušný návrh na soud, marným uplynutím této lhůty nastupuje nevyvratitelná právní domněnka uvedená v § 150 odst. 4. občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá.

 

  • o ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. Jestliže za trvání manželství společné jmění zaniklo, může být obnoveno jen rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů. Návrh na zahájení tohoto soudního řízení může podat každý z manželů. Soud v tomto především přihlíží k nynějším poměrům v manželství i k důvodům jeho dřívějšího zániku. Dospěje-li soud k názoru, že společné jmění manželů je možno obnovit, má takovéto soudní rozhodnutí účinky „ex nunc", tedy společné jmění se obnovuje ke dni jeho nabytí právní moci.

 

  • Proto majetek, který nabyli manželé společně od dne zániku společného jmění do dne  právní moci soudního rozhodnutí o obnově společného jmění, byl a i nadále zůstává „pouze" v jejich podílovém spoluvlastnictví. Majetek, který každý z manželů nabyl v této době sám, byl a i nadále zůstává v jeho výlučném vlastnictví. Obnovit společné jmění „ex tunc", tedy jakoby nikdy nezaniklo, je možné pouze tehdy, pokud došlo k prohlášení jednoho manžela za mrtvého, druhý z manželů neuzavře další manželství a posléze dojde k tomu, že rozsudek o prohlášení jednoho manžela za mrtvého bude soudem zrušen. 

 

 

 

Právník

 

Příště: zúžení společného jmění manželů + formulář

 

 

 

Komentáře (0)add feed
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]